Judecătoria Sector 2. Pretenții. Pierderea unei șanse

Dosar nr.___________

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA SECTOR 2 BUCUREȘTI

SECȚIA CIVILĂ

 

ÎNCHEIERE

Ședința publică din data de 15.09.2020

Instanța constituită din:

PREȘEDINTE: M______ P______

GREFIER: M______ C____

 

Pe rol se află soluționarea cauzei civile având ca obiect pretenții privind pe reclamantul A_______ A___ în contradictoriu cu pârâtul B__ B___.

La apelul nominal făcut în ședință publică la ora 12:00, nu au răspuns părțile.

Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, care învederează instanței obiectul dosarului, stadiul procesual, modalitatea de îndeplinire a procedurii de citare.

Prin serviciul de registratură, la data de 08.07.2020 pârâtul a depus la dosar o precizare cu privire la adresa de înființare a popririi, fila 54; la data de 16.07.2020, respectiv la data de 17.07.2020 reclamantul a comunicat note scrise, filele 57-58, 62-63; de asemenea, reclamantul a înaintat note de ședință la data de 09.09.2020, respectiv la data de 15.09.2020, filele 66-70,72-73.

În ședință publică, instanța constată faptul că a fost solicitată judecata în lipsă; încuviințează părților, proba cu înscrisurile aflate la dosar; constată cauza în stare de judecată și o reține spre soluționare, cu mențiune că va amâna pronunțarea pentru deliberare până pe data de 29.09.2020, când soluția va fi pusă la dispoziția părților prin grefa instanței.

 

INSTANȚA

 

Având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul art.396 alin.1 c.pr.civ., urmează a amâna pronunțarea.

Motiv pentru care,

DISPUNE

 

Amână pronunțarea la data de 29.09.2020, având nevoie de timp pentru a delibera.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței astăzi, 15.09.2020.

 

PREȘEDINTE GREFIER

M______ P______ M______ C____

 

 

 

 

 

Cod ECLI ECLI:RO:JDS2B:2020:002.______

 

Dosar nr.___________

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA SECTOR 2 BUCUREȘTI

SECȚIA CIVILĂ

 

SENTINȚA CIVILĂ nr.6902

Ședința publică din data de 29.09.2020

Instanța constituită din:

PREȘEDINTE: M______ P______

GREFIER: M______ C____

 

Pe rol se află soluționarea cauzei civile având ca obiect pretenții privind pe reclamantul A_______ A___ în contradictoriu cu pârâtul B__ B___.

Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc în ședința publică, din data de 15.09.2020, consemnată în încheierea de ședință de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta, când instanța, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea la data de 29.09.2020.

INSTANȚA

 

Deliberând asupra cauzei civile de față, reține următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Sector 2 București, la data de 06.01.2020, sub dosarul nr. ___________, reclamantul A_______ A___ în contradictoriu cu pârâtul B__ B___, a solicitat instanței de judecată ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună obligarea pârâtei la comunicarea unei copii a contractului de prestări servicii bancare încheiat între părți, anularea măsurii abuzive din data de 15.03.2019 de poprire a sumei de 500 lei, deblocarea contului curent, constatarea existenței de suspiciuni de fraudare a codului penal constând în infracțiuni de neglijență în serviciu , în formă continuă, începând cu data de 15.03.2019, infracțiuni de purtare abuzivă începând cu data 01.10.2019, acordarea de prejudicii materiale de 500 lei aferent perioadei 18.03._____________19 și de prejudicii nepatrimoniale constând în pierderea unor șanse corespunzătoare perioadei 26.08._____________20.

În motivarea în fapt a cererii, reclamantul a arătat că la începutul lunii iulie nu a putut accesa contul său bancar, iar în urma numeroaselor demersuri i s-a comunicat că are contul blocat, fiind instituită o poprire de către ANAF sector 2.

Consideră că în mod abuziv indemnizația sa de handicap de 60 lei a fost virată, prin blocarea contului și refuzul băncii de a-i comunica relațiile solicitate aflându-se în imposibilitatea de a-și procura medicamente, ceea ce a condus la agravarea stării sale de sănătate .

A mai susținut că banca avea obligația de a-l anunța despre motivul popririi, de a solicitat ANAF hotărârea judecătorească în baza căreia s-a dispus poprirea, iar prin instituirea măsurii popririi asupra sumei de 60 lei reprezentând indemnizația de handicap a fost pus în imposibilitatea de a face plata trimestrială a medicamentelor, plata utilităților , de a deschide depozite bancare la termen.

Referitor la prejudiciul patrimonial în valoare de 500 lei aferent perioadei 15.03._____________19, a arătat că poprit și blocat în mod abuziv.

În privința prejudiciului nepatrimonial constând în pierderea unei șanse în perioada 31.12._____________20, a arătat că anul 2019 a fost anul cu cele mai multe invitații la simpozioane sau conferințe, în toată țara, cu toate cheltuielile plătite, la care nu a putut participa din cauza faptul că nu și-a putut achiziționa și administrat tratamentul medical ceea ce a condus la agravarea stării sale de sănătate, acest prejudiciu fiind în sumă de 5000 Euro, reprezentând finanțarea oferită de guvernul francez.

În dovedire a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri.

Prin întâmpinarea formulată, pârâta a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată.

În motivarea întâmpinării, pârâta a susținut că B__ B___ S.A. a primit din partea Administrației Finanțelor Publice Sector 2, adresa nr. EL___________, prin care, conform dosarului de executare nr. _______/15.03.2019, s-a solicitat Băncii înfiintarea popririi asupra conturilor domnului I_______ llie.

Conform articolului 787 din Codul de Procedura Civila, Banca, in calitate de tert poprit, are la dispoziție 5 zile de la momentul comunicarii popririi pentru a indisponibiliza bunurile/conturile, astfel ca la data de 19.03.2019, B__ B___ S.A. a înființat poprirea asupra contului domnului A_______ A___. Acest fapt reiese din OPIS-ul Popriri emis din aplicația Băncii, OPIS pe care l-a si atașat prezentei întâmpinări, incadrandu-se, astfel, in termenul legal stabilit prin dispozițiile Codului de procedura Civila.

Poprirea înființata urmare solicitării Administrației Finanțelor Publice Sector 2, nu operează si asupra sumelor de bani din contul ce are afectatiune speciala, conform dispozițiilor art. 781 alin. (5), pct. a), contul reclamantului fiind alimentat lunar cu suma de 60 lei, reprezentând indemnizația de handicap.

Așadar, Banca, in calitate de terț poprit, având în vedere natura si cuantumul sumelor încasate in contul debitorului urmărit, nu a dispus virarea către organul de executare a sumelor primite cu titlu de indemnizație de handicap motor, virate in contul debitorului de către Agenția de Plați si Inspecție Sociala a Municipiului București. Deci, având o astfel de calitate, Banca a poprit contul reclamantului, dar nu a înființat poprirea si nu a efectuat virarea sumelor de bani către Administrația Finanțelor Publice Sector 2 a sumelor cu afectatiune speciala.

Tinand cont de toate aspectele precizate mai sus, reclamantul – debitor se poate prezenta la orice unitate teritoriala a Băncii, in vederea eliberării sumelor cuvenite.

A solicitat instanței să aibă in vedere si faptul ca reclamantul nu a făcut dovada susținerilor privind refuzul Băncii de a elibera sumele de bani ce au caracter de afectatiune speciala.

În drept, au fost invocate prevederile art. 781 st art. 787 C__ si orice dispoziții legale aplicabile.

Instanța a încuviințat și administrat proba cu înscrisuri.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanța reține următoarele:

Pârâtei i-a fost comunicată de către Administrația sector 2 Finanțelor Publice, adresa de înființare a popririi nr._______/13.03.2019 f.51, prin care i s-a solicitat indisponibilizarea de îndată a sumelor existente, precum și cele viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei și/sau valută deschise la unitatea bancară de către debitorul reclamant până la concurența sumei de 500 lei .

În temeiul disp. art. 787 (1) C.pr.civ. : În termen de 5 zile de la comunicarea popririi, iar în cazul sumelor de bani datorate în viitor, de la scadența acestora, terțul poprit este obligat:

1. să consemneze suma de bani, dacă creanța poprită este exigibilă, sau, după caz, să indisponibilizeze bunurile mobile incorporale poprite și să trimită dovada executorului judecătoresc, în cazul popririi înființate pentru realizarea altor creanțe decât cele arătate la pct. 2;

2. să plătească direct creditorului suma reținută și cuvenită acestuia, în cazul sumelor datorate cu titlu de obligație de întreținere sau de alocație pentru copii, precum și în cazul sumelor datorate cu titlu de despăgubiri pentru repararea pagubelor cauzate prin moarte, vătămarea integrității corporale sau a sănătății. La cererea creditorului, suma îi va fi trimisă la domiciliul indicat sau, dacă este cazul, la reședința indicată, cheltuielile de trimitere fiind în sarcina debitorului.

(2) Dacă sunt înființate mai multe popriri, terțul poprit va proceda potrivit alin. (1), comunicând, după caz, executorului ori creditorilor arătați la pct. 1 și 2 din același alineat numele și adresa celorlalți creditori, precum și sumele poprite de fiecare în parte.

(3) Terțul în mâinile căruia se află bunurile mobile incorporale poprite este supus tuturor îndatoririlor și sancțiunilor prevăzute de lege pentru administratorii-sechestru de bunuri sechestrate.

(4) În cazul când poprirea s-a făcut asupra unor bunuri mobile incorporale și termenul de restituire este scadent, terțul poate cere executorului să le încredințeze unui administrator-sechestru.

(5) Terțul poprit nu va putea face contestație împotriva popririi. El își va formula apărările în instanța de validare.

În aplicarea dispozițiilor legale amintite, pârâta a consemnat suma asupra căreia s-a instituit poprirea, respectând în privința sumei de 60 lei destinația specială.

Prin urmare, nu se poate reține în sarcina pârâtei încălcarea vreunei dispoziții legale sau contractuale, criticile privind modalitatea de instituire a popririi, legalitatea acestei măsuri neputând fi opuse pârâtei pentru că nu aceasta a procedat la instituirea popririi, emitentul fiind Administrația Sector 2 a Finanțelor Publice.

De asemenea, pârâta nu avea obligația contractuală sau legală de a verifica legalitatea instituirii popririi ori de a solicita, așa cum susține reclamantul prezentarea unei hotărâri judecătorești prin care să se dipsună măsura popriri, atribuțiile sale în materia popririi fiind stabilite de disp. art. 787 și urm. C.pr.civ.

Instanța reține de asemenea că pârâta a comunicat reclamantului faptul că a fost instituită măsura popririi, banca neavând obligația legală de comunica reclamantului, așa cum acesta a solicitat motivul pentru care mai are de plătit 300 lei, instituția care a dispus poprirea și anume Administrația Sector 2 a Finanțelor Publice fiind cea care trebuie să ofere reclamantului aceste lămuriri.

Banca nu a refuzat comunicarea contractului încheiat între părți, solicitând prezenta acestuia, iar dificultățile de deplasare, puteau determina desemnarea unui mandatar în acest sens.

De asemenea, necomunicare în formă electronică sau prin poștă a contractului nu produs reclamantului nici un prejudiciu cu privire la măsura dispusă în temeiul adresei de înființarea a popririi, banca supunându-se dispozițiiilor legale –art. 787 C.pr.civ.

Instanța are în vedere totodată faptul că răspunderea civila este o forma a răspunderii juridice care constă intr-un raport de obligații in temeiul caruia o persoana este îndatorata sa repare prejudiciul cauzat altuia prin fapta sa ori, in cazurile prevazute de lege, prejudiciul pentru care este răspunzătoare.

Temeiul juridic al raspunderii civile il constiuie prevederile inserate in art. 1357 Noul Cod civil, în vigoare la data săvârșirii faptei, potrivit carora, orice fapta a omului, care cauzeaza altuia un prejudiciu, obliga pe acela din a carui greseala s-a cauzat, a-l repara. Totodată instanța mai reține că pentru reținerea răspunderii civile pentru fapta proprie este necesară întrunirea cumulativă a următoarelor condiții :

a) existența unui prejudiciu ;

b) existența unei fapte ilicite ;

c) existența unui raport de cauzalitate între fapta ilicită și prejudiciu ;

d)existența vinovăției celui care a cauzat prejudiciul.

În acest sens trebuie arătat că prejudiciul constă în rezultatul negativ suferit de o persoană ca urmare a faptei ilicite săvârșite de o altă persoană, paguba constând într-o pierdere reală (damnum emergens) sau în lipsirea de un câștig (lucrum cessans), prejudiciu ce trebuie să fie cert și să nu fi fost reparat .

În cadrul răspunderii civile delictuale, o faptă este ilicită când este potrivnică legii ,normelor de conviețuire socială și când ea încalcă , totodată un drept subiectiv sau un interes al altuia, interes care să nu fie potrivnic legii sau moralei .

Referitor la necesitatea existenței raportului de cauzalitate instanța reține că pentru a se putea angaja răspunderea civilă a unei persoane este necesar ca acea faptă ilicită să fi provocat acel prejudiciu și totodată că fapta ilicită trebuie să fi fost săvârșită cu vinovăție, răspunderea civilă delictuală operând și pentru cea mai ușoară culpă și indiferent de gravitatea vinovăției ,obligația de reparare a prejudiciului este integrală, cuantumul despăgubirilor fiind dat de întinderea prejudiciului și nu de gravitatea vinovăției .

Instanța mai reține că Noul Cod civil instituie si obligatia repararii pierderii unei sanse prin dispozitiile art. 1385 alin. (4). Prin pierderea unei sanse se intelege pierderea de catre o persoana a posibilitatii de a realiza un castig, sau, dupa caz, de a evita o paguba, ceea ce poate avea ca rezultat cauzarea unui prejudiciu pentru acea persoana.

Pentru ca un prejudiciu rezultat din pierderea unei șanse să aibă caracter cert și reparabil trebuie îndeplinite următoarele condiții : sansa pierduta sa fi fost reala și serioasă; pierderea șansei să fie consecința directă a faptei ilicite sau a altei împrejurări pentru care se angajează răspunderea delictuală; la stabilirea reparației să se țină cont de marja de incertitudine care afectează posibilitatea realizării șansei de câștig sau a evitării riscului de pierdere.

Pentru a se putea solicita repararea prejudiciului constând în pierderea unei șanse trebuie dovedit că la momentul intervenirii faptului cauzal invocat, victima a fost în cursul exercitării sau realizării șansei sale ori în măsură să profite de acea șansă sau, după caz, pe punctul de a profita de ea.

Prejudiciul trebuie sa rezulte din incalcarea ori atingerea unui drept ori a unui interes legitim. Din dispozitiile art. 1349 alin. (1) C.Civ. rezulta obligatia generala a oricarei persoane de a nu aduce “ atingere prin actiunile ori inactiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime altor persoane.

Conform art. 1.532. – (1) cod civil La stabilirea daunelor-interese se ține seama de prejudiciile viitoare, atunci când acestea sunt certe.

(2) Prejudiciul ce ar fi cauzat prin pierderea unei șanse de a obține un avantaj poate fi reparat proporțional cu probabilitatea obținerii avantajului, ținând cont de împrejurări și de situația concretă a creditorului.

(3) Prejudiciul al cărui cuantum nu poate fi stabilit cu certitudine se determină de instanța de judecată.

În speță, din analiza probatoriului administrat instanța apreciază că nu sunt întrunite în persoana pârâtei cerințele impuse de disp. art. 1357 și urm. c.civil, neputându-se reține reține că pârâta a săvârșit cu vinovăție o faptă ilicită de natură să producă reclamantului prejudiciul pretins.

Astfel, așa cum s-a reținut pârâta în aplicarea dispozițiilor legale –art. 787 C.pr.civ.- a procedat la indisponibilizarea contului deținut de reclamant, neavând atribuții legale de a cenzura adresa de înființare a popririi emisă de Administrația sector 2 Finanțelor Publice, reclamantul având la îndemână alte căi procesuale.

Totodată, cu privire la săvârșirea de către pârâtă a unor fapte penale, reclamantul are posibilitatea de a se adresa, în condițiile legii, organelor de cercetare penală, instanța civilă neavând atribuții legale în acest sens.

În consecință instanța, pentru motivele arătate va respinge cererea ca neîntemeiată.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de reclamantul A_______ A___ (CNP:_____________) cu domiciliul în București, ____________________ nr. 234, _____________, _______________ în contradictoriu cu pârâta B__ B___ SA cu sediul în București, Calea V________ nr.13, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J___________, CUI ______.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Sectorului 2 .

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței,astăzi, 29.09.2020

 

PREȘEDINTE GREFIER

M______ P______ M______ C____

 

Red./tehred./M.P./M.C./4ex./01.02.2021

 

 

 

Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer Romania pentru Fundatia RoLII.

Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!