Judecătoria Sector 1. Gestiune de afaceri. Plata datoriilor la întreținere. Condițiile gestiunii de afaceri

PretentiiJudecatoria SECTORUL 1 BUCURESTI

Acesta este document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:JDS1B:2020:010.______

 

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SECTORULUI 1 BUCUREȘTI

SECȚIA A-II-A CIVILĂ

DOSAR NR. _____________

Sentința civilă nr. 9649/2020

Ședința publică din 10.12.2020

Instanța constituită din :

PREȘEDINTE: D____ DEC______

GREFIER: L_____ M____ R___

 

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamanții A____ A__, C____ C______ și pe pârâtul B____ B_____ B_______, având ca obiect pretenții _____,82 lei.

Dezbaterile în fond au fost consemnate în încheierea de ședință din data de 25.11.2020, parte integrantă din prezenta, când instanța, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea la data de 10.12.2020, când, deliberând, a hotărât următoarele:

INSTANȚA

 

Deliberând asupra cauzei de față, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 21.02.2020 sub nr. _____________, reclamanții A____ A__ și C____ C______ au solicitat instanței obligarea pârâtului B____ B_____-V_______ la plata sumei de 10.447,82 lei și a cheltuielilor de judecată efectuate în cauză.

În motivarea în fapt a cererii, s-a arătat că numita Vaje_____ V_______, mama reclamantei C____ C______, i-a donat pârâtului, fiul reclamanților, imobilul situat în București, Calea Griviței nr. 226, ___________________________, sector 1.

De la momentul donației, pârâtul nu și-a îndeplinit obligațiile legale ce îi revin, în sensul că a folosit imobilul dar nu a achitat cheltuielile către asociația de proprietari, fapt ce a dus la pronunțarea sentinței civile nr. 5386/2016 de către Judecătoria Sectorului 1.

Pentru a evita demararea unei executări silite, reclamanții au decis să plătească sumele datorate de fiul lor, însă acesta nu a rambursat cheltuielile aferente.

În drept, au fost invocate dispozițiile art. 1330 C.civ. privind gestiunea de afaceri, iar, în subsidiar, art. 1345 C.civ. privind îmbogățirea fără just temei.

În dovedire, reclamanții au solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri și a probei cu interogatoriu.

Legal citat, pârâtul nu a depus întâmpinare la dosar și nu a formulat apărări pe altă cale procesuală.

În cauză, sub aspectul probatoriului, instanța a încuviințat proba cu înscrisuri și proba cu interogatoriu, la propunerea reclamanților.

Analizând ansamblul materialului probator instanța expune următoarele considerente:

În fapt, pârâtul este titularul dreptului de proprietate asupra apartamentului nr. 30 situat în București, Calea Griviței nr. 226, _____________________________, aflat în structura de organizare a Asociației de proprietari Calea Griviței nr. 226 ________________________ rezultă din contractul de donație autentificat sub nr. 85/13.02.2015 de B.I.N. Mari_____ C_______ G_______ (f. 5-6).

Conform chitanțelor și ordinelor de plată atașate la filele 12-34 din dosar, în perioada 18.08.2015 – 05.12.2019 reclamanții A____ A__ și C____ C______ (părinții pârâtului) au achitat către Asociația de proprietari Calea Griviței nr. 226 ____________, suma totală de 10.447,82 lei, reprezentând cote de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari, calculate pentru apartamentul nr. 30 aflat în proprietatea pârâtului.

În prezenta cauză, reclamanții urmăresc recuperarea de la pârât a sumei achitate către asociația de proprietari, invocând în principal gestiunea de afaceri, iar, în subsidiar, îmbogățirea fără justă cauză.

În drept, potrivit art. 1330 din Codul civil, (1) Există gestiune de afaceri atunci când, fără să fie obligată, o persoană, numită gerant, gestionează în mod voluntar și oportun afacerile altei persoane, numită gerat, care nu cunoaște existența gestiunii sau, cunoscând gestiunea, nu este în măsură să desemneze un mandatar ori să se îngrijească în alt fel de afacerile sale. (2) Cel care, fără să știe, lucrează în interesul altuia nu este ținut de obligațiile ce îi revin, potrivit legii, gerantului. El este îndreptățit la restituire potrivit regulilor aplicabile îmbogățirii fără justă cauză. (3) Nu există gestiune de afaceri atunci când cel care administrează afacerile unei alte persoane acționează cu intenția de a o gratifica.

În conformitate cu dispozițiile art. 1337 alin. (1) din același act normativ, Atunci când condițiile gestiunii de afaceri sunt întrunite, chiar dacă rezultatul nu a fost atins, geratul trebuie să ramburseze gerantului cheltuielile necesare, precum și, în limita sporului de valoare, cheltuielile utile făcute de gerant, împreună cu dobânzile din ziua în care au fost efectuate, și să îl despăgubească pentru prejudiciul pe care, fără culpa sa, gerantul l-a suferit din cauza gestiunii. (2) Geratul trebuie să execute și obligațiile născute din actele necesare și utile care, în numele ori în beneficiul său, au fost încheiate de gerant.(3) Caracterul necesar sau util al actelor și cheltuielilor se apreciază la momentul la care gerantul le-a făcut.

Gestiunea de afaceri este un fapt juridic licit si voluntar care presupune faptul că o persoana, numita gerant, din proprie initiativa si fara sa fie obligata, incheie acte juridice sau savarseste fapte materiale licite, care sunt necesare sau, dupa caz, utile, in favoarea sau interesul altei persoane, numita gerat.

Pentru ca gestiunea de afaceri sa produca efectele sale specifice, aceasta trebuie sa indeplineasca anumite conditii, care se desprind din prevederile art. 1.330 C.civ. Astfel, este necesar să existe o gerare oportună a intereselor altuia, iar actele de gestiune trebuie sa fie savarsite, fara imputernicire si fara stirea geratului sau, cu stirea geratului, dar fara ca acesta sa poata desemna un mandatar sau fara a se putea ocupa de afacerile sale. Totodată, este necesar ca gestiunea sa fie voluntara, în sensul ca actele si faptele sa fie facute cu intentia de a gera interesele altuia, iar gerantul trebuie sa aiba, în principiu, capacitatea de a contracta.

Instanța apreciază că în cauză sunt îndeplinite condițiile enunțate mai sus, reclamanții, prin plata efectuată către creditorul pârâtului, Asociația de proprietari Calea Griviței nr. 226 ____________, stingând obligația de plată a sumei de 10.447,82 lei reprezentând cote de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari, datorate pentru apartamentul nr. 30.

Reclamanții au acționat din proprie inițiativă, în lipsa unui mandat din partea pârâtului, și, în mod evident, plățile efectuate sunt în interesul proprietarului pârât B____ B_____-V_______, care are obligația de a suporta cheltuielile de întreținere conform dispozițiilor Legii nr. 230/2007, respectiv 196/2018.

În temeiul art. 1337 alin. (1) C.civ., pârâtul are obligația de a plăti către reclamanți cheltuielile pe care aceștia le-au făcut în beneficiul său.

Prin urmare, apreciind cererea ca fiind întemeiată, instanța o va admite și va obliga pârâtul la plata către reclamanți a sumei de 10.447,82 lei, în temeiul gestiunii de afaceri.

În privința cheltuielilor de judecată, se reține că potrivit art. 453 C.pr.civ., partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părții care a câștigat, să îi plătească acesteia cheltuielile de judecată.

Raportat la culpa procesuală a pârâtului, care a căzut în pretenții, instanța îl va obliga pe acesta la plata sumei de 2.627,39 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, constând în taxa judiciară de timbru (627,39 lei) și onorariu de avocat (2.000 lei).

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

 

Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanții A____ A__ și C____ C______, ambii cu domiciliul procesual ales în sector 1, București, ______________________. 2, ___________. 1, _____________, în contradictoriu cu pârâtul B____ B_____-V_______, domiciliat în sector 1, București, calea Grivitei, nr. 226, ____________, _____________.

Obligă pârâtul la plata către reclamanți a sumei de 10.447,82 lei.

Obligă pârâtul la plata către reclamanți a sumei de 2.627,39 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei hotărâri. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Sectorului 1.

Pronunțată astăzi, 10.12.2020, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

 

PREȘEDINTE, GREFIER,

D____ DEC______ L_____ M____ R___

 

 

 

 

Operator de date cu caracter personal nr. 4904

Red. D.D./ Dact. L.M.R., D.D./5 ex

 

Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer Romania pentru Fundatia RoLII.

Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!