Mandatul de ocrotire în Codul Civil

Mandatul de ocrotire este o instituție introdusă recent în Codul Civil pentru ocrotirea persoanelor cu dizabilități intelectuale sau psihosociale (art. 2029 ind. 1 – art. 2029 ind. 10 Cod Civil). Mandatul de ocrotire este un mandat încheiat sub condiție suspensivă. El va deveni executabil doar dacă va surveni deteriorarea facultăților mintale ale mandantului.

Mandatul de ocrotire este un contract solemn. El poate fi încheiat doar prin înscris autentic notarial. Părțile mandatului de ocrotire se numesc, la fel ca în situația contractului de mandat, mandant și mandatar. La încheierea mandatului de ocrotire, mandantul trebuie să aibă capacitate deplină de exercițiu. Mandatul de ocrotire poate fi dat și dacă majorul beneficiază de consiliere judiciară, cu încuviințarea ocrotitorului și cu autorizarea instanței de tutelă. Încuviințarea mandatului trebuie realizată de către instanța de tutelă (art. 2029 ind. 1 alin. (5) Cod Civil).

Mandatul de ocrotire se va încheia, cu titlu preventiv, pentru situația în care mandantul nu va mai putea să se îngrijească de persoana sa ori să își administreze bunurile (art. 2029 ind. 1 alin. (1) Cod Civil). Persoanele care nu pot fi numite tutore (art. 113 Cod Civil) nu pot avea nici calitatea de mandatari în cadrul unui mandat de ocrotire.

Ce trebuie să cuprindă mandatul de ocrotire?

Mandatul de ocrotire trebuie să cuprindă persoana desemnată de mandant căreia mandatarul trebuie să îi dea socoteala, precum și frecvența îndeplinirii obligației de socoteală, care nu poate fi mai mare de 3 ani. Dacă nu a fost desemnată o astfel de persoană, aceasta va fi desemnată de către instanța de tutelă, cu ocazia încuviințării mandatului. Mandatul poate cuprinde și dorințele mandantului cu privire la îngrijirea sa și condițiile sale de viață după survenirea incapacității.

Ce obligații specifice are mandatarul?

În executarea mandatului de ocrotire, mandatarul este obligat să respecte interesul mandantului și să asigure respectarea demnității, a drepturilor și a libertățile acestuia, a voinței, nevoilor și preferințelor lui. Mandatarul va lua toate deciziile necesare în vedea asigurării bunăstării morale și materiale a mandantului (art. 2029 ind. 1 Cod Civil).

Ce drepturi are mandatarul?

Mandatarul are dreptul la remunerație, dreptul de a-i fie acoperite cheltuielile ocazionate de mandat și dreptul de a fi despăgubit pentru prejudiciile suferite în executarea mandatului (art. 2025 – 2027 Cod Civil). În lipsa unei stipulații contrare în mandatul de ocrotire, mandatarul este autorizat să execute în beneficiul său obligațiile mandantului cu privire la remunerație, acoperirea cheltuielilor ocazionate de mandat și plata despăgubirilor pentru prejudiciile suferite în executarea mandatului (art. 2025 – 2027 Cod Civil).

Cum încetează mandatul de ocrotire?

Mandatul încetează atunci când mandantul își redobândește capacitatea de exercițiu. Mandantul redevenit capabil poate revoca oricând mandatul. Foarte important de reținut este că dacă mandatarul a fost autorizat în mod expres de mandant, el nu poate renunța la mandat fără a-și substitui o altă persoană în executarea mandatului sau fără a solicita instanței de tutelă instituirea unei măsuri de ocrotire cu privire la mandant. Orice clauză contrară este considerată nescrisă. În plus, dacă mandatarul și-a substituit o altă persoană în executarea mandatului de ocrotire atunci aceasta persoană care a substituit mandatarul este obligată să anunțe de îndată instanța de tutelă despre existența substituirii.

Image by wirestock on Freepik

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!