Cine este Autoritatea de Supraveghere și ce atribuții are?

Cine este această Autoritate?

În totalitatea țărilor membre ale Uniunii Europene a fost remarcată de-a lungul timpului, odată cu dezvoltarea sistemului informatic, importanța existenței unei activități de protecție a datelor cu caracter personal. Din acest considerent, au fost constituite organe competente pentru îndeplinirea unor astfel de atribuții. În vederea alinierii legislației române la acquis-ul comunitar, de la data de 12 mai 2005 intră în vigoare Legea nr.102/2005, prin care se înființează Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Acest organ reprezintă o autoritate publică centrală autonomă cu competență generală în domeniul protecției datelor personale, fiind garantul respectării drepturilor fundamentale la viață privată și la protecția datelor personale.

Articolele 7 si 8 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, articolul 16 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene  și articolul 8 din Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale sunt cele care statuează aceste principii, de altfel de nelipsit dintr-o lume și o societate civilizată, a anului 2018.

 Un moment important în evoluția reglementărilor europene cu referire la protecția datelor  personale reprezintă anul 2016, în timpul căruia Parlamentul European și Consiliul European adoptă Regulamentul General privind  protecția persoanelor fizice în ceea ce presupune prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora. Acest regulament are aplicabilitate directa în întregimea statelor Uniunii Europene începand cu data de 25 mai 2018, împreună cu Directiva vizând același subiect, în scopul prevenirii, detectării, investigării și punerii sub urmarire a infracțiunilor și a altor activități judiciare.

Implementează GDPR și evită amenzile! 

 

Întreaga reformă a cadrului legislativ implică inevitabil o sarcină a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: o evaluare complexă a instrumentelor prin care se asigură protecția acestor date, cu scopul pregătirii cadrului normativ național și instituțional în sensul aplicării noilor reglementări europene. O altă importantă țintă vizată este realizarea unei cooperări atât cu Comitetul European pentru protecția datelor, cât și cu celelalte autorități competente ale Uniunii.

Cu ce se ocupă Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal?

Acest organ iși desfasoară activitatea în condiții de independență față de orice autoritate a administrației publice și imparțialitate completă. Potrivit legii, acesta nu poate fi supus nici unui mandat imperativ sau reprezentativ și nu poate fi obligat să se supună instrucțiunilor sau dispozițiilor altei autorități publice sau entități de drept privat.

Așadar, Autoritatea este însărcinată cu monitorizarea si controlul sub aspectul legalității prelucrărilor de date cu caracter personal care cad sub incidența Legii nr. 677/2001. În acest scop, se exercită urmatoarele atribuții:

 • Primește și analizează notificările privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Autorizează prelucrările de date în situațiile prevăzute de lege;
 • Poate dispune, în cazul în care constată încălcarea dispozițiilor prezentei legi, suspendarea provizorie sau încetarea prelucrării datelor, ștergerea parțială sau integrală a datelor prelucrate și poate să sesizeze organele de urmărire penală sau să intenteze acțiuni în justiție;
 • Informează persoanele fizice și/sau juridice asupra necesității respectării obligațiilor și îndeplinirii procedurilor prevăzute de Legea nr.667/2001;

 • Păstrează și pune la dispoziția publicului registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal;
 • Primește și soluționează plângeri, sesizări sau cereri de la persoanele fizice și comunică soluția dată sau, după caz, demersurile efectuate;
 • Efectuează controale prealabile în situația în care operatorul prelucrează date cu caracter personal care sunt susceptibile de a prezenta riscuri speciale pentru drepturile și libertățile persoanelor;
 • Efectuează investigații din oficiu sau la primirea unor plângeri sau sesizări;
 • Este consultată atunci când se elaborează proiecte de acte normative referitoare la protecția drepturilor și libertăților persoanelor, în privința prelucrării datelor cu caracter personal;
 • Poate face propuneri privind inițierea unor proiecte de acte normative sau modificarea actelor normative în vigoare in domenii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Cooperează cu autoritățile publice, centralizează și analizează rapoartele anuale de activitate ale acestora privind protecția persoanelor în privința prelucrării datelor cu caracter personal;
 • Formulează recomandări și avize asupra oricărei chestiuni legate de protecția drepturilor și libertăților fundamentale în privința prelucrării datelor cu caracter personal, la cererea oricărei persoane, inclusiv a autorităților publice și a organelor administrației publice;
 • Cooperează cu autoritățile similare din străinătate, în vederea asistenței mutuale, precum și cu persoanele cu domiciliul sau cu sediul în străinătate, in scopul apărării drepturilor și libertăților fundamentale ce pot fi afectate prin prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege.

Autoritatea este condusă de un președinte a cărui funcție este asimiliată celei de secretar de stat.

Site-ul oficial care cuprinde totalitatea informațiilor referitoare la ativitatea Autorității și invită la consultarea lui este www.dataprotection.ro.

 

Pintilie Laura

Studentă la Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Drept Cluj-Napoca

 

 

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!