Pensii ocupaționale. Destinul pensiilor ,,ocupaționale” începând cu anul 2020

Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale este o reglementare recentă, publicată în Monitorul Oficial nr. 10 din 8 ianuarie 2020. Intrarea sa în vigoare, potrivit aceluiași cadru normativ, se realizează în termen de 30 de zile de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României.

Legea precizată vizează reglementarea pensiilor ocupaționale. Ce înseamnă însă acest termen, prin raportare la prevederile legale?

Conform art. 3, alin. (1), lit. x), prin ,,pensie ocupațională” vom înțelege :

 • acea sumă
 • plătită în mod periodic participantului
 • în mod suplimentar și
 • în mod distinct de suma furnizată de sistemul public
 • care a fost obținută ca urmare a calității de participant la un fond de pensii ocupaționale.

În completare, prin ,,participant” vom înțelege, în temeiul art. 3, alin. (1), lit. v), acea persoană care a aderat la un fond, care a plătit la un fond (sau în numele căreia s-au plătit contribuții la un fond) și care are drept – prezent sau viitor – la o pensie ocupațională.

 

 

Art. 1 din prezenta lege vizează obiectul său de reglementare. În raport de temeiurile legale, obiectul de reglementare este unul multiplu, incluzând în această categorie, conform lit. a)-f) următoarele :

 • autorizarea şi funcţionarea administratorilor şi a fondurilor de pensii ocupaţionale;
 • supravegherea desfăşurării activităţii entităţilor prevăzute anterior, în România, pe teritoriul celorlalte state membre şi pe teritoriul statelor terţe;
 • avizarea şi funcţionarea instituţiilor de credit pentru desfăşurarea activităţii de depozitare şi de custodie a activelor fondurilor de pensii ocupaţionale;
 • avizarea auditorilor financiari, pentru activitatea desfăşurată în calitate de auditor al administratorilor şi al fondurilor de pensii ocupaţionale;
 • supravegherea entităţilor precizate la punctul anterior, pentru desfăşurarea activităţii de depozitare şi de custodie a activelor fondurilor de pensii ocupaţionale;
 • supravegherea entităţilor prevăzute în cadrul normativ, pentru activitatea acestora în legătură cu fondurile de pensii ocupaţionale şi administratorii acestora.

 

Important de precizat în acest cadru normativ este și domeniul de aplicare. În sensul precizat, conform art. 2 din prezenta lege, dispozițiile sale se vor aplica:

 • fondurilor de pensii ocupaționale și administratorilor de fonduri de pensii ocupaționale ;
 • depozitarilor, numai cu privire la activitatea de depozitare şi custodie a activelor fondurilor de pensii ocupaţionale și auditorilor financiari ;
 • angajatorilor ;
 • fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private.

KIT GDPR Premium

 

Există și categorii exceptate de la aplicare, pe care cadrul normativ le precizează. Conform art. 2, alin. (2), legea nu se va aplica : instituțiilor care administrează sistemele de securitate socială (reglementate de Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială), instituţiilor reglementate de Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (și de celelalte directive prevăzute cu titlu exemplificativ de către prezenta lege), instituţiilor care funcţionează în sistem redistributiv și instituţiilor în cadrul cărora salariaţii din întreprinderile plătitoare nu au dreptul legal la prestaţii şi în care întreprinderea plătitoare poate răscumpăra activele în orice moment, fără a îşi îndeplini neapărat obligaţiile de plată a pensiilor.

Cadrul normativ conține definiții ale termenilor precizați anterior, cuprinzând (de la) conturarea noțiunii de ,,pensie ocupațională”, definind totodată și calitatea de ,,participant” și de ,,instrumente financiare”.

De asemenea, cadrul normativ precizează și entitățile care pot să administreze fonduri, incluzând în această categorie, conform art. 4, alin. (1), lit. a)-c), societățile de pensii (care sunt constituite în baza cadrului actual), societăţile de pensii, societăţile de administrare a investiţiilor şi societăţile de asigurare de viaţă care sunt autorizate să administreze fonduri de pensii facultative şi/sau fonduri de pensii administrate privat și societăţile de administrare a investiţiilor şi societăţile de asigurare de viaţă, autorizate în condiţiile prezentei legi de către A.S.F. (Autoritatea de Supraveghere Financiară), pentru activitatea de administrare a fondurilor.

Este precizat, totodată, care sunt documentele necesare pentru autorizarea de constituire a societății de pensii, dintre care precizăm (cu titlu exemplificativ): proiectul actului constitutiv, dovada că fondatorii deţin resursele financiare necesare vărsării capitalului social, provenienţa acestora, cazierele judiciare şi cazierele fiscale ale fondatorilor, documente privind fondatorii cu informaţii referitoare la statutul lor juridic, eventuala lor calitate de persoane afiliate, precum şi natura legăturilor dintre ei, documente din care să reiasă soliditatea financiară a fondatorilor.

 

Te-ar putea interesa și:

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!