Actualitate. Ce ar trebui să știi despre Autoritatea pentru Digitalizarea României
Autoritatea pentru Digitalizarea României, este o nouă autoritate înființată în România, despre care vom vorbi în cele ce urmează. Conform Constituției României, art. 108, Guvernul (parte a puterii executive) adoptă două tipuri de acte: hotărâri și ordonanțe. În materia hotărârilor, acestea se emit pentru organizarea executării legilor. Pe de altă parte, ordonanțele se emit în temeiul sau în baza unei legi speciale, ce poartă denumirea de lege de abilitare, respectând limitele și condițiile prevăzute de aceasta. Hotărârile și ordonanțele pe care Guvernul le adoptă se vor semna de prim-ministrul României, se vor contrasemna de către miniștrii care au obligația punerii în executare a acestora și se vor publica în Monitorul Oficial al României. Sancțiunea aplicabilă nepublicării ordonanțelor sau hotărărârilor este inexistența actului în cauză.

Prin raportare la categoria hotărârilor adoptate de Guvern, vom avea în vedere analiza aplicabilă unei hotărâri recente, în speță Hotărârea de Guvern nr. 89/2020 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României. Conform art. 1, alin. (1) din prezenta hotărâre, Autoritatea pentru Digitalizarea României se organizează și funcționează ca structură având personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului și în coordonarea prim-ministrului. Autoritatea pentru Digitalizarea României are rolul  de a realiza și de a coordona implementarea strategiilor și a politicilor publice în domeniul transformării digitale și societății informaționale.

Important de precizat este faptul că hotărârea Guvernului din prezentul articol cuprinde definirea termenilor de ,,serviciu public electronic”, ,,transformare digitală” sau ,,interoperabilitate”, întocmai cum vom reda în cele ce urmează, astfel:

 • serviciu public electronic — serviciu prestat către sectorul public, sectorul privat sau societatea civilă de către o entitate publică sau de către o entitate privată în numele unei entităţi publice, în condiţiile legii, utilizând soluţii oferite de tehnologia informaţiei;
 • transformare digitală — utilizarea de către o entitate publică sau privată a soluţiilor oferite de tehnologia informaţiei pentru transformarea optimală a fluxurilor operative necesare îndeplinirii obiectului activităţilor specifice, precum şi utilizarea de către un ansamblu de entităţi a soluţiilor oferite de tehnologia informaţiei pentru asigurarea interoperabilităţii tehnice şi semantice a fluxurilor de date şi informaţii;
 • interoperabilitate — capacitatea instituţiilor şi autorităţilor publice de a partaja informaţii şi cunoştinţe, prin intermediul sistemelor informatice, atât în interiorul administraţiei publice, cât şi cu sectorul privat şi societatea civilă, în condiţiile legii, în scopul furnizării de servicii publice electronice.

Conform art. 2 din prezenta hotărâre, Autoritatea pentru Digitalizarea României exercită următoarele funcții:

 • de strategie, prin care planifică strategic şi asigură elaborarea şi implementarea politicilor în domeniul transformării digitale şi societăţii informaţionale;
 • de reglementare, prin care reglementează participarea la elaborarea cadrului normativ şi instituţional în domeniul transformării digitale şi societăţii informaţionale, inclusiv cu privire la interoperabilitatea sistemelor informatice ale instituţiilor publice;
 • de avizare;

  • de reprezentare, prin care asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele şi organizaţiile naţionale, regionale, europene şi internaţionale, ca autoritate de stat, pentru domeniul său de activitate, în conformitate cu cadrul normativ în vigoare;
 • de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea şi controlul respectării reglementărilor în domeniul său de competenţă;
 • de administrare şi gestiune;
 • de promovare, coordonare, monitorizare, control şi evaluare a realizării politicilor în domeniul său de competenţă, precum şi a cadrului naţional de interoperabilitate;
 • de comunicare, prin care se asigură comunicarea atât cu celelalte structuri ale sectorului public, cât şi cu sectorul privat şi societatea civilă;
 • de implementare şi gestionare a proiectelor finanţate din fonduri europene, precum şi a programelor şi proiectelor finanţate din fonduri naţionale şi alte surse legal constituite;
 • de organism intermediar.

Pentru a contura obiectivele Autorității pentru Digitalizarea României, vom avea în vedere prevederile art. 3 din Hotărârea de Guvern nr. 89/2020. Conform acestora, Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) contribuie la transformarea digitală a economiei și societății românești, la realizarea guvernării electronice la nivelul administrației publice din România și contribuie la îndeplinirea obiectivelor pentru România ale programelor de asistență financiară ale Uniunii Europene în domeniul său de competență.

Prin raportare la art. 5, vom contura cele mai importante aspecte privind exercitarea funcției de reglementare, supraveghere și control. Conform pct. 18, Autoritatea pentru Digitalizarea României exercită calitatea de autoritate competentă pentru implementarea Regulamentului (UE) 2017/2.394 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure respectarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004. În sensul precizat, are următoarele competențe, pe care le vom reflecta punctual și limitativ (pentru dezvoltarea competențelor, a se consulta textul în mod integral):

 • are acces la orice documente, orice date sau orice informaţii pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2017/2.394, indiferent de forma sau formatul acestora şi indiferent de mediul pe care sunt stocate acestea sau de locul în care sunt stocate;
 • impune oricărei persoane fizice sau persoane juridice, publică sau privată, obligaţia de a pune la dispoziţie orice informaţii, date sau documente, indiferent de format sau formă şi indiferent de mediul pe care sunt stocate sau de locul în care sunt stocate acestea, în scopul de a stabili dacă a avut sau are loc o încălcare sancţionată prin Regulamentul (UE) 2017/2.394 şi pentru a stabili detaliile acestei încălcări, inclusiv în scopul urmăririi fluxurilor financiare şi de date, al stabilirii identităţii persoanelor implicate în fluxurile financiare si de date si al luării la cunoştinţă de informaţii privind conturile bancare şi al identificării proprietarilor de site-uri web;
 • efectuează inspecţiile la faţa locului necesare şi pătrunde în orice sediu, pe orice teren sau în orice mijloc de transport utilizat de comerciantul vizat de inspecţie pentru a-şi desfăşura activitatea comercială, economică, meşteşugărească sau liberală sau solicită altor autorităţi să facă acest lucru pentru a examina, a confisca, a lua sau a obţine copii ale informaţiilor, ale datelor sau ale documentelor, indiferent de mediul pe care sunt stocate; confiscă orice informaţii, date sau documente pe durata necesară şi în măsura necesară inspecţiei; cere oricărui reprezentant sau membru al personalului comerciantului vizat de inspecţie explicaţii privind fapte, informaţii sau documente legate de chestiunile care fac obiectul inspecţiei şi înregistrează răspunsurile acestuia.

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!