Tribunalul București. Contestație la executare. Compensație legală

Cod ECLI ECLI:RO:TBBUC:2021:014.______

Dosar nr. ______________

ROMÂNIA

TRIBUNALUL BUCUREȘTI – SECȚIA A V A CIVILĂ

DECIZIA CIVILĂ NR.1789 A

Ședința publică din data de 24.06.2021

Tribunalul constituit din:

P_________: S_____ B_____

JUDECĂTOR: F_____ V_______

GREFIER: A________ V_______ R_______

 

Pe rol se află soluționarea apelului civil formulat de apelanta-contestatoare Asigurarea Românească – Asirom Vienna Insurance Group SA, împotriva sentinței civile nr.8442/29.10.2020 pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 București în dosarul nr.______________, în contradictoriu cu intimatul B________ B______, având ca obiect „contestație la executare”.

Dezbaterile au avut loc în ședința publică din data de 07.06.2021, fiind consemnate în încheierea de la acea dată; tribunalul, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea consecutiv la datele de 22.06.2021 și 24.06.2021, când a hotărât următoarele:

 

TRIBUNALUL

 

I. Procedura în fața primei instanțe

Prin contestația la executare înregistrată la data de 01.09.2020 sub nr. ______________ pe rolul Judecătoriei Sector 2 București, contestatoarea Asigurarea Românească – Asirom Vienna Insurance Group S.A. a solicitat, în contradictoriu cu intimatul B________ B______, anularea executării silite și a tuturor actelor aferente înființării popririi din dosarul de executare nr. 1159/2020 al B.E.J.A. G___, P_____ și Asociații, iar în subsidiar compensarea debitului având în vedere sentința civilă nr. 3124/15.06.2018 pronunțată de Judecătoria Râmnicu-V_____ în dosarul nr. _____/288/2017 definitivă prin decizia civilă nr. 319A/15.03.2019 a Tribunalului V_____ și decizia nr. 339/08.10.2019 a Curții de Apel Pitești, cu cheltuieli de judecată.

În motivare a arătat, în esență, că creditorul nu a făcut dovada că a solicitat în prealabil executarea de bună-voie a obligațiilor, iar din actele de executare nu rezultă perioada pentru care a fost solicitată această prestație periodică.

A contestat și cheltuielile de executare apreciind că sunt exagerate, nedovedite și în subsidiar a solicitat cenzurarea lor, urmând ca, în caz de compensare, să fie proporționale cu activitatea executorului. A contestat și valoarea onorariilor de avocat și de executor.

Intimatul a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestației, ca neîntemeiată, cu cheltuieli de judecată.

În motivare, a arătat, în esență, că suma de 27.200 lei reprezintă pensie aferentă perioadei ianuarie 2018-august 2020.

Contestatoarea nu înțelege să își execute obligația și nu poate opune compensația cu o datorie pe care creditorul pensiei o are eventual față de ea.

Codul civil prevede expres când nu operează compensația și art. 729 C.proc.civ. stabilește limitele urmăririi.

Cheltuielile de executare au fost stabilite corect raportat la Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, iar onorariul avocatului este stabilit conform Legii nr. 51/1995.

Contestatoarea a formulat răspuns la întâmpinare prin care a reiterat solicitarea de compensare a sumei executate silit de 27.200 lei cu creanța ce rezultă din sentința civilă nr. 3124/15.06.2018 pronunțată de Judecătoria Râmnicu-V_____ în dosarul nr. _____/288/2017.

 

Prin sentința civilă nr. 8442/29.10.2020, Judecătoria Sector 2 București a respins contestația la executare ca neîntemeiată și a respins cererea de obligare a contestatoarei la plata către intimat a cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată.

În motivare a reținut, în esență, că prin sentința penală nr. 89/26.02.2014 pronunțată de Judecătoria Râmnicu-V_____ în dosarul nr. _____________, a fost admisă în parte acțiunea civilă formulată de partea civilă B________ B______ și au fost obligați în solidar inculpatul A______ I__ A_______ și ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. la plata următoarelor sume către partea civilă: 850 lei lunar despăgubiri periodice de la data accidentului rutier (11.11.2012) până la încetarea stării care a determinat acordarea acestora (încetarea incapacității totale de muncă și autoîntreținere); 100.000 lei despăgubiri materiale și 30.000 euro despăgubiri morale (f.75-83).

Prin decizia penală nr. 312/A/28.05.2014 pronunțată de Curtea de Apel Pitești în dosarul nr. _____________ a fost admis apelul formulat de partea civilă B________ B______, a fost desființată în parte sentința civilă sus-amintită și rejudecând a fost majorat cuantumul daunelor morale acordate părții civile la suma de 50.000 euro, fiind menținute restul dispozițiilor sentinței (f.84-88).

La data de 07.08.2020 intimatul B________ B______ a formulat cerere de executare silită pentru recuperarea creanței de 27.200 lei reprezentând despăgubiri periodice neachitate începând cu data de 01.01.2018 (850 lei x 32 luni) în temeiul titlurilor executorii reprezentate de hotărârile judecătorești amintite pronunțate în dosarul nr. _____________, fiind format dosarul de executare nr. 1159/2020 pe rolul B.E.J. G___, P_____ și Asociații (f.73).

Prin încheierea pronunțată în camera de consiliu din data de 20.08.2020 în dosarul nr. _____/300/2020de către Judecătoria Sectorului 2 a fost încuviințat executarea silită (f.100).

La data de 24.08.2020 executorul judecătoresc a emis încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare și a dispus înființarea popririi (f.101, 102-103), înștiințând și debitoarea despre această măsură (f.104).

La data de 31.08.2020 prin intermediul poștei electronice (f.109) contestatoarea a înștiințat executorul judecătoresc despre executarea silită începută împotriva intimatului B________ B______ în dosarul de executare 1467/2019 al B.E.J. B_____ C_________ pentru recuperarea creanței de 152.582,25 lei în temeiul titlului executoriu reprezentat de sentința civilă nr. 3124/15.06.2018 pronunțată de Judecătoria Râmnicu-V_____ în dosarul nr. _____/288/2017 prin care a fost admisă acțiunea contestatoarei S.C. ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. și s-a dispus întoarcerea executării silite din dosarul de executare nr. 111/2015 al B.E.J. V______ I___ și obligarea intimatului B________ B______ la restituirea sumei de 141.663,62 lei și a dobânzii legale aferente începând cu data de 17.05.2016, precum și a cheltuielilor de judecată de 300 lei (f.112-116), soluție definitivă prin respingerea apelului conform deciziei civile nr. 319A/15.03.2019 pronunțată de Tribunalul V_____ în dosarul nr. _____/288/2017 (f.117-123), recursul fiind respins ca inadmisibil prin decizia civilă nr. 339/09.10.2019 a Curții de Apel Pitești (f.124-127).

La data de 01.09.2020 a fost depusă cu afectațiune specială suma de 34.500,34 lei (f.133,134).

Referitor la motivul de contestație privind neindicarea perioadei pentru care se solicită prestația periodică, a constatat că a fost invocat cu rea-credință, întrucât prin cererea de executare silită a fost indicată în mod expres perioada și modalitatea de calcul a creanței pretinse „până la recuperarea sumei de 27.200 RON, reprezentând despăgubiri periodice începând cu data de 01.01.2018 (850 RON x 32 luni = 27.200 RON)” (f.73).

În subsidiar solicitării de anulare a executării silite, contestatoarea a solicitat compensarea creanței de 34.500,34 lei a intimatului ce face obiectul executării silite în dosarul nr. 1159/2020 al B.E.J. G___, P_____ și Asociații cu creanța proprie a contestatoarei conform sentinței civile nr. 3124/15.06.2018 pronunțată de Judecătoria Râmnicu-V_____ în dosarul nr. _____/288/2017 definitivă prin decizia civilă nr. 319A/15.03.2019 a Tribunalului V_____ și decizia nr. 339/08.10.2019 a Curții de Apel Pitești prin care s-a admis cererea de întoarcere a executării silite formulată de contestatoare împotriva intimatului, s-a dispus întoarcerea executării silite din dosarul de executare nr. 111/2015 al B.E.J. V______ I___ și obligarea intimatului B________ B______ la restituirea sumei de 141.663,62 lei și a dobânzii legale aferente începând cu data de 17.05.2016, precum și a cheltuielilor de judecată de 300 lei (f.112-116), creanță de 152.582,25 lei pentru recuperarea căreia s-a început executarea silită începută intimatului în dosarul de executare 1467/2019 al B.E.J. B_____ C_________.

Intimatul a formulat apărări prin care a invocat dispozițiile Codului civil și ale Codului de procedură civilă conform cărora compensația este exclusă, susținând că nu poate opera compensația legală față de natura creanței intimatului reprezentând cheltuieli de întreținere lunară.

Conform art. 1616 C.civ. datoriile reciproce se sting prin compensație până la concurența celei mai mici dintre ele.

Potrivit art. 1617 alin. 1 C.civ. compensația operează de plin drept de îndată ce există două datorii certe, lichide și exigibile, oricare ar fi izvorul lor, și care au ca obiect o sumă de bani sau o anumită cantitate de bunuri fungibile de aceeași natură.

Așadar, compensația reprezintă un mod de stingere a două obligații reciproce, până la concurența celei mai mici dintre ele, iar cerințele legale pentru a opera compensația legală sunt: 1) reciprocitatea creanțelor (aceleași persoane având, concomitent, calitatea de creditor și de debitor una față de cealaltă); 2) creanțele să aibă ca obiect bunuri fungibile de aceeași natură; 3) creanțele să fie certe, lichide și exigibile.

Pe lângă condițiile de fond ce privesc instituția compensației legale sus-amintite, legiuitorul a mai prevăzut o condiție suplimentară ce vizează poziția procesuală a părților raportului juridic față de incidența compensației legale, condiție prevăzută în art. 1617 alin. 3 C.civ. conform căruia oricare dintre părți poate renunța, în mod expres ori tacit, la compensație.

Cu privire la această condiție, instanța a constatat că intimatul a renunțat la invocarea compensației, aspect ce rezultă din manifestarea de voință neechivocă prin punerea în executare silită a creanței deținute împotriva contestatoarei, dovadă certă a renunțării la invocarea compensației, cu ocazia soluționării prezentei contestații la executare menținând această poziție, intimatul arătând în mod expres prin întâmpinare că se opune cererii de compensare.

Prin urmare, intimatul renunțând valabil la compensație, contestatoarea nu mai poate opune compensația legală, apreciind instanța față de această împrejurare că nu se mai impune analiza celorlalte condiții ale compensației legale prevăzute de art. 1617 C.civ.

Totodată, dispozițiile art. 1618 C.civ. stabilesc acele cazuri în care compensația este exclusă, respectiv: a) creanța rezultă dintr-un act făcut cu intenția de a păgubi; b) datoria are ca obiect restituirea bunului dat în depozit sau cu titlu de comodat; c) are ca obiect un bun insesizabil.

 

II. Procedura în fața instanței de apel

Împotriva sentinței civile menționate a formulat apel contestatoarea, solicitând admiterea contestației la executare, prin constatarea intervenirii compensației legale.

În motivare a arătat, în esență, că prima instanță a reținut în mod greșit că nu poate fi invocată compensația legală. În realitate, compensația legală operează de drept, nefiind la latitudinea părților să accepte sau nu producerea efectelor pe care aceasta le presupune. Astfel, pentru a opera compensația legală, este necesar să existe 2 datorii reciproce, indiferent de izvorul acestora, să fie certe, lichide și exigibile și să aibă ca obiect o sumă de bani sau o anumită cantitate de bunuri fungibile de aceeași natură, care sunt îndeplinite în cauză.

A susținut că prima instanță a reținut în mod greșit prevederile art. 1617 alin. 3 C.p.c., având în vedere că această posibilitate de renunțare nu poate fi primită în cazul compensației legale, ci doar în cazul compensației judiciare; nu poate opera renunțarea tacită sau expresă în cazul compensației legale întrucât s-ar crea situații contradictorii și nerezonabile.

A criticat soluția primei instanțe și cu privire la cheltuielile de executare, arătând că acestea sunt exagerate având în vedere cuantumul creanței, mai ales onorariu de avocat de 3.500 lei doar pentru simpla redactare a cererii de executare silită. Suma de 7.300,34 lei stabilită cu titlu de cheltuieli de executare este exagerată, nedovedită, pentru care a solicitat respingerea acesteia sau cenzurarea, având în vedere activitatea întreprinsă de executor și de avocatul creditorului.

Apelul a fost legal timbrat cu 500 lei.

 

Prin întâmpinarea depusă la 17.03.2021, intimatul a solicitat respingerea apelului, ca nefondat. În motivare a arătat, în esență, că nu poate opera compensația, având în vedere că suma de 27.200 lei reprezintă cheltuieli de întreținere lunară a intimatului. În ceea ce privește domeniul de aplicare a compensației, Codul civil prevede expres situațiile când nu operează compensația unor creanțe reciproce, iar la art. 729 C.p.c. sunt prevăzute în mod expres limitele urmăririi drepturilor bănești și veniturile bănești ce nu pot fi urmărite.

În baza art. 1617 alin. 3 Cod civil, oricare dintre părți poate renunța în mod expres sau tacit la compensație. În acest sens, se poate constata că intimatul a renunțat la invocarea compensației, de vreme ce a declanșat procedura de recuperare a creanței în sumă de 27.200 lei cu titlu de pensie periodică. Mai mult, intimatul a arătat în mod expres prin întâmpinare că se opune cererii de compensare, astfel că contestatoarea nu mai poate opune compensația legală.

În ceea ce privește cheltuielile de executare, a arătat că acestea au fost stabilite în mod legal, având un cuantum justificat. Astfel, apelanta nu a indicat motivele pentru care a considerat exagerat onorariul de avocat. Mai mult, activitatea avocatului nu s-a limitat doar la formularea cererii de executare silită, ci a presupus acordarea de consultații juridice privind alegerea formei de executare, a unui executor judecătoresc, asistare, reprezentare a clientului în raporturile cu executorul, etc.

Nu au fost solicitate probe noi în apel.

 

Analizând cererea de apel, pe baza susținerilor părților, a probelor administrate și a dispozițiilor legale aplicabile, reține următoarele:

Prin sentința civilă nr. 3124/15.06.2018, pronunțată de Judecătoria Râmnicu V_____ în dosar nr. _____/288/2017, definitivă prin decizia civilă nr. 319/A/15.03.2019 a Tribunalului V_____ și prin decizia civilă nr. 339/09.10.2019 a Curții de Apel Pitești (f. 112-124 vol. I dosar fond), intimatul a fost obligat la plata către apelantă a sumei de 141.663,62 lei, cu dobânda legală aferentă calculată începând cu data de 17.05.2016 și până la momentul plății efective, precum și a sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Așadar, apelanta deține împotriva intimatului o creanță certă, lichidă și exigibilă, pentru recuperarea căreia a și declanșat executarea silită, în dosarul nr. 1467/2019 al B__ B_____ C_________ (f. 110 vol. I dosar fond).

Pe de altă parte, apelanta nu a contestat că îi datorează intimatului suma de 27.200 lei, reprezentând despăgubiri periodice începând cu data de 01.01.2018 (850 lei x 32 luni), în temeiul titlului executoriu reprezentat de sentința penală nr. 89/26.02.2014 pronunțată de Judecătoria Râmnicu-V_____ în dosarul nr. _____________, astfel cum a fost modificată prin decizia penală nr. 312/A/28.05.2014 pronunțată de Curtea de Apel Pitești (pentru recuperarea căreia a fost format dosarul de executare nr. 1159/2020 pe rolul B.E.J. G___, P_____ și Asociații), însă a susținut că a intervenit compensația legală între cele 2 creanțe, până la concurența celei mai mici dintre ele.

Susținerea intimatului, în sensul că nu poate opera compensația legală, având în vedere că suma de 27.200 lei reprezintă cheltuieli de întreținere lunară a acestuia, este neîntemeiată.

În primul rând, tribunalul constată că nu este incident niciunul din cazurile prevăzute de art. 1618 Cod civil, în care compensația nu poate opera, întrucât creanța nu rezultă dintr-un act făcut cu intenția de a păgubi, datoria nu are ca obiect restituirea bunului dat în depozit sau cu titlu de comodat și nici nu privește un bun insesizabil.

În al doilea rând, tribunalul reține că art. 729 C.p.c. se referă la limitele urmăririi silite a veniturilor bănești ale debitorului, ceea ce nu este cazul în speță, întrucât se analizează incidența compensației legale, iar suma pe care trebuie să o primească lunar intimatul nu este exclusă de la urmărire, în temeiul art. 729 C.p.c.

În al treilea rând, art. 1617 alin. 1 Cod civil prevede în mod expres că, compensația operează de plin drept de îndată ce există două datorii certe, lichide și exigibile, oricare ar fi izvorul lor.

În dezacord cu prima instanță, tribunalul reține că art. 1617 alin. 3 Cod civil („Oricare dintre părți poate renunța, în mod expres ori tacit, la compensație”) nu poate fi interpretat în sensul că intimatul ar putea renunța la invocarea compensației.

Astfel, tribunalul reține că, într-adevăr, oricare dintre părți poate renunța la compensație, însă această renunțare nu poate veni de la partea căreia i se opune compensație, ci semnifică faptul că părțile sunt libere să invoce sau nu compensația, fiind un drept al acestora și nu o obligație. Odată invocată însă, cealaltă parte nu se poate opune, întrucât compensația operează de plin drept, așa cum prevede art. 1617 alin. 1 Cod civil.

Dacă s-ar accepta opinia primei instanțe, ar însemna că, compensația nu poate opera decât cu acordul părților. Or, o asemenea condiție nu este prevăzută de lege, iar instanța nu poate să adauge la lege, pe cale de interpretare. De altfel, și în doctrină s-a reținut că renunțarea trebuie să vină din partea creditorului creanței în cauză, întrucât compensația este considerată o modalitate de plată.

În acest sens, tribunalul reține și aspectele statuate de ÎCCJ – Completul unor chestiuni de drept, prin Decizia nr. 19/2020, pronunțată în dosar nr. ___________, respectiv „91. În funcție de natura creanțelor reciproce, compensația poate fi legală sau convențională, însă pentru analiza de față nu prezintă relevanță decât instituția compensației legale. Este acea compensație care operează de drept, în temeiul legii, fără a fi necesar acordul de voință al părților sau o hotărâre judecătorească. Din cuprinsul art. 1.617 din Codul civil rezultă condițiile în care compensația poate să opereze.

94. În sfârșit, compensația legală poate să opereze doar dacă părțile nu au renunțat expres sau tacit la beneficiul compensației, conform art. 1.617 alin. (3) din Codul civil. D___ aparent este o condiție nouă, întrucât, și sub imperiul Codului civil de la 1864, existența acestei condiții avea un caracter implicit. Deși se recunoștea faptul că acest mod de stingere a obligațiilor, anume compensația, operează automat, în puterea legii, ea se considera rezolvită (desființată), dacă părțile au săvârșit acte incompatibile cu stingerea, prin compensație, a datoriilor reciproce. Astfel, compensația era desființată dacă unul dintre cei doi creditori reciproci, între care a operat compensația legală, urmărea pe celălalt și acesta nu îi opunea compensația sau dacă debitorul accepta cesiunea de creanță pe care creditorul său o făcea unui cesionar, în acest ultim caz el nemaiputând invoca împotriva cesionarului compensația pe care o putea invoca împotriva cedentului, înaintea acceptării [art. 1.149 alin. (1) din Codul civil de la 1864]. Doctrina considera că acceptarea cesiunii reprezintă o veritabilă renunțare la compensație a debitorului cedat. Această prevedere legală a fost preluată de art. 1.582 alin. (3) din actualul Cod civil, precum și de art. 1.623 alin. (1) din același act normativ.

95. Așadar, rezultă că regula compensației legale are caracter supletiv, iar nu imperativ, nu numai sub imperiul actualului Cod civil, ci și potrivit vechii reglementări, creditorii-debitori putând să renunțe în mod expres sau tacit la beneficiul compensației potrivit ambelor legi succesive”.

În speță însă, apelanta i-a opus intimatului compensația, imediat ce a aflat despre executarea silită declanșată împotriva sa, așa cum rezultă din e-mailul transmis executorului la 31.08.2020 (f. 109 vol. I dosar fond). Prin urmare, faptul că intimatul s-a opus operării compensației nu are niciun efect, așa cum s-a arătat.

În plus, tribunalul reține că inclusiv în dosarul nr. _____/288/2017, instanța a compensat suma de 20.400 lei datorată de apelantă intimatului, reprezentând prestația de 850 lei lunar datorată pentru perioada decembrie 2015-decembrie 2017 (24 luni).

În acest context, având în vedere că apelanta a invocat compensația legală imediat după declanșarea executării împotriva sa și erau întrunite toate condițiile pentru ca aceasta să opereze, potrivit art. 1617 Cod civil, tribunalul va reține că a intervenit compensația legală între creanța deținută de apelantă împotriva intimatului și creanța deținută de intimat împotriva apelantei, până la concurența sumei de 27.200 lei, motiv pentru care se impune anularea executării silite efectuate în dosarul de executare nr. 1159/2020 al B___ G___, P_____ și Asociații, întrucât a fost declanșată în mod nelegal.

Pe cale de consecință, față de considerentele expuse, tribunalul va admite apelul și va schimba în tot sentința civilă apelată, în sensul că va admite contestația la executare și va anula executarea silită efectuată în dosarul de executare nr. 1159/2020 al B___ G___, P_____ și Asociații, ca urmare a stingerii debitului prin compensație legală (urmând ca, bineînțeles, această soluție să fie avută în vedere și în dosarul de executare nr. 1467/2019 al B__ B_____ C_________).

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

DECIDE:

 

Admite apelul formulat de apelanta-contestatoare Asigurarea Românească – Asirom Vienna Insurance Group SA, J___________, ___ ______, cu sediul ales în Pitești, __________________, jud. Argeș, împotriva sentinței civile nr.8442/29.10.2020 pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 București în dosarul nr.______________, având ca obiect „contestație la executare”, în contradictoriu cu intimatul B________ B______, cu domiciliul în Râmnicu V_____, ______________________, _______________, __________________.

Schimbă în tot sentința civilă apelată, în sensul că:

Admite contestația la executare.

Anulează executarea silita efectuata in dosarul de executare nr. 1159/2020 al B___ G___, P_____ și Asociații, ca urmare a stingerii debitului în compensație legata.

Definitivă.

Soluție pusă la dispoziția părților azi, 24.06.2021, prin mijlocirea grefei.

 

Președinte, Judecător, Grefier,

S_____ B_____ F_____ V_______ A________ V_______ R_______

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red.F.V./01.07.2021

Jud.fond./JS2/S_____ M_____ M_______

 

 

 

 

 

Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer Romania pentru Fundatia RoLII.

Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro
ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!