Divorțul la notar în 2022: o procedură simplă și la îndemâna oricui?

Pentru a face o alegere informată, prin acest articol vom vorbi despre divorțul la notar. Desfacerea căsătoriei este reglementată în Codul civil român, în cadrul art. 373, Capitolul VII, Secțiunea 1, privind cazurile de divorț. Conform dispozițiilor legale, divorțul poate avea loc fie prin acordul soților, la cererea unui a dintre soți în cazul separării în fapt, la cererea soțului a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei. În cadrul prezentului articol, ne vom raporta la procedura divorțului pe cale notarială, cu reliefarea particularităților sale.

Divorțul – o procedură anevoioasă?

Stricto sensu, divorțul a fost definit ca act prin care căsătoria se poate desface în mod legal. Cu privire la această procedură, nu toate țările ar permite divorțul, sau în multe dintre state divorțul este greu de obținut prin prisma costurilor ridicate.

Cu titlu de exemplu, în Malta divorțul a devenit o procedură reglementată prin lege tocmai în anul 2011.

La nivel internațional divorțul este cunoscut și sub denumirea de ,,desfacere a căsătoriei”, fiind procesul prin intermediul căruia se încheie o căsătorie sau o uniune conjugală.

Divorțul se poate realiza prin mai multe modalități, dintre care precizăm:

 • Divorț pe cale administrativă;
 • Divorț pe cale notarială (Divorțul la notar);
 • Divorț pe cale judiciară.

Divorțul a cunoscut numeroase modificări la nivel legislativ, astfel că în reglementările Codului civil din 1864 divorțul de astăzi purta denumirea de ,,despărțenie”. În temeiul art. 209 din Codul civil din 1864, căsătoria se putea desface fie prin moartea unuia dintre soți, fie prin ,,despărțenia” legal pronunțată. În temeiul art. 210, femeia nu putea să se căsătorească a doua oară decât după un termen de 10 luni de la desfacerea căsătoriei anterioare. Cauzele ,,despărțeniei” erau multiple: adulter, excese, cruzimi, insulte grave.

 


În România, divorțul este reglementat în Codul civil, Capitolul VII, Secțiunea 1, art. 373 și urm. Conform art. 373 din Codul civil, divorțul poate avea loc în următoarele situații:

 • prin acordul soţilor, la cererea ambilor soţi sau a unuia dintre soţi acceptată de celălalt soţ;
 • atunci când, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă;
 • la cererea unuia dintre soţi, după o separare în fapt care a durat cel puţin 2 ani;
 • la cererea aceluia dintre soţi a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei.

Divorțul se poate realiza și pe cale judiciară, prin acordul soților, respectând următoarele reguli (art. 374 Cod civil):

 • Divorţul prin acordul soţilor poate fi pronunţat indiferent de durata căsătoriei şi indiferent dacă există sau nu copii minori rezultaţi din căsătorie;
 • Divorţul prin acordul soţilor nu poate fi admis dacă unul dintre soţi este pus sub interdicţie;
 • Instanţa este obligată să verifice existenţa consimţământului liber şi neviciat al fiecărui soţ.

Divorțul prin acordul soților se poate face, de asemenea, pe cale administrativă sau prin procedura notarială (divorțul la notar). Condițiile pe care soții trebuie să le respecte sunt următoarele:

A.În cazul divorțului pe cale administrativă, ofițerul de stare civilă va constata desfacerea căsătoriei prin acordul soților, prin eliberarea certificatului de divorț (sub condiția ca aceștia să nu aibă copii minori născuți din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptați);

B.În cazul divorțului prin procedura notarială (divorțul la notar), notarul public va constata desfacerea căsătoriei prin acordul soților, eliberându-le acestora certificatul de divorț.

Divorțul la notar în temeiul Legii nr. 36/1995

În temeiul Legii nr. 36/1995 privind notarii publici și activitatea notarială, este de competența notarilor publici îndeplinirea actelor privind procedura divorțului. În temeiul art. 15 lit. e), procedura divorțului pe cale notarială este de competența notarului public cu sediul biroului în circumscripţia judecătoriei în a cărei rază teritorială se află locul încheierii căsătoriei sau ultima locuinţă comună a soţilor. În temeiul art. 137 din Legea nr. 36/1995 privind notarii publici și activitatea notarială.

Procedura ,,simplificată” aplicabilă divorțului pe cale notarială este reglementată în temeiul art. 137 alin. (1)-(4) din cuprinsul Legii nr. 36/1995:

 • Competența privind procedura divorțului pe cale notarială aparține notarului public;
 • Înainte de verificarea competenței sale teritoriale, notarul public va verifica dacă legea aplicabilă divorțului pentru căsătoria solicitată a fi desfăcută prin cererea primită este legea română;
 • Notarul public se pronunță asupra cererii privind divorțul prin admitere sau respingere;
 • În caz de admitere a cererii, notarul public va emite o încheiere și va elibera certificatul de divorț;
 • În caz de respingere a cererii, notarul public va emite numai o încheiere, prin care va respinge cererea de divorț;
 • În certificatul de divorț se consemnează desfacerea căsătoriei prin acordul soților, în fața notarului public, dar și numele de familie pe care le vor purta foștii soți după divorț (dacă este cazul mențiunile privind acordul parental referitor la minorii rezultați din căsătorie).

Prin completare cu dispozițiile Codului civil român, în temeiul art. 376 din Codul civil, cererea de divorț care se depune la notarul public trebuie depusă de soți împreună. Notarul public va proceda la înregistrarea cererii și va acorda un termen de reflecție de 30 de zile. După ce termenul a expirat, soții se vor prezenta personal, iar notarul public trebuie să verifice dacă soții stăruie să divorțeze. În caz afirmativ, notarul public va elibera certificatul de divorț fără a face mențiuni privind culpa soților.

Procedura divorțului pe cale notarială, reglementată de Codul civil se poate subsuma astfel:

 • Este necesară o cerere din partea soților, adresată notarului public, pe care soții o vor depune împreună;
 • Cererea se înregistrează de către notarul public;
 • După înregistrarea cererii, se va acorda un termen de 30 de zile (termen de reflecție);
 • La expirarea termenului, soții trebuie să se prezinte personal;
 • Dacă soții consimt la încetarea căsătoriei, notarul public va elibera certificatul de divorț;
 • Certificatul de divorț eliberat prin procedura notarială nu va purta mențiuni privind culpa soților.

! În situația în care soții nu se înțeleg asupra numelui de familie pe care îl vor purta după divorț sau asupra exercitării comune a drepturilor părintești, notarul public va emite o dispoziție prin care va respinge cererea de divorț și va îndruma soții să se adreseze instanței de judecată.

În privința actelor necesare privind divorțul la notar, menționăm următoarele:

 • actele de identitate ale celor doi soţi;
 • certificatele de naştere (în original sau copie legalizată);
 • certificatul de căsătorie (în original).

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!