Dreptul la replică în mediul online. Cum poate fi el exercitat?
Libertatea de exprimare este unul din drepturile fundamentale, recunoscute de lege în întreaga lume, reglementată și prevăzută inclusiv în Constituția României, dar în acest articol vom vorbi despre dreptul la replică.

Libertatea de exprimare a gândurilor, credințelor, opiniilor, precum și a creațiilor de orice fel în public sunt inviolabile.

Prin termenul de ,,inviolabil” înțelegem fiecărei persoane în parte de a se exprima în mod liber cu privire la propriile opinii, credințe și creații în mod public, acest drept neputând fi interzis de nimeni.

Primordial trebuie reținut faptul că libertatea de exprimare nu poate prejudicia onoarea, demnitatea, viața personală sau dreptul la propria imagine, normă dispusă în Constituție la art.30 alin.(6).

Libertatea de exprimare poate fi încălcată în momentul în care se aduce atingere drepturilor altei persoane prin exercitarea acesteia. Indiferent de împrejurările în care s-a produs, poate atrage răspunderea autorilor sau a tuturor celor implicați.

Există situația în care se poate cauza un prejudiciu unei persoane prin exercitarea defectuoasă a dreptului la liberă exprimare, caz în care avem alin.(8) al aceluiași articol din Constituție care prevede răspunderea civilă pentru editorul sau realizatorul, autorul sau organizatorului, proprietarul postului de radio al locului în care a fost adusă la cunoștință informația sau creația în mod public.

Te-ar putea interesa și:

Protecția demnității umane și a dreptului la propria imagine

Cu privire la aceste două aspecte, avem Codul de reglementare a conținutului audiovizualului în care se fac următoarele precizări fundamentale: ,,Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale omului, viața privată, onoarea și reputația, precum și dreptul la propria imagine”, conform art.30.

Dreptul la replică și dreptul la rectificare

Dacă ne aflăm în prezența  unei încălcări de drepturi, avem posibilitatea de a aplica dreptul la replică sau rectificarea.

Art.49 din codul anterior menționat prevede faptul că ,,Orice persoană fizică sau juridică ale cărei drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui program audiovizual a unor fapte neadevărate beneficiază de dreptul la replică.

Din acest articol reiese ideea conform căreia beneficiem de dreptul la replică numai în situația în care se prezintă fapte neadevărate în cadrul unui program audiovizual, fapte capabile de  a produce prejudicii referitoare la drepturile noastre.

Dreptul la replică nu se poate solicita în următoarele cazuri:

Art. 50

(1) Dreptul la replică nu poate fi solicitat: a) pentru opinii şi judecăţi de valoare exprimate sau pentru a emite opinii şi judecăţi de valoare; b) în situaţia în care radiodifuzorii au respectat principiul audiatur et altera pars; c) în situaţia în care se solicită replica la replică; d) în cazul în care radiodifuzorul răspunde acuzaţiilor unei persoane, cu condiţia să nu afecteze drepturile sau interesele legitime ale unui terţ.

(2) *** Abrogat prin Decizia nr. 63/2017

Art. 51

(1) Orice persoană fizică sau juridică ale cărei drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui program audiovizual a unor informaţii eronate beneficiază de dreptul la rectificare.

(2) Rectificarea nu poate fi solicitată în cazul în care eroarea nu este evidentă şi semnificativă.

Art. 52

(1) Persoana care se consideră lezată de prezentarea în cadrul unui program audiovizual a unor fapte neadevărate sau informaţii eronate, denumită în continuare solicitant, poate cere radiodifuzorului, în termen de cel mult 15 zile de la data difuzării acestuia, revizionarea sau reaudierea programului în cauză.

(2) Radiodifuzorul are obligaţia de a asigura accesul la revizionarea ori la reaudierea programului în termen de 24 de ore de la data primirii unei solicitări scrise, fie direct, la sediul radiodifuzorului, fie indirect, prin înmânarea unei copii video sau audio, după caz.

(3) În cazul în care solicitantul este minor în vârstă de până la 14 ani, cererea de revizionare sau de reaudiere va fi semnată de părinţi ori de reprezentantul legal; pentru minorul cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani, cererea va fi semnată de acesta şi de părinţi sau de reprezentantul legal.

(4) Minorul va fi asistat la revizionări sau la reaudieri de părinţi ori de reprezentantul legal.

Art. 53

(1) În termen de cel mult 15 zile de la data difuzării emisiunii în care s-a produs lezarea, solicitantul unui drept la replică sau la rectificare va transmite în scris, la sediul postului care a difuzat programul incriminat, o cerere care va conţine, după caz, următoarele: a) numele şi adresa acestuia, numărul de telefon sau coordonatele oricărui alt mijloc care să facă posibilă contactarea sa rapidă şi eficientă; b) denumirea emisiunii şi data difuzării; c) faptele neadevărate pentru care se solicită dreptul la replică sau informaţiile eronate pentru care se solicită rectificarea; d) motivarea cererii; e) textul replicii, care trebuie să se refere numai la faptele neadevărate contestate.

(2) În cazul minorului în vârstă de până la 14 ani, cererea va fi semnată de părinţi sau de reprezentantul legal; pentru minorul cu vârsta între 14 şi 18 ani, cererea va fi semnată de acesta şi de părinţi sau de reprezentantul legal.

Art. 54

(1) Cererea de drept la replică/rectificare va fi înregistrată de radiodifuzor, cu precizarea datei şi orei primirii, iar solicitantului i se va înmâna o dovadă scrisă în acest sens.

(2) În cazul în care radiodifuzorul refuză să înregistreze cererea, solicitantul se poate adresa direct Consiliului Naţional al Audiovizualului, denumit în continuare Consiliul, în termen de cel mult 30 de zile de la data difuzării programului care a produs lezarea.

Art. 55

(1) Radiodifuzorul poate refuza exercitarea dreptului la replică sau la rectificare în următoarele situaţii: a) cererea nu a fost trimisă în termenul şi în condiţiile prevăzute la art. 53; b) radiodifuzorul deţine dovezi care probează adevărul faptelor prezentate sau, după caz, este îndeplinită una dintre condiţiile prevăzute la art. 50 şi art. 51 alin. (2); c) lungimea textului replicii depăşeşte cu mult necesarul dreptului la replică şi persoana lezată nu acceptă scurtarea textului.

 Art. 56

(1) În termen de două zile de la primirea cererii, radiodifuzorul este obligat să comunice, în scris, solicitantului fie ziua şi ora difuzării dreptului la replică sau a rectificării, fie motivul refuzului.

(2) Refuzul motivat va preciza în mod obligatoriu posibilitatea solicitantului de a se adresa Consiliului în termen de cel mult 30 de zile de la data difuzării programului care a produs lezarea.

Art. 57

(1) Dreptul la replică va fi difuzat gratuit, fără comentarii ale radiodifuzorului, în termen de maximum 3 zile de la data aprobării cererii, în aceleaşi condiţii în care drepturile sau interesele legitime ale persoanei au fost lezate: în cadrul aceluiaşi interval orar, al aceleiaşi emisiuni, în limitele aceleiaşi durate şi cu precizarea emisiunii în care s-a produs lezarea.

(2) Dacă următoarea ediţie a emisiunii în care s-a produs lezarea este programată într-un termen mai lung de 7 zile, calculat de la data aprobării cererii, dreptul la replică se difuzează în maximum 3 zile de la această dată, în acelaşi interval orar şi cu precizarea emisiunii în care s-a produs lezarea.

(3) Dreptul la replică se exercită fie prin difuzarea pe post a intervenţiei directe a persoanei lezate, fie prin difuzarea unei înregistrări realizate de radiodifuzor sau de solicitant; înregistrarea realizată de solicitant trebuie să corespundă standardelor tehnice utilizate de radiodifuzor.

(4) În situaţia în care solicitantul este de acord, dreptul la replică poate fi difuzat şi sub forma unui text scris.

Art. 58

(1) Dreptul la rectificare se exercită prin difuzarea gratuită pe post, în termen de maximum 3 zile de la data aprobării cererii, în acelaşi interval orar, a unor precizări prin care radiodifuzorul corectează informaţiile eronate care au produs lezarea, menţionând emisiunea în care au fost prezentate informaţiile eronate şi data difuzării ei. (2) Forma rectificării trebuie convenită în prealabil cu persoana lezată.
Există posibilitatea ca dreptul meu la replică să fie respins sau refuzat ?

Prin art. 59 se prevede că ,,Solicitantul căruia i s-a refuzat de către radiodifuzor dreptul la replică ori la rectificare se poate adresa Consiliului în termen de maximum 30 de zile de la data difuzării programului care a produs lezarea.” ,,Sesizarea, însoţită de întreaga documentaţie referitoare la cererile de acordare a dreptului la replică sau la rectificare, se înregistrează la Registratura Consiliului”, conform art.60.

Consiliul este obligat să răspundă într-un termen de 7 zile de la data înregistrării sesizării.

În cazul în care, Consiliul consideră sesizarea întemeiată, purcede la obligarea radiodifuzorului la rectificarea și înlăturarea elementelor prejudiciatoare, conform art.62 în termen de 3 zile de la comunicarea deciziei.

Înregistrarea unei sesizări la CNA (Consiliul Național al Audiovizualului) nu împiedică adresare la instanțele judecătorești competente.

 

Autor Theodor Tănase

 

Bibliografie:

Constituția României, republicată

Codul de reglementare a audiovizualului, cu completările și modificările ulterioare

EVENIMENTE VIITOARE

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!