Drepturile soțului supraviețuitor potrivit Noului Cod Civil

Despre drepturile soțului supraviețuitor potrivit Noului Cod Civil am putea spune că, ținând seama de afecțiunea reciprocă dintre soți, Codul Civil recunoaște soțului supraviețuitor următoarele categorii de drepturi: 

1.un drept de moștenire în concurs cu oricare dintre clasele de moștenitori legali sau în lipsa rudelor din cele patru clase (art. 971 Cod Civil); 

2.un drept de moștenire special asupra mobilierului și obiectelor de uz casnic care au fost afectate folosinței comune a soților (art. 974 Cod Civil); 

3. un drept temporar de abitație asupra casei de locuit (art. 973 Cod Civil). 

 

1. Drepturile soțului supraviețuitor. Dreptul la moștenire legală

Câtimea dreptului la moștenire al soțului supraviețuitor

Codul Civil acordă soțului supraviețuitor o cotă/parte din masa succesorală, a cărei mărime variază în funcție de clasa (subclasa) de moștenitori cu care vine în concurs (art. 972 C.Civ.): 

 1. În concurs cu descendenții defunctului (clasa I), indiferent de numărul lor, soțul supraviețuitor are dreptul la ¼ din moștenire; 
 2. În concurs cu ascendenții priveligiați, indiferent de numărul lor, care vin la moștenire împreună cu colateralii privilegiați, de asemenea, indiferent de numărul lor, soțul supraviețuitor are dreptul la 1/3 din moștenire; 
 3. Dacă soțul supraviețuitor vine la moștenire în concurs numai cu ascendenții privilegiați sau numai cu colateralii privilegiați, în ambele cazuri indiferent de numărul lor, el culege ½ dib moștenire; 
 4. În concurs cu ascendenții ordinari (clasa a III-a) sau cu colateralii ordinari (clasa a IV-a), în ambele cazuri indiferent de numărul lor, soțul supraviețuitor are dreptul, invariabil, la ¾ din moștenire; 
 5. În lipsa rudelor din cele patru clase sau dacă niciuna dintre ele nu vrea ori nu poate să vină la moștenire, soțul supraviețuitor culege întreaga masă succesorală lăsată de soțul decedat [art. 971 alin. (2) C.Civ.]. 

Te-ar putea interesa și:

Imputarea cotei soțului supraviețuitor 

Cota-parte din moștenire recunoscută soțului supraviețuitor se impută cu prioritate asupra moștenirii, iar restul se împarte între moștenitorii din clasa cu care vine în concurs, potrivit regulilor prevăzute de lege. Atât cota care se cuvine soțului supraviețuitor, cât și cota care se cuvine moștenitorilor cu care vine în concurs sunt cote care se socotesc asupra moștenirii, în întregul ei, iar  aceste cote însumate trebuie întotdeauna să prezinte un întreg. 

Caracterele juridice ale dreptului la moștenire al soțului supraviețuitor: 

 1. Soțul supraviețuitor poate veni la moștenire numai în nume propriu; 
 2. Soțul supraviețuitor este moștenitor rezervatar; 
 3. Soțul supraviețuitor este moștenitor sezinar; 
 4. Dacă vine în concurs cu descendenții defunctului, soțul supraviețuitor este obligat și la raportul donațiilor primite de la soțul decedat. 
2. Drepturile soțului supraviețuitor. Dreptul special de moștenire al soțului supraviețuitor asupra mobilierului și obiectelor de uz casnic

Art. 974 C.Civ. prevede următoarea situație: “Când nu vine în concurs cu descendenții defunctului, soțul supraviețuitor moștenește, pe lângă cota stabilită potrivit art. 972, mobilierul și obiectele de uz casnic care au fost afectate folosinței comune a soților”. 

Pentru a culege bunurile, soțul supraviețuitor trebuie să îndeplinească atât condițiile cerute de lege pentru a veni la moștenirea legală, cât și două condiții speciale. 

Condițiile cerute de lege pentru a veni la moștenirea legală: 

 • Condiții generale: 
 1. să aibă capacitate succesorală; 
 2. să nu fie nedemn față de defunct. 
 • Condiție specială: 
 1. să aibă calitatea de soț la data deschiderii moștenirii (art. 970 Cod Civil). 

Două condiții speciale: 

 1. Soțul supraviețuitor să nu vină la moștenire în concurs cu descendenții defunctului (moștenitori din prima clasă, indiferent că sunt copii, nepoți etc.), deci să fie chemat la moștenire împreună cu ascendenții și/sau rudele colaterale ale defunctului (moștenitori din clasele II, III sau IV).  
 2. Soțul decedat să nu fi dispus de partea sa dun aceste bunuri prin liberalități între vii (donații) sau pentru cauză de moarte (legate făcute prin testament). 

Se includ în categoria ,,mobilierului” și ,, obiectelor de uz casnic”: 

 • bunurile care serveau la mobilarea locuinței soţilor (mobilierul propriu-zis, covoare, cuverturi jaluzelele, perdelele, fețele de masă, vazele, oglinzile, lămpile etc.); 
 • obiectele care prin natura lot sunt destinate a servi în cadrul gospodăriei casnice (televizorul, radioul, computerul, telefonul, obiectele de menaj, mașina de gătit, vase, frigiderul, congelatorul, aspiratorul, cuptorul cu microunde, fierul de călcat, mixerul, radiatorul, aeroterma, soba etc.); 
 • obiectele care au fost afectate, în concret, folosinței comune a soţilor (art. 974 C.Civ.), ce corespunde nivelului de trai al soţilor.  

Nu intră în categoria mobilierului și obiectelor de us casnic: 

 1. Prima categorie
 • bunurile care, potrivit cu natura lor, nu pot și nu au fost folosite în cadrul gospodăriei casnice propriu-zise, cum ar fi: imobilele, tractorul, automobilul, motocicleta, bicicleta, pianul etc. 
 • bunurile necesare exercitării profesiunii sau meseriei defunctului și care, în relațiile patrimoniale dintre soți, constituie bunuri proprii conform art. 340 lit. c) C. Civ., de exemplu: scule de ceasornicărie; 
 • obiectele care prin valoarea lor deosebită (artistică, istorică sau fiindcă sunt confecționate din metale prețioase) depășesc înțelesul obișnuit al noțiunii de ,,bunuri de uz casnic”; 

3. Dreptul de abitație

Dreptul de abitație reprezintă unul dintre drepturile soțului supraviețuitor. Potrivit art. 973 alin.(1) C.Civ. ,,Soțul supraviețuitor care nu este titular al niciunui drept real de a folosi o altă locuință corespunzătoare nevoilor sale beneficiază de un drept de abitație asupra casei în care a locuit până la data deschiderii moștenirii, dacă această casă face parte din bunurile moștenirii”. Dreptul de abitație este recunoscut indiferent de moștenitorii cu care soțul supraviețuitor vine ïn concurs. 

Condiții

Soțul supraviețuitor dobândește, din momentul deschiderii moștenirii, un drept de abitație, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: 

 

 • la data deschiderii moștenirii, a locuit, în mod statornic, în casa sau apartamentul care formează obiectul dreptului de abitație;
 • casa face parte din  bunurile moștenirii, în total sau în parte, fiind proprietatea exclusivă sau comună (împreună cu soțul supraviețuitor sau cu altul) al defunctului; 
 • nu devine prin moștenire proprietarul exclusiv al locuinței; 
 • defunctul nu a dispus altfel, în sensul că el putea să înlăture dreptul de abitație ca drept de moștenire legală, fiindcă soțul supraviețuitor nu este rezervatar decât în raport de drepturile succesorale prevăzute de art. 972 C.Civ. 

Caracterele juridice dreptului de abitație al soțului supraviețuitor

Dreptul de abitație prezintă următoarele caracteristici: 

  • este un drept real, având ca obiect casa de locuit. Titularul dreptului de abitație va avea și dreptul de a se servi de terenul aferent, în măsura necesară folosirii locuinței. 
  • este un drept temporar care se stinge la partaj, dar nu mai devreme de un an de la data deschiderii moștenirii. Acest drept încetează, chiar înainte de împlinirea termenului de un an, în caz de recăsătorire a soțului supraviețuitor [art. 973 alin. (4) C.Civ.]; 
  • este un drept strict personal, deci inalienabil, neputând fi cedat sau grevat în favoarea altei persoane; 
  • este un drept insesizabil, creditorii titularului dreptului (soțului supraviețuitor) neavând dreptul să-l urmărească [art. 973 alin.(2) C.Civ.]; 

!Acest drept este conferit de lege soțului supraviețuitor cu titlu gratuit, în sensul că, pe timpul cât se bucură de acest drept, nu este obligat să plătească chirie moștenitorului care a dobândit proprietatea casei.

 

Încetarea dreptului de abitație

După încetarea dreptului de abitație, soțul supraviețuitor va continua folosința în calitate de proprietar- dacă prin partaj locuința a căzut în lotul său- sau de proprietar, dacă nu s-a făcut partajul și dreptul de abitație a încetat înainte de partaj (prin reacsatorire), plătind chirie dacă se folosește mai mult decât cota sa parte din dreptul de proprietate asupra locuinței. În cazul în care, la încetarea dreptului de abitație, soțul supraviețuitor nu va avea calitatea de proprietar sau de coproprietar, el va putea fi evacuat în condițiile dreptului comun. 

Autor Diana Tarus

Surse bibliografice: 

 • Francisc Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral. Moștenirea legală, ediția a IV-a, Universul Juridic, București, 2019. 
 • Gabriel Boroi, Mona-Maria Pivniceru, Carla Alexandra Anghelescu, Bogdan Nazat, Ioana Nicolae,Tudor-Vlad Rădulescu, Fișe de Drept Civil, ediția a 3-a, editura Hamangiu, 2018. 
Pune o întrebare

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

MAI MULTE ARTICOLE
Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!