Tribunalul Timiș. Reevaluarea cuantum despăgubiri expropriere

1827/201401-07-2014

Anulare actTribunalul TIMIS

R O M Â N I A

T_________ T____

SECȚIA I CIVILĂ

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

SENTINȚA CIVILĂ NR. 1827 /PI

Ședința   publică d__ 1 iulie 2014

      P_________ : C_______ P_______

                     GREFIER : A_____ D_________

S-a luat în examinare cererea formulată de reclamanta P______ O_______ R_____ Șanovița în contradictoriu cu pârâții Direcția R________ de D______ și P_____ Timișoara, C_______ de A_________ și D______ Naționale d__ România SA, având ca obiect expropriere.

Mersul dezbaterilor, susținerile și concluziile părților au fost consemnate în încheier ile de ședință d__ 17 iunie 2014 și 24 iunie 2014, încheieri ce fac parte integrantă d__ prezenta hotărâre.

 

T_________

Deliberând asupra prezentei cauze, constată următoarele :

Prin acțiunea înregistrată la T_________ T____ – Secția de C_________ Administrativ și Fiscal sub nr. XXXXXXXXXXXX, reclamanta P______ O_______ R_____ Șanovița a chemat în judecată pe pârâtele Direcția R________ d e D______ ș i P_____ Timișoara și C_______ d e A_________ ș i D______ Naționale d in România SA, s olicitând ca prin hotărârea ce se va pronunța să se dispună anularea Hotărârii nr. 102/416 d__ 30.09.2011 emisă de Comisia pentru aplicarea Legii nr.255/2010 prin care s-au stabilit despăgubiri în temeiul HG nr. 521/ 2011 în cuantum de xxxxx,82 lei aferente exproprierii terenului situat în ___________________________. top nou xxxxxx ( xxxxx/2 vechi) în suprafață de xxxxx m .p. cu obligarea pârâtei la plata unor despăgubiri care urmează a fi stabilite de către un ex pert tehnic evaluator.

În motivarea cererii, s-a arătat că prin Hotărârea nr. 102/416 d__ data de 30.09.2011, reclamantei i- a fost expropriat terenul situat î n ____________________________. T____, înscris î n CF nr. xxxxxx, număr cadastral nou xxxxxx, nr. cadastral vechi xxxxx/2, î n suprafața de xxxxx mp. Prin aceast ă hotărârea s-a stabilit exproprierea reclamantei ș i s-a aprobat acordarea despăgubiri lor aferente terenului situat î n ________________________________ î n CF nr. xxxxxx, î n cuantum de xxxxx,82 l ei.

S-a mai arătat că la convocarea comisiei nu a fost prezenta reclamanta î n v e derea discutării cuantumul despăgubirii aferente exproprierii, sens î n care comisia a recurs la încheierea unui proces-verbal de stabilire a despăgub i rilor .

Potrivit art. 44 alin. (3) d__ Constituția României ș i art. 1 d__ Protocolul I Adițional la Convenția Europeana a Drepturilor Omului, exproprierea pentru cauza de utilitate publica se poate face numai dup ă o justa ș i prealabila despăgubire, deoarece, î n caz contrar, ar ex ista o î nc ă lcare a dreptului de proprietate al expropriatului.

Reclamanta a a preci at că este vorba despre o î ncălcare a dreptului l a proprietate, c â t ă vreme despăgubirea acordat ă de către p â r â ta nu numai ca nu este just ă , este infim ă , cuantumul acesteia fiind sub nivelul prețului pieței pentru astfel de terenuri.

Art. 16 d__ Legea nr. 33/ 1994 prevede ca despăgubirea ce se acorda expropriatului se compune d__ valoarea reala a imobilului ș i d__ prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane î ndreptățite. La calcularea cuantumului despăgubirilor, experții, precum ș i instanța trebuie s ă ț in ă seama de prețul cu care se vând î n mod obișnuit imobilele de același fel î n unitatea administrativ-teritoriala, la data întocmirii raportului de expertiza, precum ș i de daunele produse proprietarului sau altor persoane î ndreptățite, luând î n considerare ș i dovezile prezentate de aceștia.

La art. 27 d__ lege s -a mai arata t c ă , raportul de expertiza întocmit in cauza va fi comparat de instanța cu oferta si cu pretenți ile formulate de p ă r ț i ș i apoi va hot ă rî. Conform alin. (2) d__ același text, despăgubirea acordata de instanța nu poate fi mai mica decât cea oferita de către expropriator si nici mai mare decât cea solicitata de expropriat. Astfel ca, ___________________________ sa se inscrie despăgubirea stabilita de instanța.

Cu privire la condiția ca despăgubirea pentru expropriere sa fie justa, la momentul stabilirii cuantumului despăgubirii prin hotărârea judecătoreasca instanța este obligata sa respecte normele jur idice de trimitere cuprinse în 26 alin. 2 d__ Legea nr. 33/1994.

Potrivit dispozițiilor legale, valoarea despăgubirilor se stabilește prin expertiza eva l uatori e , iar experții trebuie s ă aib ă drept criteriu valoarea de circulație a imobilelor de aceeași natura cu imobilul expropriat aflat în aceeași unitate administrativa. Altfel spus, comisia de experți trebuie sa folosească metoda comparației directe, iar nu metoda bonitării.

Cât privește suma oferită de expropriator, reclamanta a apreciat c ă aceasta este derizorie, deoarece prețul real în zona respectivă este mult mai mare decât cel acordat prin hotărâre, iar daunele efective care l i se aduc prin exproprierea suprafeței propuse nu au fost luate î n vedere deși potrivit dispozițiilor legale î n materie trebuie ținut cont ia stabilirea despăgubirii si de aceste daune care l i s-au creat.

S tabilirea cuantumului despăgubirilor trebuie avuta î n vedere valoarea reală a tere nului precum și prejudiciul cauzat expropriatului, conform art. 26 alin.(l) d__ la nr. 33/1994, calculat în raport de prețul cu care se vând în mod obișnuit bilele de același fel în unitatea administrativ teritorială.

Reclamanta a invederat că jurisprudența contenciosului european a statuat, în virtutea  d__ Protocolul nr. 1, că o măsură privativă de proprietate trebuie să păstreze echilibru just între exigențele interesului general al comunității și imperativele rării drepturilor fundamentale ale individului. Cu alte cuvinte ea trebuie să fie, același  timp,  convenabilă   pentru  realizarea  țelului   ei   legitim  și ned isproporționată față de acesta (CEDO, Hotărârea d__ 21 februarie 1986, cazul ies și alții c. Regatului Unit).

În drept , s-au invocat prevederile Legii nr. 255/2010.

Prin încheierea d__ data de 10 octombrie 2012 T_________ T____ – Secția C_________ Administrativ a admis excepția de necompetentă funcțională a instanței de contencios administrativ. A d ispu s scoaterea cauzei de pe rolul secției de C_________ Administrativ și Fiscal și a trimi s spre competentă soluționare S ecției  I Civilă d__ cadrul Tribunalului T____.

Cauza a fost înregistrată la T_________ T____ – Secția I civilă sub nr. dosar XXXXXXXXXXXXX.

În probațiune, s-a administrat proba cu înscrisuri și expertiza tehnică evaluatorie.

D__ actele și lucrările dosarului, t_________ reține următoarele:

Reclamant ei P______ O_______ R_____ Șanovița – în calitate de proprietar ă a parcelei supuse exproprierii, având xxxxx mp nr. cad nou 40 121, nr. cad vechi xxxxx/2 înscrisă în CF nr. 400 760 T opolovațul M___ – i s-a stabilit prin Hotărârea de stabilire a despăgubirilor nr. 102/416 d__ 30 .09.2011 emisă de pârâtă în aplicarea prevederilor Legii 198/2004, un cuantum total al despăgubirilor de xxxxx,82 lei .

Dispozițiile art. 481 Codului civil stabilesc că nimeni nu poate fi silit a ceda  proprietatea sa, afară numai pentru cauză de utilitate publică și primind o dreaptă și prealabilă despăgubire, iar prevederile art. 44 d__ Constituția României statuează în alin.(3) și (6) că : „nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă și prealabilă despăgubire”, iar această despăgubire se stabilește „de comun acord cu proprietarul său, în caz de divergență, prin justiție”.

Exproprierea este definită ca fiind o instituție juridică de drept public care constă în achiziția forțată, cu titlu oneros, pentru cauză de utilitate publică, în condițiile legii și sub control judiciar, a unor bunuri imobile proprietate privată sau ca o operațiune juridică în a cărei structură complexă ______________________ fapte juridice în sens restrâns de drept public și de drept privat având ca efecte principale trecerea forțată a unui bun imobil proprietate privată în proprietatea publică, în vederea unor executări de lucrări de utilitate publică precum și plata unei despăgubiri.

Principiile ce trebuie să guverneze operațiunea juridică a exproprierii sunt : existența unei cauze de utilitate publică   – ce se declară printr-un act administrativ, ori chiar prin lege (este cazul de față, în care operațiunea de expropriere s-a declanșat sub incidența legii cu nr. 198/2004); existența  unei despăgubiri drepte și prealabile – principiu, de altfel, consacrat și prin normele internaționale, acelea ale Declarației drepturilor omului și a cetățeanului d__ anul 1789 și, respectiv, ale Primului Protocol Adițional la Convenția Europeană ) și, nu în ultimul rând, caracterul judiciar al exproprierii de drept comun (consacrată de legea-cadru cu nr. 33/ 1994); dar și a etapelor acesteia (identificate în număr de trei de doctrina de specialitate: etapa declarării utilității publice, cea administrativă și cea judiciară).

Actul de declarare a utilității publice (în speță – legea cu nr.198/2004 ) a fost urmat de măsurile premergătoare exproprierii , constând în întocmirea unei documentații tehnico-cadastrale (și care cuprinde date privind încadrarea lucrării in planurile de urbanism si amenajare a teritoriului, planuri cu amplasamentul lucrării, care conțin delimitarea suprafețelor si a construcțiilor propuse spre expropriere, cu indicarea numelor proprietarilor, precum si a ofertelor de despăgubire pe categorii de imobile stabilite de către persoane autorizate in evaluare) , așa cum prevăd dispozițiile art. 3 d__ lege, preluate și în anexa ce face parte integrantă d__ Normele metodologice de aplicare  a Legii nr. 198/1994, aprobate prin HG nr. 941/2004.

În baza acestei documentații, Guvernul, prin HG nr. 1232/16.12.2010 a aprobat amplasamentul lucrării, declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor care constituie amplasamentul suma globală estimată a despăgubirilor , termenul în care aceasta se virează într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului și sursa de finanțare. În speță, declanșarea procedurii de expropriere s-a realizat prin Hotărâre a Guvernului, urmare a declarării utilității publice prin legea cu nr. 198/2004, fără ca titularul dreptului de proprietate privată (ce urmează a se stinge în această modalitate), ori titularul altui drept real asupra imobilului în discuție să poată contesta măsura exproprierii.

Persoana nemulțumită poate invoca în fața instanțelor de drept comun doar excepția de neconstituționalitate a legii cu nr. 198/2004 și cuantumul despăgubirii stabilite ori, după caz, neacordarea acesteia.

Despăgubirea reprezintă o compensație pentru pierderea suferită de proprietar, ca urmare a stingerii dreptului de proprietate privată asupra bunului supus exproprierii, cu consecința nașterii dreptului de proprietate publică asupra aceluiași bun. Despăgubirea – constituind o garanție acordată celui îndreptățit, care, prin primirea despăgubirii cuvenite își păstrează aceeași valoare a activului patrimonial și are posibilitatea de a înlocui dreptul real pierdut, ca efect al exproprierii, cu o sumă certă și nu cu o simplă speranță a cărei realizare are caracter incert – se impune a fi dreaptă (și aptă a acoperi întreaga pierdere suferită de persoanele afectate de măsura exproprierii, inclusiv cea rezultată d__ parcelele neexpropriate ce nu mai pot fi exploatate ori utilizate normal, conform destinației), justă (ceea ce exclude orice plafonare a acesteia) și prealabilă (constituindu-se într-o garanție importantă acordată persoanelor îndreptățite la despăgubire).

În acest sens, jurisdicția de contencios european  a statuat, în virtutea respectării art. 1 d__ Protocolul nr.1 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului că o măsură privativă de proprietate trebuie să păstreze un just echilibru între exigențele interesului general al comunității și imperativele apărării drepturilor fundamentale ale  individului printre care se numără, evident, și dreptul de proprietate), având a fi, în același timp, convenabilă pentru realizarea țelului ei legitim, dar și nedisproporționată față de acesta (cauza James și alții vs Regatul Unit al Marii Britanii). Ceea ce presupune existența unei despăgubiri drepte, juste și prealabile cuvenită proprietarului pentru bunul expropriat.

În speță , se constată că valoarea stabilită cu titlu de despăgubire pentru terenul expropriat reclamant e i este derizorie, raportat la concluziile raportului tehnic evaluator efectuat în cauză ( pe care t_________ îl va omologa, întrucât a avut în vedere, prin comparație, prețul rezultat d__ contracte de vânzare-cumpărare a terenurilor similare în zonă ).

Experții au stabilit că valoarea reală a terenurilor de aceeași categorie de folosință ca și al reclamant ei , precum și beneficiul nerealizat de către ace a sta datorită exproprierii este de 45.560 lei, d__ care valoare a teren ului este de 23.120 lei, la data hotărârii de expropriere.

Pentru aceste considerente, t_________ va admite , în parte, acțiunea formulată de reclamantă și îl va o blig a pe pârâtul-expropriator la plata către reclamanta-expropriată a despăgubirilor aferente  imobilului-teren  arabil în suprafața de xxxxx mp . având nr. cadastral nou xxxxxx, n r . c ad . xxxxx/2, nr. CF xxxxxx imobil supus procedurii speciale de expropriere în baza Legii  nr. 255/2010, cuantificate la nivelul sumei  totale de 45.560 lei constatând că, la această valoare a despăgubirii este îndreptățită reclamanta și nu la suma de 14.000,82 lei stabilită prin Hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirii nr. 102/30.09. 2011 emisă de pârâtul expropriator.

Se va r espinge, în rest, acțiunea ca fiind neîntemeiată , în privința solicitării altor daune .

În baza disp. art. 274 C .pr.civ., va obliga pârâta să plătească reclamantului suma de 4.512,50 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariul experți – 3.000 lei – și onorariu de avocat – 2.480 lei .

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE :

Admite în parte acțiunea formulată de reclamanta P______ O_______ R_____ Șanovița, cu sediul ales în Timișoara, _____________________. 25, ap.4, ________________ în contradictoriu cu pârâții Direcția R________ de D______ și P_____ Timișoara, cu sediul în Timișoara ______________________. 18, jud. T____ și C_______ de A_________ și D______ Naționale d__ România SA, cu sediul în București ______________________. 38, sector 1.

Obligă pârâtul-expropriator la plata către reclamanta-expropriată a despăgubirilor aferente  imobilului-teren  arabil în suprafața de xxxxx mp . având nr. cadastral nou xxxxxx, ne. Cadastral xxxxx/2, nr. CF xxxxxx imobil supus procedurii speciale de expropriere în baza Legii  nr. 255/2010, cuantificate la nivelul sumei  totale de 45.560 lei constatând că, la această valoare a despăgubirii este îndreptățită reclamanta și nu la suma de 14.000, 82 lei stabilită prin Hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirii nr. 102/30.09.2011 emisă de pârâtul expropriator.

Respinge, în rest, acțiunea.

Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 5.480 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședința publică d__ 1 iulie 2014.

 

 

P_________,

C_______ P_______

 

GREFIER,

A_____ D_________

Sursa rolii.ro
Pune o întrebare

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

MAI MULTE ARTICOLE
Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!