Judecătoria Timișoara. Nulitatea clauzei de inalienabilitate din testamentul olograf

Acesta nu este document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:JDTIM:2021:001.______

ROMÂNIA OPERATOR DATE 2881

JUDECĂTORIA TIMIȘOARA

SECTIA I CIVILA

DOSAR NR. _____________

SENTINȚA CIVILĂ NR. 5336

Ședința publică din data de 22.04.2021

PREȘEDINTE: R_____ T____

GREFIER: M_____ O______

Pe rol se află solutionarea acțiunii civile formulată de petentul Ș________ A_____ A______ având ca obiect autorizare de instrainare imobil.

La apelul nominal făcut în ședința publică,lipsesc partile.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta dupa care,

Dezbaterile au avut loc în ședința publică din 08.04.2021 când s-a amânat pronunțarea pentru termenul de astăzi, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, parte integrantă a prezentei hotărâri, când instanța, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea pentru astăzi, hotărând următoarele:

INSTANȚA

Deliberand, constata ca:

Prin acțiunea inregistrată pe rolul acestei instante sub nr._____________ la data de 05.03.2021, petentul Ș________ A_____ A______ a solicitat autorizarea de a înstrăina imobilul-unitate individuală, situat în Municipiul Timișoara, ___________________, apartament 1, județul T____, înscris în Cartea Funciară nr. ______-C1-U2 Timișoara (nr. CF vechi ______), având număr cadastral ______-C1-U2 (și număr topografic 9665-9666/1), în considerarea următoarelor aspect:

La data de 09.03.2012 a fost deschisă moștenirea de pe urma defunctei M______ L____-V______ („Defuncta”), având ultimul domiciliu în Municipiul Timișoara, __________________, Județul T____, a cărei masă succesorală a fost compusă din următoarele bunuri imobile:

-imobilul, unitate individuală situat în Municipiul Timișoara, __________________, apartament 1 , Județul T____, înscris în Cartea Funciară nr. 41 1914-C1-U2 Timișoara (nr. CF vechi 1 _____), având număr cadastral 41 1914-C1-U2 (nr. topografic 9665-9666/1), compus din: demisol (3 camere, magazin, spațiu comercial, depozit, WC, boxă, baie, spălătorie, hol), parter (4 camere, bucătărie, baie, hol, WC, cameră de alimente, terasă) și mansardă (1 cameră, hol), astfel cum rezultă din extrasul de Carte Funciară nr. ______/29.07.2020 (Anexa nr. 1); acest imobil va fi denumit, în continuare, „Imobilul — Apartament 1”

-imobilul , teren intravilan situat în Municipiul Timișoara, __________________, Județul T____, înscris în Cartea Funciară nr. 41 1914 (nr. CF vechi 5814), având nr. cadastral 41 1914 (nr. topografic vechi 9665; 9666), în suprafață totală de 716 mp și asupra căruia este edificată constructia Cl înscrisă în Cartea Funciară nr. ______-CI , astfel cum rezultă din extrasul de Carte Funciară nr. ______/16.09.2020 („Terenul” – Anexa nr. 2);

-imobilul situat în Municipiul Timișoara, ___________________, apartament 21b. Județul T____, înscris în Carte Funciară nr. ______-CI-UI Timișoara, având nr. cadastral ______-C___ (nr. topografic 9661-9662/11/2), compus din: cameră, bucătărie, baie, pasaj, antreu, WC, magazie de lemne;

-următoarele terenuri situate în Municipiul Caransebeș, Județul C____-S______, având împreună o suprafață totală de 8.21 1 mp, identificate astfel:

_______________________ ______/2, teren arabil situat în extravilan în suprafață totală de 2.603 mp;

_______________________ 4207/1 , teren arabil situat În extravilan în suprafață totală de 3.600 mp;

_______________________ 4205/2, teren fânețe situat în extravilan în suprafață totală de 626 mp; și

_______________________ 4206/2, teren fânețe situat în extravilan în suprafață totală de 1 .382 mp.

La data de 25.02.2020, Defuncta a întocmit un testament olograf („Testamentul Olograf’ Anexa nr. 3) prin care l-a numit pe Ș________ F_____-R______, unic moștenitor al tuturor bunurilor mobile și imobile ce urmau a face parte din masa succesorală a Defunctei la momentul deschiderii moștenirii. În plus, Defuncta a prevăzut în conținutul testamentului olograf 4 (patru) rugăminți de îndeplinit de către reclamant:

a) oferirea de către subsemnat, din partea Defunctei, a sumei totale de 4.000 Euro către prietenele Defunctei (2.000 Euro către doamna Tovstiuc O___ și 2.000 Euro către doamna F_____ P______), din declarațiile autentificate din care rezultă achitarea sumei totale de 4.000 Euro către acestea (Anexa nr. 4), rezultă că am îndeplinit această rugăminte;

b) oferirea de către subsemnat, din partea Defunctei, a unui apartament de 3 (trei) camere într-o zonă mai centrală a Municipiului Timișoara doamnei P______ C______-Scumpina, din declarația autentificată care dovedește achiziționarea apartamentului din zona centrală a Municipiului Timișoara (Anexa nr. 5), rezultă că am îndeplinit această rugăminte;

c) îngrijirea mormântului familiei Defunctei din ____________________________ în care subsemnatului urma a-i fi cu putință; din pozele (Anexa nr. 6) rezultă Îndeplinirea acestei obligații și

d) păstrarea Imobilului – Apartament nr. 1 în proprietatea sa cel puțin 20 (douăzeci) de ani de la momentul decesului Defunctei.

La data de 28.02.2014, în temeiul Testamentului Olograf, a fost emis Certificatului de Legatar nr. 05/28.02.2014 de către S___ Amir S____ – Birou Individual Notarial în dosarul succesoral nr. 06/2014, în care este prevăzut că acesta are calitatea de legatar universal cu cotă parte de 1/1 din masa succesorală a Defunctei. Forma inițială a Certificatului de Legatar nr. 05/28.02.2014 a conținut 2 (două) erori materiale ce au fost rectificate succesiv după cum urmează:

Prin Încheierea de Rectificare nr. 04/20.03.2014 (emisă de S___ Amir S____ — Birou Individual Notarial), s-a rectificat omisiunea includerii la Secțiunea I Masa succesorală a imobilului— teren intravilan situat în Municipiul Timișoara, __________________, Județul T____, înscris în Cartea Funciară nr. ______ (nr. CF vechi 5814), având nr. cadastral ______ (nr. topografic vechi 9665; 9666), în suprafață totală de 716 mp și asupra căruia este edificată construcția Cl înscrisă în Cartea Funciară nr. ______-CI. Pentru claritate, pe terenul anterior menționat, ce a fost inclus în masa succesorală de pe urma Defunctei ca urmare a acestei rectificări, este edificată construcția din care face parte Imobilul — Apartament

Prin încheierea de Rectificare nr. 51/08,12.2016 (emisă de S___ Amir S____ — Birou Individual Notarial), s-a rectificat modul în care a fost formulată dorința Defunctei, precizată mai sus la punctul d). Așadar, în ceea ce privește Imobilul — Apartament nr. 1 , în forma inițială a Certificatului de Legatar nr. 05/28.02.2014 era prevăzut: „imobilul situat în Municipiul Timișoara, _______________________, apartament 1, Județul T____, (…), cu interdicția de înstrăinare pentru o perioadă de 20 (douăzeci) ani potrivit dorinței testatoarei’. Ulterior, în urma rectificării, mențiunea a fost modificată, iar în prezent aceasta are următoare formulare: „imobilul situat în Municipiul Timișoara, _______________________, apartament 1, Județul T____, cu rugămintea de a păstra imobilul în proprietate cel puțin timp de 20 (douăzeci) de ani din momentul decesului testatoarei. ”

Certificatul de Legatar nr. 05/28.02.2014 împreună cu încheierea de Rectificare nr. 04/20.03.2014 și Încheierea de Rectificare nr. 51/08.12.2016 vor fi denumite, împreună, „Certificatul de Legatar”‘ (Anexa nr. 7).

Ulterior, la data de 19.03.2014, acesta, a încheiat Contractul de Vânzare autentificat sub nr. 536/19.03.2014 (Anexa nr. 8), prin care a cumpărat imobilul situat în Municipiul Timișoara, __________________, apartament 2, Județul T____, înscris în Cartea Funciară nr. ______-CI-UI (nr. CF vechi 1 _____), având nr. cadastral ______-CI-UI (nr. topografic 9665-9666/11), compus din etaj și mansardă („Imobilul – Apartament nr. 2″). Acest imobil se află în aceeași clădire cu Imobilul – Apartament nr. 1 . Menționeaza că la data cumpărării Imobilului – Apartament nr. 2, acesta era căsătorit cu Ș________ (actuală D_____) D____-M______. Ulterior, a divorțat, astfel cum rezultă din Certificatul de Divorț nr. 4060 din 18.03.2019 (Anexa nr. 9). în urma Partajului Voluntar autentificat sub nr. 690 din data de 1 1 .02.2020 (Anexa nr. 10), acesta împreună cu fosta sa soție, au convenit ca Imobilul – Apartament nr. 2 să îi revină în proprietate exclusivă ca bun propriu, acest drept de proprietate exclusivă fiindu-i confirmat de mentiunile înscrise în Cartea Funciară nr. ______-CI-UI, astfel cum rezultă din extrasul de Carte Funciară nr. ______/ 19.09.2020 (Anexa nr. 11).

Ca urmare a cumpărării Imobilului – Apartament nr. 2, acesta deține în proprietate întreaga clădire edificată pe Teren (compusă din compusă din cele 2 apartamente: Imobilul — Apartament nr. 1 și Imobilul — Apartament nr. 2), situată în Municipiul Timișoara, __________________, județul T____, înscrisă în Cartea Funciară nr. ______-CI (nr. CF vechi 5814), astfel cum rezultă din extrasul de Carte Funciară nr. ______/19.09.2020 (Anexa nr. 1 1).

Ulterior, la data de 16.12.2016, între LA P___ FOOD AND DRINKS S.R.L. și GARANTI BANK S.A. a fost încheiat Contractul de Credit nr. _____ din data de 16.12.2016 pentru finanțarea activității societății LA P___ FOOD AND DRINKS S.R.L. (Anexa nr. 12) Menționeaza că acesta deține 20 părți sociale în societatea LA P___ FOOD AND DRINKS S.R.L., acestea fiind singura sa sursă de venit, în continuare, în temeiul contractului de credit anterior menționat, acesta (în calitate de garant 1), împreună cu fosta sa soție (în calitate de garant 2), a constituit asupra atât asupra Imobilului -Apartament nr. 1, o ipotecă imobiliară, drept garanție în favoarea GARANTI BANK S.A. pentru plata ratelor din Contractul de Credit nr. _____/16.12.2016. Ca urmare a incapacității de plată a societății între LA P___ FOOD AND DRINKS S.R.L. cauzată de criza economică provocată de pandemia Covid-19, se afla în prezent în situația de a-i fi executat silit acest imobil asupra căruia este constituită ipoteca imobiliară.

Se doreste unificarea Imobilului -Apartament nr. 1 cu Imobilul -Apartament nr. 2, renovarea acestora împreună și ulterior înstrăinarea imobilului astfel rezultat pentru a-și rezolva problemele financiare, însă rugămintea Defunctei de a nu înstrăina pentru o perioadă de 20 de ani, il împiedică la realizarea acestui obiectiv. Doreste alipirea celor două imobile pentru a le putea înstrăina împreună în schimbul unui preț care i-ar rezolva o mare parte din problemele financiare cu care se confruntă în prezent. Din cauza pandemiei CoVid-19, veniturile i-au fost semnificativ diminuate semnificativ și se află în imposibilitate de a-si acoperi atât acestuia cat și familiei sale cheltuielile și datoriile apărute în ultima perioadă.

Arată că rugămintea defunctei de a nu înstrăinat imobilul- apartament nr. 1 nu îndeplinește condițiile clauzei de inalienabilitate

Astfel cum rezultă din interpretarea Art. 627 alin. (1) din Codul Civil:

„Prin convenție sau testament se poate interzice înstrăinarea unui bun, însă numai pentru o durată de cel mult 49 de ani și dacă există un interes serios și legitim, Termenul trebuie să curgă de la data dobândirii bunului. ”

Clauza de inalienabilitate prevăzută într-un testament trebuie formulată astfel încât să rezulte în mod clar că testatorul interzice înstrăinarea bunului său pentru un anumit interval de timp. Așa cum am arătat mai sus la Secțiunea I — Scurtă prezentare a situației de fapt, Defuncta a menționat în Testamentul Olograf că are doar rugămintea de a păstra imobilul în proprietate cel putin timp de 20 (douăzeci) de ani din momentul decesului, neinterzicând-i în mod expres înstrăinarea bunului. Pentru ca rugămintea Defunctei să fi îndeplinit condițiile clauzei de inalienabilitate, aceasta trebuia formulată în așa fel încât să rezulte în mod clar că Defuncta interzice înstrăinarea bunului pentru o perioadă de 20 de ani. Considera că vointa Defunctei a fost să fie de bună-credință și să nu înstrăineze acest bun decât în situații excepționale care il obligă să faca acest lucru. Un astfel de caz excepțional este și dificultatea financiară cu care se confruntă în prezent.

Cu toate acestea, dacă instanța va reține că rugămintea Defunctei îndeplinește condițiile constituirii unei clauze de inalienabilitate, va arăta în cele ce urmează că interesul acestuia de a înstrăina Imobilul — Apartament nr. 1 este superior interesului Defunctei care a justificat constituirea clauzei de inalienabilitate.

Din interpretarea Art. 627 alin. (2) din Codul Civil:

„Dobânditorul poate fi autorizat de către instanță să dispună de bun dacă interesul care a justificat clauza de inalienabilitate a bunului a dispărut sau dacă un interes superior o impune. ‘ și a doctrinei de specialitate:

„inalienabilitatea nu mai poate subzista și în cazurile în care, deși interesul care a justificat clauza de inalienabilitate a bunului nu a dispărut, cererea dobânditorului este fondată pe un interes superior. în aceste situații judecătorul va pune în balanță cele două interese în conflict și va da prioritate celui pe care îl va considera mai important. ” (Noul Cod Civil — Comentariu pe articole FI. A. Baias, E. C______, R. C______________, l. M______)

Rezultă că acesta poate solicita autorizarea înstrăinării Imobilului — Apartament nr. 1 dacă un interes superior o impune.

Ca urmare a pandemiei cauzate de virusul SARS-COV19, veniturile i-au fost diminuate în mod semnificativ și se afla, în prezent: i) în incapacitate de a-si achita datoriile.

Din extrasul de la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timișoara – Anexa nr. 13, rezultă că deține calitatea de asociat (dețin un nr. de 20 părți sociale, cotă de participare la beneficii și pierderi de 50%) și administrator în cadrul societății LA P___ FOOD AND DRINKS S.R.L. Menționează că veniturile obținute din desfășurarea activității economice a societății LA P___ FOOD AND DRINKS S.R.L. sunt singurele sale venituri, neavând o altă sursă de venit. Această societate are ca obiect principal de activitate furnizarea de servicii catering pentru evenimente. Ca urmare a adoptării de către autorități a măsurilor de prevenire a răspândirii virusului Sar-Cov-19, numărul de evenimente organizate s-a redus aproape în totalitate, iar activitatea societății LA P___ FOOD AND DRINKS S.R.L. a avut de suferit în mod major. Din cauza faptului că nu s-au mai organizat evenimente, nu a mai putut să ofere servicii de catering așa cum o făcea în perioada de dinainte de pandemie, motiv pentru care, veniturile sale au scăzut în mod semnificativ, în prezent, situația financiară a societății LA P___ FOOD AND DRINKS S.R.L. (și implicit situația mea financiară) este atât de afectată încât se află în imposibilitate de a plăti ratele Contractul de Credit nr. _____ din data de 16.12.2016 (Anexa nr. 12), drept dovadă fiind și Notificarea de plată primită de la Garanti Bank în acest sens pe data de 18.02.2021 (Anexa nr. 14).

Mai mult decât atât, arată ca este tatăl a 3 (trei) copii față de care are obligația de a le asigura întreținere și de a le acoperi cheltuielile, obligație pe care nu o poate îndeplini ca urmare a dificultăților financiare cu care se confruntă.

-Stefănică G______-D_____, născut la data de 28.09.2000 (astfel cum rezultă din Certificatul de naștere nr. ______ din data de 18.10.2000 — Anexa nr. 15), în vârstă de 20 de ani, urmează studiile Universității Politehnica din Timișoara. În conformitate cu Art. 499 alin. (3) din Codul Civil: „Părinții sunt obligati să îl întrețină pe copilul devenit major, dacă se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 26 de ani’, are obligația legală, dar și obligația morală, față de fiul sau de a îi asigura întreținere până la vârsta de 26 de ani, cel puțin.

-Stefănică I____-T_____, născută la data de 1 1 .01 .2002 (astfel cum rezultă din Certificatul de naștere nr. ______ din data de 17.01 .2002 — Anexa nr. 16), în vârstă de 19 ani, urmează studiile Facultății de Medicină din Timișoara. în conformitate cu Art. 499 alin. (3) din Codul Civil: „Părinții sunt obligati să îl întrețină pe copilul devenit major, dacă se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 26 de ani’, are obligația legală, dar și obligația morală, față de fiica sa I____-T_____, de a îi asigura întreținere până la vârsta de 26 de ani, cel puțin.

-Stefănică I_____-M____, născută la data de 07.06.2008 (astfel cum rezultă din Certificatul de naștere nr. ______ din data de 1 1 .06.2008 — Anexa nr. 17), în vârstă de 12 ani, este minoră. în conformitate cu Art. 499 alin. (1) din Codul Civil: „ Tatăl și mama sunt obligați, în solidar, să dea întreținere copilului lor minor, asigurându-i cele necesare traiului, precum și educația, învățătura și pregătirea sa profesională.”, și față de fiica sa I_____-M____ am obligația legală și morală de a îi asigura întreținere. Fiica sa urmează în prezent cursurile Școlii Generale.

Or, în condițiile sale financiare actuale, îi este foarte greu să le asigure copiilor sai întreținere la nivelul impus de pretențiile instituțiilor de învățământ pe care le urmează. Mai mult decât atât, pe lângă cheltuielile zilnice de întreținere (alimente, Îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite), copiii au nevoie și de resurse financiare suplimentare pentru a își achiziționa materialele academice necesare și pentru a acoperi orice taxe universitare anuale/semestriale sau de participare la diferite concursuri sau alte activități. D___ prin vânzarea Imobilului -Apartament nr. 1 împreună cu Imobilul -Apartament nr. 2 își va putea stabiliza situația financiară și își va putea îndeplini pe deplin această obligație față de ele. Aceasta vânzare este imposibilă în acest moment întrucât pentru Imobilul — Apartament nr. 1 există rugămintea Defunctei de a nu înstrăina acest imobil timp de 20 de ani, iar fără autorizarea instanței nu pot realiza vânzarea acestui imobil. Menționez că potențialul cumpărător este interesat de cumpărarea Imobilului — Apartament nr. 1 și Imobilului — Apartament nr. 2 împreună, nu separat.

Mai mult decât atât, pe lângă toate obligațiile pe care le are atât în calitate de tată, dar si în calitate de asociat al societătii LA P___ FOOD AND DRINKS S.R.L., se află în imposibilitate de a-si acoperi propriile cheltuieli zilnice, ceea ce îi creează o stare de stres și de anxietate continuă, fiind tot timpul preocupat de cum își poate rezolva dificultățile financiare cu care seă confruntă.

Așa cum a precizat și anterior, asupra Imobilului — Apartament nr. 1 , a constituit o ipotecă pentru garantarea achitării ratelor din Contractul de Credit nr. _____ din data de 16.12.2016 contractat de acesta în vederea finantării activitătii societătii LA P___ FOOD AND DRINKS S.R.L. Având în vedere lipsa de activitate a societății ca urmare a crizei provocate de pandemia CoVid-19, societatea nu îi asigură veniturile necesare achitării acestor rate și se afla în imposibilitate de a le achita. Dacă nu va achita aceste rate, atunci Garanti Bank va urma procedura vânzării silite a imobilului, în situația în care instanța va aprecia că interesul sau este superior interesului care a justificat clauza de inalienabilitate și va autoriza dispunerea de Imobilul — Apartament nr. 1 , atunci va putea vinde împreună cu Imobilul — Apartament nr. 2 întreaga construcție în care aceste două imobile se situează și își va putea rezolva problemele financiare, inclusiv va putea proceda la achitarea în totalitate a creditului.

Având în vedere toate cele mentionate anterior, consideră că, în situația de față, interesul personal al acestuia poate fi considerat superior interesului Defunctei care justifica clauza de inalienabilitate, deoarece dacă instanța va autoriza înstrăinarea Imobilului — Apartament nr. 1 , atunci își va putea acoperi cheltuielile și datoriile cauzate de pandemia actuală și își va putea ajuta și susține familia.

Într-o situație diferită de cea actuală, nu ar fi pus problema înstrăinării imobilului dobândit de la testatoare împotriva dorinței ei dacă circumstanțele enunțate mai sus nu ar fi existat.

Clauza de inalienabilitate asupra Imobilului – Apartament nr. 1 cuprinsă în Testamentul Olograf a fost instituită pe o durată de 20 de ani, această perioadă începând să curgă de la data deschiderii succesiunii, și anume de la data de 09.03.2012. Astfel, rezultă faptul că a trecut o durată de aproximativ 9 ani de la instituirea clauzei, aproape jumătate din termenul stipulat în testament, perioadă de timp în care si-a onorat întocmai obligațiile instituite prin acesta, precum și ultimele dorințe ale testatoarei.

A acționat cu bună-credință atât în privința administrării bunurilor moștenite de la Defunctă, cât și cu privire la îndeplinirea dorințelor acesteia prevăzute în Testamentul Olograf.

În ceea ce privește Imobilul — Apartament nr. 1 , aduce în vedere instanței că a păstrat în proprietate acest imobil toată această perioadă fără a avea intenția de a îl înstrăina în niciun moment, îndeplinind astfel rugămintea Defunctei de a îl păstra în proprietate. Nici în prezent nu ar fi avut intenția de a-l înstrăina dacă nu s-ar fi confruntat cu dificultățile financiare precizate mai sus și care îl obligă să recurgă la varianta înstrăinării.

În privința celorlalte 3 (trei) dorințe ale Defunctei, arata instanței că le-a îndeplinit pe fiecare dintre acestea, astfel cum va arăta în cele ce urmează:

În cazul în care, în continuare, nu va reuși să plăteasca aceste rate și din moment ce Imobilul — Apartament nr. 1 este constituit ca garanție, există riscul ca acest imobil mostenit de la Defunctă cu clauză de inalienabilitate să fie executat silit de către Garanti Bank. Dacă acest lucru s-ar întâmpla, voința și dorința Defunctei ar fi oricum încălcată.

Anexează prezentei următoarele înscrisuri la care a făcut referire pe parcursul prezenței cereri: Extrasul de Carte Funciară nr. ______/29.07.2020 privind Imobilul — Apartament nr. 1 ;Extrasul de Carte Funciară nr. ______/ 16.09.2020 privind Terenul; Testamentul Olograf din data de 25.02.2020; Declaratiilor autentificate din care rezultă achitarea sumei totale de 4.000 către prietenele Defunctei; Declarația autentificată care dovedește achiziționarea apartamentului din zona centrală a Municipiului Timișoara; Pozele din care rezultă îngrijirea mormântului familiei Defunctei; Prtajul Voluntar autentificat sub nr. 690 din data de 1 1 .02.2020; Extrasul de Carte Funciară nr. ______/19.09.2020 privind Imobilul Apartament nr. 2; Contractul de Credit nr. _____ din data de 16.12.2016; Extras de la Registrul Comerțului privind LA P___ FOOD&DRINKS CATERING SRL; Certificatul de Legatar nr. 05/28.02.2014 împreună cu încheierea de Rectificare nr. 04/20.03.2014 si încheierea de Rectificare nr. 51/08.12.2016; Contractul de Vânzare autentificat sub nr. 536/19.03.2014; Certificatul de Divort nr. 4060 din 18.03.2019; Notificarea de plată primită de la Garanti Bank; Certificatul de nastere nr. ______ din data de 18.10.2000; Certificatul de nastere nr. ______ din data de 17.01 .2002; Certificatul de nastere nr. ______ din data de 1 1.06.2008; Dovada achitării taxei judiciare de timbru.

La termenul din 08.04.2021, petentul a depus o cerere de modificare a acțiunii, în sensul introducerii unui capăt de cerere suplimentar prin care să solicită instanței constatarea nulității clauzei de inalienabilitate.

Reclamantul solicită instanței să dispună, în principal, constatarea nulității clauzei de inalienabilitate din Testamentul Olograf (astfel cum acesta este definit și menționat in Cerere) ca urmare a neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege, iar în subsidiar, in măsura în care instanța va reține îndeplinirea condițiilor clauzei de inalienabilitate prevăzute în Testamentul Olograf, să dispună autorizarea de a înstrăina imobilul — unitate individuală, situat în Municipiul Timișoara, ___________________, apartament 1, județul T____, înscris în Cartea Funciară nr. ______.C1-U2 Timișoara (nr. CF vechi ______), având număr cadastral ______-C1-U2 (și număr topografic 9665-9666/1),

Reiterează că Defuncta (și anume, dna. M______ L____-V______) a întocmit la data de 25.02.2000 Testamentul Olograf prin care l-a numit reclamant, Ș________ F_____-R______, unic moștenitor al tuturor bunurilor mobile și imobile ce urmau a face parte din masa succesorală a Defunctei la momentul deschiderii moștenirii.

Pe lângă celelalte rugăminți prezentate deja în cuprinsul Cererii la Secțiunea l, Defuncta a mai precizat că mai are de la reclamant și rugămintea: „de a păstra imobilul din __________________ în proprietatea sa cel puțin 20 de ani după momentul decesului meu.”

Arată că modalitatea de formulare a acestei rugăminți a Defunctei a ridicat o neclarități notarului care a emis Certificatul de Legatar nr. 05/28.02.2014, drept dovadă rectificarea emisă de acelasi notar în acest sens.

Așadar, în forma inițială a Certificatului de Legatar nr. 05/28.02.2014, această rugăminte a fost prevăzută ca o interdicție de a înstrăina, aceasta având următoarea formulare: „imobilul situat în Municipiul Timișoara, _______________________, apartament 1, Județul T____, (…), cu interdicția de înstrăinare pentru o perioadă de 20 (douăzeci) ani potrivit dorinței testatoare/’. Ulterior, același notar, a emis încheierea de Rectificare nr. 51/08.12.2016 prin care s-a rectificat această prevedere cu următoarea formulare: „imobilul situat în Municipiul Timișoara, _______________________, apartament 1, Județul T____, cu rugămintea de a păstra imobilul în proprietate cel puțin timp de 20 (douăzeci) de ani din momentul decesului testatoarei.”

Raportat la dispozițiile art.627 Cod civil o clauză de inalienabilitate este încheiată în mod valabil dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: (i) testatorul interzice înstrăinarea bunului său, (ii) interdicția are o durată limitată care nu depășește 49 de ani și (iii) există un interes serios și legitim al testatoarei.

Arată că doar una dintre aceste condiții este îndeplinită în prezenta cauza, și anume cea referitoare la durata interdicției care nu depășește 49 de ani.

Așa cum a argumentat și în cuprinsul cererii, clauza de inalienabilitate prevăzută într-un testament trebuie formulată astfel încât să rezulte în mod clar că testatorul interzice înstrăinarea bunului său pentru un anumit interval de timp. Așa cum a arătat mai sus la Secțiunea I — Scurtă prezentare a situației de fapt a Cererii, Defuncta a menționat în Testamentul Olograf că are rugămintea de a păstra imobilul în proprietate cel puțin timp de 20 (douăzeci) de ani din momentul decesului, neinterzicând-i în mod expres înstrăinarea bunului. Pentru ca rugămintea Defunctei să fi îndeplinit această condiție, aceasta trebuia formulată în așa fel încât să rezulte in mod clar că Defuncta interzice înstrăinarea bunului pentru o perioadă de 20 de ani. Consideră că voința Defunctei a fost să fie de bună-credință și să nu înstrăineze acest bun decât în situații excepționale care îl obligă să facă acest lucru. Un astfel de caz excepțional este și dificultatea financiară cu care se confruntă în prezent.

În ceea ce privește conditia interesul serios si leqitim (punctul (iii) de mai sus), și în măsura în care instanța va reține că este îndeplinită condiția menționată anterior, arată că nicăieri în cuprinsul Testamentului Olograf nu se poate determina acest interes al Defunctei de a solicita reclamantului de a se conforma rugăminții de a nu înstrăina imobilul.

Așadar, în conformitate cu Art. 1.246 alin. (1) din Codul Civil:

„Orice contract încheiat cu încălcarea conditiilor cerute de lege pentru încheierea sa valabilă este supus nulității, dacă prin lege nu se prevede o altă sancțiune”, coroborat cu Art. 1 .324 din Codul Civil:„Este unilateral actul juridic care presupune numai manifestarea de voință a autorului său” și având în vedere că clauza de inalienabilitate a fost prevăzută cu încălcarea condițiilor cerute de lege pentru încheierea sa valabilă, solicită instanței de judecată să constate nulitatea clauzei de inalienabilitate.

În cadrul cercetării judecătorești s-a administrat proba cu înscrisurile depuse la dosar de către petent.

Examinând cererea formulată, pe baza ansamblului materialului probator existent la dosar , instanța reține următoarele :

Prin cererea precizată, reclamantul a solicitat instanței să dispună, în principal, constatarea nulității clauzei de inalienabilitate din Testamentul Olograf ca urmare a neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege, iar în subsidiar, in măsura în care instanța va reține îndeplinirea condițiilor clauzei de inalienabilitate prevăzute în Testamentul Olograf, să dispună autorizarea de a înstrăina imobilul — unitate individuală, situat în Municipiul Timișoara, ___________________, apartament 1, județul T____, înscris în Cartea Funciară nr. ______.C1-U2 Timișoara (nr. CF vechi ______), având număr cadastral ______-C1-U2 (și număr topografic 9665-9666/1).

Reclamantul și-a întemeiat demersul judiciar pendinte pe dispozițiile art. 627 alin. (1) din Codul Civil unde se prevede:” prin convenție sau testament se poate interzice înstrăinarea unui bun, însă numai pentru o durată de cel mult 49 de ani și dacă există un interes serios și legitim, termenul trebuie să curgă de la data dobândirii bunului. ”

Instanța reține că defuncta M______ L____-V______ a întocmit la data de 25.02.2000, un testament olograf prin care l-a numit pe reclamantul Ș________ F_____-R______, unic moștenitor al tuturor bunurilor mobile și imobile ce urmau a face parte din masa succesorală a defunctei la momentul deschiderii moștenirii.

Pe lângă celelalte rugăminți, prin testament defuncta a precizat că mai are de la reclamant și rugămintea: „de a păstra imobilul din __________________ în proprietatea sa cel puțin 20 de ani după momentul decesului meu.”

În forma inițială a Certificatului de Legatar nr. 05/28.02.2014, această rugăminte a fost prevăzută ca o interdicție de a înstrăina, aceasta având următoarea formulare: „imobilul situat în Municipiul Timișoara, _______________________, apartament 1, Județul T____, (…), cu interdicția de înstrăinare pentru o perioadă de 20 (douăzeci) ani potrivit dorinței testatoare’. Ulterior, același notar, a emis încheierea de Rectificare nr. 51/08.12.2016 prin care s-a rectificat această prevedere cu următoarea formulare: „imobilul situat în Municipiul Timișoara, _______________________, apartament 1, Județul T____, cu rugămintea de a păstra imobilul în proprietate cel puțin timp de 20 (douăzeci) de ani din momentul decesului testatoarei.”

Raportat la dispozițiile art.627 Cod civil o clauză de inalienabilitate este încheiată în mod valabil dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: testatorul interzice înstrăinarea bunului său, interdicția are o durată limitată care nu depășește 49 de ani și există un interes serios și legitim al testatoarei.

În primul rând, clauza de inalienabilitate prevăzută într-un testament trebuie formulată astfel încât să rezulte în mod clar că testatorul interzice înstrăinarea bunului său pentru un anumit interval de timp.

Or, defuncta a menționat în testamentul olograf că are doar rugămintea de a păstra imobilul în proprietate cel putin timp de 20 (douăzeci) de ani din momentul decesului, neinterzicând în mod expres înstrăinarea bunului.

În ceea ce privește condiția privind interesul serios si legitim, instanța reține că din cuprinsul testamentului olograf nu se poate determina interesul care a justificat solicitarea adresată reclamantului de a se conforma rugăminții de a nu înstrăina imobilul, respectiv ca bunul să fie scos temporar din circuitul civil.

Pe cale de consecință, instanța va constata că nu sunt îndeplinite condițiile pentru validitatatea clauzei conform art.627 alin.1 Cod civil sens în care clauza este lovită de nulitate, fiind contrară ordinii publice, potrivit prevederilor art.11 NCC.

Față de considerentele expuse anterior, instanța va admite cererea, astfel cum a fost precizată de petent și va constata nulitatea clauzei de inalienabilitate din testamentul olograf întocmit de defuncta M______ L____-V______ cu privire la imobilul – unitate individuală, situat în Municipiul Timișoara, ___________________, apartament 1, județul T____, înscris în Cartea Funciară nr. ______-C1 -U2 Timișoara (nr. CF vechi ______), având număr cadastral ______-C1-U2 (și număr topografic 9665-9666/1).

Solicitarea petentului privind acordarea cheltuielilor de judecată, se va respinge, câtă vreme in prezenta cauză instanța nu a reținut nicio culpa procesuală.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Admite cererea, astfel cum a fost precizată de petentul A________ A_____ A______ CNP-_____________, cu domiciliul ales la G_________, S________ SI ASOCIATII SPRL cu sediul in Bucuresti, _____________________. 33, sector 2.

Constată nulitatea clauzei de inalienabilitate din testamentul olograf întocmit de defuncta M______ L____-V______ cu privire la imobilul – unitate individuală, situat în Municipiul Timișoara, ___________________, apartament 1, județul T____, înscris în Cartea Funciară nr. ______-C1 -U2 Timișoara (nr. CF vechi ______), având număr cadastral ______-C1-U2 (și număr topografic 9665-9666/1).

Fără cheltuieli de judecată.

Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Timișoara.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților, prin mijlocirea grefei instanței, azi data de 22.04.2021.

PREȘEDINTE GREFIER

R_____ T____ M_____ O______

Red. R.T./Tehnored. M.O./12.05.2021

3 ex.-1 ____________________________________>

Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer Romania pentru Fundatia RoLII.

Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro
Pune o întrebare

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

MAI MULTE ARTICOLE
Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!