CNAS vs ANSPDCP. Comunicarea prin publicitate care conduce la dezvăluirea datelor.

Comunicarea pe pagina de internet a datelor personale ale unor contribuabili datornici a fost analizată la nivel juriprudențial intern ca reprezentând o încălcare evidentă a dreptului la viață private. Instanțele de judecată au stabilit că la nivel intern nu interesează numărul persoanelor care au sesizat autoritățile competente în privința încălcării, fiind suficient faptul că sesizarea a fost realizată de o singură persoană.

Datele personale făcute publice în mass-media

În nenumărate rânduri, la nivelul mass-media, datele personale ale contribuabililor datornici au fost făcute publice în cadrul anumitor secțiuni din programele televizate. Este o atare comunicare în accord cu prevederile Regulamentului privind protecția datelor cu caracter personal?

Pentru a face o analiză complexă a acestei situații, vom avea în vedere Sentința nr. 1139/2011 pronunțată de Tribunalul Bistrița-Năsăud, Secția a II-a civilă, contencios administrativ și fiscal. Cauza are în vedere comunicarea prin publicitate în ceea ce privește un act administrative fiscal ce nu a putut să fie comunicat prin modalitățile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003. Conform Ordonanței specificate anterior, art. 44, comunicarea actului administrativ fiscal se face contribuabilului căruia îi este destinat. Pentru contribuabilii care nu au domiciliul fiscal în România, care și-au desemnat un împuternicit ori în cazul în care s-a numit un curator fiscal, actul se va comunica împuternicitului sau curatorului. Comunicarea se va realiza prin poștă,  cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Dacă actul fiscal nu a putut să fie prin mijloacele prevăzute anterior, el se va comunica prin următoarele modalități :

  • Prin remiterea către persoanele împuternicite ale organului fiscal,
  • Prin prezentarea împuternicitului la sediul organului fiscal ;
  • Prin fax ;
  • Prin e-mail ;
  • Prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în situația în care se asigură transmiterea textului și confirmarea primirii acestuia 
Atunci când comunicarea actului administrativ fiscal nu poate fi făcută prin mijloacele precizate anterior, ea se va realiza prin publicitate. Procedura de realizare vizează afișarea atât la sediul organului fiscal emitent cât și pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală a unuui anunț. În anunț se va preciza faptul că a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului. Dacă nu este deținută o pagină de internet proprie, publicitatea se va realiza pe pagina de internet a consiliului județean, iar actul se va considera comunicat în 15 zile de la data afișării anunțului.

Pornind de la situația faptică, Casa de Asigurări de Sănătate a formulat plângere contravențională împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției ce a fost emis de Autoritatea Națională de Supraveghere și Prelucrare a Datelor cu Caracter Persona, solicitând dispunerea anulării procesului-verbal ca fiind nelegal și netemeinic. Petiționara a reclamat publicarea pe site-ul C.A.S. a județului Bistrița-Năsăud a datelor sale cu caracter personal în cadrul unui anunț colectiv, alături de dezvăluirea în presă a datelor privind restanțele persoanei în cauză, cu titlu de contribuții de asigurări sociale de sănătate. Această informație a fost catalogată ca ținând de situația financiară a persoanei fizice și, deci, de viața sa privată. S-a precizat de asemenea faptul că dezvăluirea în presă și pe o pagină de internet a datelor de natură fiscală, a încălcat principiul bunei-credințe și secretul fiscal. Persoana în cauză a menționat faptul că nu a fost înștiințată cu privire la sumele restante. Instanțele de judecată au avut în vedere faptul că procedura de comunicare prin publicitate se va realiza respectând procedurile legale, în speță Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 94/2006 și Ordonanța de Guvern nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. De asemenea, s-a statuat asupra faptului că s-a realizat mai mult decât o simplă publicare de informații, fiind precizat numele contribuabilului și că au fost precizate informații ce intră în sfera noțiunii datelor cu caracter personal. În privința comunicării actelor prin intermediul Internetului, s-a avut în vedere reglementarea actuală, iar această măsură a fost calificată ca fiind o măsură ,,ultimă și subsidiară”, principala măsura fiind aceea a comunicării prin poștă. Deci, s-a constatat că principala modalitate de comunicare trebuia efectuată cu precădere, iar în situația în care aceasta nu ar fi fost eficientă, se putea proceda la modalitățile de comunicare adecvate și, în cele din urmă, la comunicarea prin publicitate.

S-a constatat la nivelul instanțelor de judecată că au fost întrunite elementele constitutive ale contravenției de prelucrare nelegală a datelor cu caracter personal, contravenție prevăzută în cadrul art. 32, Legea nr. 677/2001. S-a avut în vedere faptul că au fost produse încălcări cu privire la dreptul privind protecția datelor cu caracter personal cu privire la aproximativ 330 de persoane fizice, prin acțiuni de publicare a unui anunț colectiv.  O atare acțiune a fost analizată la nivel juriprudențial intern ca reprezentând o încălcare evidentă a dreptului la viață privată și că, la nivel intern, nu interesează numărul persoanelor care au sesizat autoritățile competente în privința încălcării, fiind suficient faptul că sesizarea a fost realizată de o singură persoană.

EVENIMENTE VIITOARE

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!