Cum pot solicita elevii sancționarea disciplinară a profesorilor

În sistemul de educație se întâmplă din ce în ce mai frecvent abuzuri față de elevi, beneficiarii primari ai educației, tocmai de către personalul didactic și didactic de conducere al unităților de învățământ, care ar trebui să formeze personalitatea elevilor, nu să o degradeze, iar elevii au posibilitatea de a solicita sancționarea disciplinară a profesorilor.

Legea nr.1/2011, Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, enunță, prin dispozițiile art. 3 alin. (4), idealul educațional al școlii românești, care „constă în dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității umane, în formarea personalității autonome și în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetățenească activă în societate, pentru incluziune socială și pentru angajare pe piața muncii”.

Personalul didactic este responsabil cu instruirea și educația elevilor, însă uneori în cadrul procesului instructiv-educativ apar manifestări neconforme cu rolul de cadru didactic, manifestări care nu fac cinste unui profesor, care încă din cele mai vechi timpuri, avea și are un rol de exemplaritate pentru ceilalți.

Este inadmisibil ca în prezent un cadrul școlar să lovească un elev, să-l jignească, să-l umilească sau, mai grav, să-l sancționeze disciplinar pentru că solicită a-i fi respectat drepturile prevăzute de lege.

Potrivit art. 280 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, „personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum și cel de conducere, de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar răspund disciplinar pentru încălcarea cu vinovăție a îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă, precum și pentru încălcarea normelor de comportament care dăunează interesului învățământului și prestigiului unității/instituției, conform legii”.

Legiuitorul reglementând astfel faptele pentru care intervine răspunderea disciplinară a cadrelor școlare, a creat persoanelor interesate posibilitatea de a sesiza o multitudine de fapte care se pot săvârși în timpul programului școlar. Soluția este cea corectă, având în vedere că faptele ilicite ce se pot săvârși sunt diverse și nu puteau fi cuprinse în totalitate prin enumerarea unor cazuri limitativ prevăzute de lege.

Orice persoană poate sesiza unitatea de învățământ/ instituția de învățământ cu privire la săvârșirea unei fapte ce poate constitui abatere disciplinară. Sesizarea se face în scris și se va înregistra la registratura unității/ instituției de învățământ.

Statutul elevului, aprobat prin OMENCȘ nr. 4742/10.08.2016, reglementează, prin art. 14 lit. f), îndatorirea elevilor de a sesiza autorității competente orice ilegalități săvârșite în desfășurarea procesului de învățământ și a activităților conexe ale acestuia. Deci, elevii au obligația morală de a sesiza abaterile disciplinare săvârșite de cadrele școlare, indiferent dacă faptele ilicite sunt îndreptate împotriva elevului în cauză sau unui coleg, după caz.

Te-ar putea interesa și:
Cu privirea la sancționarea disciplinară, ar mai fi de mennționat că odată sesizată fapta care poate constitui abatere disciplinară, prin decizia consiliului de administrație al unității de învățământ sau, după caz, a ministrului educației, tineretului și sportului, se vor constitui comisii de cercetare a prezumatelor abateri disciplinare, în funcție de calitatea persoanei reclamată, după cum urmează:

  1. a) pentru personalul didactic, comisii formate din 3-5 membri, dintre care unul reprezintă organizația sindicală din care face parte persoana aflată în discuție sau este un reprezentant al salariaților, iar ceilalți au funcția didactică cel puțin egală cu a celui care a săvârșit abaterea;
  2. b) pentru personalul de conducere al unităților de învățământ preuniversitar, comisii formate din 3-5 membri, dintre care un reprezentant al salariaților, iar ceilalți au funcția didactică cel puțin egală cu a celui care a săvârșit abaterea. Din comisie va face parte și un inspector din cadrul inspectoratului școlar județean/ al municipiului București.
  3. c) pentru personalul de îndrumare și de control din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, comisii formate din 3-5 membri, dintre care unul reprezintă organizația sindicală din care face parte persoana aflată în discuție sau este un reprezentant al salariaților, iar ceilalți au funcția didactică cel puțin egală cu a celui care a săvârșit abaterea;
  4. d) pentru personalul de conducere al inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, comisii formate din 3-5 membri, dintre care un reprezentant al salariaților, iar ceilalți au funcția didactică cel puțin egală cu a celui care a săvârșit abaterea.

Pentru a stabili dacă este necesară sancționarea disciplinară, comisia de cercetare a prezumatelor abateri disciplinare va stabili faptele și urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârșite, existența sau inexistența vinovăției, precum și orice alte date concludente.

Potrivit art. 280 alin. (6) teza a II-a din Legea nr. 1/2011, Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, audierea celui cercetat și verificarea apărării acestuia sunt obligatorii. Totuși, refuzul celui cercetat de a se prezenta la audiere, deși a fost înștiințat în scris cu minimum 48 de ore înainte, precum și de a da declarații scrise se constată prin proces-verbal și nu împiedică finalizarea cercetării.

În termen de 30 de zile de la constatarea abaterii, se va comunica decizia, care va fi consemnată în condica de inspecții sau la registratura generală a unității/instituției de învățământ.

Sancționarea disciplinară este reglementată prin dispozițiile art. 280 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, așadar sancțiunile care se pot lua față de personalul didactic care a săvârșit abateri disciplinare. Sancțiunile, care se iau în raport cu gravitatea faptei, sunt:

a) observație scrisă;

b) avertisment;

c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizația de conducere, de îndrumare și de control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni;

d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcții didactice superioare sau pentru obținerea gradelor didactice ori a unei funcții de conducere, de îndrumare și de control;

e) destituirea din funcția de conducere, de îndrumare și de control din învățământ;

f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Persoanele încadrate în unitățile de învățământ au dreptul de a contesta decizia de sancționare disciplinară, în termen de 15 zile de la comunicare, la colegiul de disciplină de pe lângă inspectoratul școlar. Personalul de conducere, de îndrumare și de control din inspectoratele școlare și din Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, care a fost sancționat, are dreptul de a contesta, în termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectivă la Colegiul central de disciplină al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

Dreptul persoanelor sancționate de a se adresa instanțelor de judecată competente este garantat.

Referințe:

  • 3 alin. (4) și articolele 280, 281 și 282 din Legea nr. 1/2011, Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;
  • 14 lit. f) din Statutul elevului, aprobat prin OMENCȘ nr. 4742/10.08.2016.

Autor Cocirlau Andrei


ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!