CJUE: Stocarea în cloud a unei opere și drepturile de autor

Curtea de Justiție a Uniunii Europene
COMUNICAT DE PRESĂ nr. 50/22
Luxemburg, 24 martie 2022
Hotărârea în cauza C-433/20,

Excepția denumită „copie privată” în temeiul Directivei privind dreptul de autor se
aplică stocării în cloud în scopuri private a unei copii a unei opere protejate

Titularii de drepturi trebuie să primească o compensație echitabilă care nu trebuie totuși să fie
impusă în mod necesar furnizorilor de cloud Austro-Mechana

 

Austro Mechana1 este o societate de gestiune colectivă a drepturilor de autor care exercitădrepturile legale în ceea ce privește remunerarea datorată în temeiul excepției privind copia privată2. Aceasta a sesizat Handelsgericht Wien (Tribunalul Comercial din Viena, Austria) cu o cerere de plată a acestei remunerații îndreptată împotriva Strato AG, un furnizor de servicii de stocare în cloud. Această instanță a respins cererea pentru motivul că Strato nu oferă suporturi de stocare clienților săi, ci le furnizează un serviciu de stocare online.

Sesizată cu litigiul în apel, Oberlandesgericht Wien (Tribunalul Regional Superior din Viena, Austria) a întrebat Curtea dacă stocarea de conținuturi în cloud computing intră sub incidența excepției privind copia privată prevăzute la articolul 5 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2001/293.

Curtea statuează că excepția privind copia privată se aplică copiilor unor opere pe un server într-un spațiu de stocare pus la dispoziția unui utilizator de către furnizorul unui serviciu de cloud computing. Cu toate acestea, statele membre nu au obligația de a supune furnizorii de servicii de stocare în cloud la plata unei compensații echitabile în temeiul acestei excepții, în măsura în care plata unei compensații echitabile în favoarea titularilor de drepturi este prevăzută în alt mod.

Aprecierea Curții

În primul rând, Directiva 2001/29 prevede că excepția privind copia privată se aplică reproducerilor pe orice suport4 . Curtea se pronunță cu privire la aplicabilitatea acestei excepții în cazul copiilor în cloud.

În ceea ce privește noțiunea de „reproducere”, Curtea precizează că realizarea unei copii prin stocare a unei opere într un spațiu de stocare în cloud constituie o reproducere a acestei opere. Astfel, încărcarea (upload) a unei opere în cloud constă în stocarea unei copii a acesteia.

În ceea ce privește termenii „orice suport”, Curtea arată că aceștia vizează toate suporturile pe care o operă protejată poate fi reprodusă, inclusiv serverele utilizate în cloud computing. În această privință, nu este determinant faptul că serverul aparține unui terț. Astfel, excepția privind copia privată se poate aplica reproducerilor realizate de o persoană fizică cu ajutorul unui dispozitiv aparținând unui terț. În plus, unul dintre obiectivele Directivei 2001/29 este de a evita ca protecția dreptului de autor în Uniune să devină depășită sau desuetă din cauza evoluției tehnologice. Acest obiectiv ar fi compromis dacă excepțiile și limitările la protecția dreptului de autor ar fi interpretate astfel încât ar exclude mediile digitale și serviciile de cloud computing.

Prin urmare, noțiunea de „orice suport” acoperă un server pe care furnizorul unui serviciu de cloud computing pune la dispoziția unui utilizator un spațiu de stocare.

În al doilea rând, Curtea se pronunță cu privire la obligarea furnizorilor de servicii de stocare în cloud la plata unei compensații echitabile și consideră în esență că, în stadiul actual al dreptului Uniunii, o astfel de obligare ține de marja de apreciere recunoscută legiuitorului național pentru a defini diferitele elemente ale sistemului de compensație echitabilă.

În această privință, Curtea amintește că statele membre care pun în aplicare excepția privind copia privată sunt obligate să prevadă un sistem de compensație echitabilă menit să despăgubească titularii de drepturi.

În ceea ce privește debitorul compensației echitabile, obligația de a finanța compensația revine în principiu persoanei care efectuează copia privată, și anume utilizatorul serviciilor de stocare în cloud computing.

Cu toate acestea, în cazul unor dificultăți practice legate de identificarea utilizatorilor finali, statele membre pot introduce o redevență pentru copia privată în sarcina producătorului sau a importatorului de servere cu ajutorul cărora le sunt propuse unor persoane private serviciile de cloud computing. Această redevență va fi repercutată din punct de vedere economic asupra cumpărătorului unor astfel de servere și va fi suportată în definitiv de utilizatorul privat care folosește echipamentele respective sau căruia îi este prestat un serviciu de reproducere.

La stabilirea redevenței pentru copia privată, statele membre pot ține seama de împrejurarea că anumite aparate și suporturi pot fi utilizate în scopul efectuării de copii private în cloud computing. Cu toate acestea, trebuie să se asigure că redevența astfel plătită, în măsura în care privește mai multe aparate și suporturi în cadrul procedeului unic de copiere privată, nu depășește prejudiciul potențial suferit de titularii de drepturi.

Prin urmare, Directiva 2001/29 nu se opune unei reglementări naționale care nu obligă furnizorii de servicii de stocare în cloud la plata unei compensații echitabile, în măsura în care această reglementare prevede plata unei compensații echitabile în alt mod.

Sursa: Comunicat de presa CJUE

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!