Cum înregistrezi un PFA în România. Acte necesare.

Legislația prevede că orice persoană fizică, cetățean român sau cetățean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spațiului Economic European, în temeiul dreptului la liberă inițiativă, al dreptului la liberă asociere și al dreptului de stabilire, poate desfășura activități economice pe teritoriul României.

Activitățile economice pot fi desfășurate în toate domeniile, meseriile, ocupațiile sau profesiile pe care legea nu le interzice în mod expres pentru libera inițiativă.

Legiuitorul a dispus, prin dispozițiile art. 5 din OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, că persoanele fizice autorizate trebuie să aibă un sediul profesional pe teritoriul României

PFA-urile au obligația de a solicita oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunalul din județul în care solicitantul își stabilește sediul profesional înregistrarea și autorizarea funcționării, înainte de a începe activități economice.

Alături de cererea de înregistrare în registrul comerțului și de autorizare a funcționării se depune următoarea documentație:

  1. fotocopie de pe cartea de identitate, sau, după caz, pașaport, certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul;
  2. orice act juridic care conferă dreptul de folosință și/sau atestă afectațiunea specială a spațiului asupra sediului profesional/ punctului de lucru, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul;
  3. declarație pe propria răspundere olografă privind îndeplinirea condițiilor legale pentru desfășurarea activităților ca persoană fizică autorizată;
  4. declarația pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condițiilor legale de funcționate prevăzute de legislația specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului și protecției muncii.
  5. fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă pregătirea profesională, dacă această este cerută;
  6. fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă experiența profesională, dacă aceasta este cerută.

În cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 8 și 9 din OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, directorului oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal sau persoana desemnată dispune înregistrarea în registrul comerțului și autorizarea funcționării persoanei fizice autorizate.

Potrivit art. 11 alin (3) din OUG nr. 44/2008, dacă documentele depuse în susținerea cererii sunt incomplete, directorul registrului comerțului de pe lângă tribunal sau persoana desemnată dispune prin rezoluție motivată acordarea unui termen de maximum 15 zile pentru completarea acestora, termen care poate fi prelungit o singură dată cu încă 15 zile, la cererea motivată a solicitantului.

În ce situații poate fi respinsă cererea de înregistrate și autorizare a PFA? Putem contesta decizia directorului ORC?

În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile legale, directorul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal sau persoana desemnată dispune prin rezoluție motivată respingerea cererii de înregistrare în registrul comerțului și de autorizare a funcționării pentru persoana fizică autorizată (PFA).

În termen de 15 zile de la pronunțarea rezoluției de către directorul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal ori de către persoana desemnată sau, după caz, de la comunicare, se poate face plângere împotriva rezoluției. Plângerea se depune la judecătoria în a cărei rază teritorială se află sediul profesional al solicitantului și se judecă în condițiile dreptului comun.

Conform art. 12 alin. (3) din OUG nr. 44/2008, „Cererile adresate instanțelor judecătorești conform prezentei ordonanțe de urgență sunt scutite de taxa judiciară de timbru”.

În cazul în care documentele lipsă sunt anexate cererii de înregistrare, în condițiile art. 12 alin. (2) din OUG nr. 44/2008 sau în cazul unei hotărâri judecătorești care dispune astfel, oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal va elibera certificatul de înregistrare, conținând codul unic de înregistrare, certificatul constatator emis în baza declarației pe propria răspundere, precum și alte acte pe care legea le prevede, acte care trebuie eliberate în termen de 3 zile lucrătoare, care se calculează de la data înregistrării cererii.

Autor Cocirlau Andrei

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!