Certificatul privind situația de urgență. Cum îl obții rapid?

Certificatul privind situația de urgență este un mecanism acordat firmelor ca răspuns la starea de urgență instituită la nivelul statului român. Cu aspect de noutate în sensul precizat anterior, vom avea în vedere modalitatea privind acordarea certificatului pentru situație de urgență, dar și a certificatului (avizului) acordat pentru situație de forță majoră. În conformitate cu art. 12 din decretul din data de 16 martie 2020, semnat de Președintele României, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul COVID-19, certificate de situație de urgență în baza documentelor justificative. Pe de altă parte, avizarea situațiilor și cazurilor de forță majoră, se va realiza de către Camera de Comerț și Industrie a României. Pentru a afla modalitățile privind obținerea acestor documente, am structurat în cadrul prezentului articol o serie de pași de urmat.

Ce este certificatul privind situația de urgență (CSU)?

Certificatul privind situația de urgență, prescurtat CSU, reprezintă un document solicitat Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin intermediul căruia companiile care au fost afectate de criza economică de la nivel național pot să primească scutiri de la plata utilităților sau a chiriei. În egală măsură, în baza acestui document, Guvernul va suporta indemnizația pentru angajații care au fost trimiși în șomaj tehnic(mai multe detalii privind declarațiile autorităților în cauză se regăsesc aici).

În ceea ce privește șomajul tehnic, conform unui comunicat al Guvernului, s-a stabilit că ,,în timpul stării de urgență, pentru perioada suspendării contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului, în cazul întreruperii temporare a activităţii, indemnizația de care beneficiază salariații să fie suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj”. Nivelul indemnizației va fi de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat plătit din fondul de salarii, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.

Cine poate beneficia de șomaj tehnic în baza certificatului privind starea de urgență (CSU)?

Conform declarațiilor de la nivel intern ale autorităților îndreptățite, vor beneficia de șomajul tehnic două categorii de companii:

 1. companiile afectate în mod direct de către implementarea decretului dat de către Președintele României;
 2. categoriile de firme afectate de către existența pandemiei cu virusul COVID-19.

Pentru prima categorie, este necesară existența certificatului pentru situații de urgență (CSU), care se va elibera de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, cu celeritate, în mediul online.

Vor beneficia de dispozițiile legale, conform comunicatului Guvernului României, salariații angajatorilor care îndeplinesc următoarele condiții:

întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate și dețin Certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;

reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 și nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor; angajatorii pot beneficia de plata indemnizației prevăzută pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

 

Cum poate fi utilizat certificatul privind situația de urgență?

Certificatul privind situația de urgențșă poate să fie utilizat în relațiile cu terții, atestând faptul că operatorul economic a avut activitatea economică afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2. Acesta poate fi utilizat în următoarele cazuri, punctual[1]:

 1. La renegocierea anumitor contracte;
 2. În orice relație cu alți operatori economici;
 3. În relația cu instituțiile financiar-bancare;
 4. În relația cu instituțiile de leasing;
 5. În relația cu orice alte instituții publice.

De când este necesar certificatul de situație de urgență (CSU)?

Certificatul privind situația de urgență (CSU) va fi necesar începând cu luna aprilie a anului 2020, starea de urgență fiind decretată în luna martie. Important de precizat este și faptul că aceste certificate se vor acorda doar în perioada de urgență, valabilitatea lor extinzându-se pe durata anului în care au fost emise; se precizează faptul că după această perioadă, operatorii economici interesați vor putea să apeleze la certificatele constatatoare ale cazurilor de forță majoră.

Care sunt sectoarele eligibile pentru obținerea certificatului de urgență (CSU)?

Sectoarele eligibile sunt pentru obținerea certificatului de urgență sunt următoarele: transport, turism, horeca, organizări de evenimente, publicitate, învățământ privat și activități adiacente, industria confecțiilor, încălțămintei și pielăriei, servicii destinate populației, precum și celelalte sectoare care au diminuări a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

 

Obține certificat de urgență!

 

Pot obține certificatul și dacă nu sunt din sectorul afectat?

Da, poți obține certificatul de urgență TIP2 dacă ai diminuări a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

Cum obțin certificatul privind situația de urgență (CSU) în 2 pași simpli?

Procedura de acordare vizează, conform Ordinului nr. 791/2020, urmarea anumitor pași, astfel:

Pasul 1. Completarea de către solicitant a urrmătoarelor date: datele de identificare ale operatorului economic și declarația de propria răspundere prin care acesta atestă că toate informațiile și documentele care stau la baza cererii pentru obținerea certificatului sunt conforme cu realitatea și respectă legislația în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat cu referire la închiderea totală sau parțială a activității sau la diminuarea încasărilor în cuantumul indicat.;

Pasul 2. Încărcarea în cadrul platformei http://prevenire.gov.ro/, a declarației semnate electronic de către reprezentantul legal al operatorului electronic sau de către persoana împuternicită de către acesta (caz în care se va încărca și împuternicirea în cadrul platformei).

 

 

Este nevoie doar de o declarație pe propria răspundere fără a încărca alte documente?

Da, însă declarația trebuie să corespundă adevărului deoarece la un control va trebui să furnizezi toate documentele necesare, iar dacă ele nu corespund realității, răspunzi penal pentru fals în declarații.

Care este diferența dintre certificatul privind situația de urgență (CSU) și certificatul de forță majoră (CFM)?

Cazul de forță majoră se va aviza, la solicitarea scrisă a companiilor, de către Camera de Comerț și Industrie a României. Solicitarea adresată CCIR cuprinde prezentarea faptică a evenimentului, consecințele în relația cu partenerul contractual și argumentele juridice privind existența cazului de forță majoră.

La solicitarea scrisă a agenţilor economici, exclusiv persoane juridice din România, Camera de Comerţ şi Industrie a României, avizează existenţa cazului forţă majoră, în baza art. 28 alin. 2 litera i) din Legea 335/2007, privind camerele de comerţ din România, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 16 pct. 12 din Statutul Camerei Naţionale.

Dosarul privind obținerea certificatului de forță majoră va cuprinde următoarele documente:
 1. cererea de emitere a avizului, semnată de reprezentantul legal;
 2. o copie a contractului afectat din evenimentul de forţă majoră, cuprinzând clauza de forţă majoră;
 3. atestări de la organele, autorităţile şi instituţiile abilitate, de la caz la caz (altele decât Camera de Comerţ şi Industrie a României), privind existenţa şi efectele evenimentului invocat, localizarea acestuia, momentul începerii şi încetării evenimentului;
 4. notificări adresate partenerului contractual în legătură cu apariţia evenimentului invocat şi efectele sale asupra derulării operaţiunilor contractuale.

Tariful de obținere a avizului de forță majoră este în valoare de 500 euro + TVA, iar documentele precizate anterior se vor prezenta fie în original, fie în copie certificată de către solicitant (acesta își asumă răspunderea, inclusiv penală, pentru veridicitatea datelor și a documentelor prezentate). Modelul cererii privind avizarea existenței cazului de forță majoră poate fi consultat aici.

În contractele în derulare (altele decât cele privind serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice si de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare) încheiate de întreprinderile mici sau mijlocii, care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, poate fi invocată forța majoră împotriva acestora numai după încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între părți prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea în considerare a condițiilor excepționale generate de starea de urgență. Certificatul de forță majoră (CFM) facilitează firmelor care îl obțin posibilitatea de a folosi clauza de forță majoră din contractele pe care le au (cu clienți, furnizori, parteneri, cu salariații).

Dacă primul certificat (CSU) poate să fie folosit numai în perioada în care este instituită starea de urgență în România, certificatul de forță majoră poate să fie obținut de către persoanele interesate după perioada de urgență.

De asemenea, certificatul pentru situație de urgență (CSU) este eliberat de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, certificatul de forță majoră este eliberat de Camera de Comerț și Industrie a României.

Modificări recente în privința obținerii certificatului pentru situație de urgență: documente necesare, certificatele de situație de urgență TIP 1 și TIP2.

Pentru facilitarea accesului în sensul obținerii certificatului de situație de urgență a fost emis Ordinul nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial, în vigoare de la data de 25 martie 2020.

În acest sens, art. 1 prevede faptul că Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri acordă, la cerere, solicitanților, operatori economici, a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2, certificate de situație de urgență (CSU).

Important de știut în privința certificatelor este faptul că acestea sunt diferite, astfel:

Certificatele de situație de urgență sunt emise în două forme:

 • TIP 1 (ALBASTRU) – eliberat în forma prezentată în anexa nr. 1, pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere emisă în forma prezentată în anexa nr. 3, din care rezultă întreruperea totală sau parțială a activității, ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgență decretate;
 • TIP 2 (GALBEN) – eliberat în forma prezentată în anexa nr. 2, pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere emisă în forma prezentată în anexa nr. 3, din care rezultă înregistrarea unei diminuări a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

Un solicitant poate cere eliberarea unui singur tip de certificat de urgență, în conformitate cu prevederile ordinului precizat anterior. Cererea pentru eliberarea certificatului de situație de urgență (CSU) se depune de solicitant, exclusiv electronic, prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/, iar eliberarea certificatelor se va face automat, electronic, după validarea de către sistem a solicitării.

În vederea obținerii certificatului privind situația de urgență TIP 1 (ALBASTRU)/TIP 2 (GALBEN), solicitantul încarcă în platformă următoarele informații și documente:

datele de identificare;

– declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informațiile și documentele care stau la baza cererii pentru obținerea certificatului sunt conforme cu realitatea și respectă legislația în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, conform cerințelor instituite în cuprinsul art. 2, cu referire la închiderea totală sau parțială a activității sau la diminuarea încasărilor în cuantumul indicat;

În situația în care reprezentantul legal nu deține semnătură electronică, acesta poate semna olograf, urmând ca toate documentele încărcate în platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declarația pe propria răspundere) să fie semnate electronic de către împuternicitul desemnat în acest sens.

Pentru solicitanții care nu sunt înregistrați la oficiul registrului comerțului furnizează informațiile și documentele precizate anterior, cât și documente privind autorizarea activității.

Documentele precizate anterior se încarcă obligatoriu în platforma http://prevenire.gov.ro, sub semnătura electronică a reprezentantului legal al operatorului economic sau a unui împuternicit al acestuia, deținător de semnătură electronică.

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează certificatul de situație de urgență (CSU) doar pe perioada existenței stării de urgență în România, iar certificatele de situație de urgență  sunt valabile fără semnătură și ștampilă. Verificarea acestora se poate efectua pe platforma http://prevenire.gov.ro/, după serie și număr.

Cum te putem ajuta:

Dacă nu deții semnătură electronică, te putem ajuta noi cu obținerea certificatului privind situația de urgență. Află mai multe aici


ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!