Aici descoperim
dreptul tehnologiei

front-view-phone-with-wi-fi-5g-with-blurred-background_23-2148320069.jpg

Un magazin care oferă gratuit o rețea Wi-Fi publicului nu este răspunzător pentru încălcările drepturilor de autor comise de utilizatorii rețelei respective (Clienții)

Cu toate acestea, unui astfel de operator i se poate cere să-și protejeze rețeaua cu parolă pentru a preveni astfel de încălcări

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Hotărârea în Cauza C-484/14
Tobias Mc Fadden v Sony Music Entertainment Germany GmbH

Tot mai multe companii pun la dispoziția clienților în mod gratuit o rețea Wi-fi pentru a-i atrage și a-i fideliza, însă companiile ar trebui să se întrebe, înainte de a furniza un astfel de serviciu, cum se pot feri de probleme juridice și cum pot face acest lucru fără a încălca GDPR. În prezentul articol vom rezuma o hotărâre a Curții de Justiție care aduce transparență în această situație, iar la finalul articolului vom emite către recomandări utile pentru companiile care oferă astfel de servicii clienților. 

Domnul Tobias Mc Fadden conducea un magazin de sisteme de iluminare și sunet în care oferă acces la Wi-Fi către publicul larg în mod gratuit pentru a atrage atenția potențialilor clienți bunurile și serviciile sale. În 2010, o lucrare muzicală a fost oferită în mod ilegal pentru descărcare utilizându-se această rețea wi-fi. Instanța națională din Germania a stabilit că, deși persoana în cauză nu încălcase drepturile de autor, aceasta ar trebui trasă la răspundere în mod indirect deoarece rețeaua wi-fi nu fusese securizată printr-o parolă. Instanța națională, în vederea soluționării litigiului, a trimis o serie de întrebări preliminare către CJUE, întrebând, printre altele, dacă Directiva privind comerțul electronic prevede o astfel de răspundere indirectă. 

Directiva introduce o excepție privind răspunderea furnizorilor intermediari de servicii (în speță, magazinul) pentru faptele săvârșite de terțe persoane dacă sunt îndeplinire cumulativ trei condiții:

(a) furnizorul nu inițiază transmiterea;
(b) furnizorul nu selectează destinatarul transmiterii; şi
(c) furnizorul nu selectează și nu modifică informațiile ce fac obiectul transmiterii;

În hotărâre, Curtea susține, în primul rând, că punerea la dispoziție a unei rețele Wi-Fi publicul general gratuit pentru a atrage atenția clienților potențiali asupra bunurilor și serviciile unui magazin constituie un „serviciu al societății informaționale” conform Directivei.

În continuare, Curtea confirmă că, în cazul în care sunt îndeplinite cele trei condiții de mai sus, un furnizor de servicii cum ar fi domnul Mc Fadden, nu poate fi făcut responsabil pentru faptele ilicite online ale clienților săi. În consecință, titularul dreptului de autor nu are dreptul să solicite despăgubiri pe motiv că rețeaua a fost folosită de terți pentru a încălca drepturile sale.

 

 

Cu toate acestea, directiva nu împiedică titularul dreptului de autor să solicite furnizorului, prin intermediul unei instanțe de judecată, luarea de măsuri adecvate pentru a pune capăt, a împiedica sau a preveni încălcarea drepturilor de autor de către clienții săi.

În sfârșit, Curtea consideră că o hotărăre judecătoarescă prin care se obligă securizarea rețelei Wi-fi printr-o parolă va fi aptă să asigure un echilibru just între, pe de o parte, respectarea drepturilor de autor și, pe de altă parte, libertatea de a conduce o afacere și furnizarea, ca activitatea adiacentă, unei rețele Wifi gratuite pentru atragerea și/sau fidelizarea clienților. În plus, Curtea subliniază și că este necesar să se solicite clienților să dezvăluite identitatea lor pentru a fi descurajați să acționeze în mod anonim pe internet.

 

Recomandări utile

Dacă sunteți o companie care oferă o rețea Wi-fi clienților ar trebui să:

  • securizați rețeaua printr-o parolă;
  • să solicitați identificarea clienților – nume, prenume, e-mail (aveți totuși grijă să nu colectați mai multe date decât este necesar);
  • să nu uitați să includeți în interiorul serviciului o Politică de confidențialitate prin care informați clienții despre modalitatea în care le prelucrați datele cu caracter personal;
  • să stabiliți o durata de stocare pentru a nu atoca datele mai mult decât este necesar.

 

Vrei să te aliniezi la GPPR? Cum te putem ajuta:

 

[Conținutul prezentului articol nu reprezintă o consultație juridică în temeiul Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, iar site-ul nu își asumă răspunderea pentru conținutul publicat de autori, editori și colaboratori. Pentru consultații juridice, ne puteți contacta aici]file-folders-filing-cabinet_35892-570.jpg

Curtea de Justiție a Uniunii Europene
COMUNICAT DE PRESĂ nr. 6/20
Luxemburg, 22 ianuarie 2020
Hotărârile în cauzele C-175/18 P
PTC Therapeutics International Ltd/Agenția Europeană pentru Medicamente
(EMA), și C-178/18 P MSD Animal Health Innovation și Intervet
International/Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA)

 

Curtea confirmă dreptul de acces la documentele conținute în dosarul unei cereri de
autorizare a introducerii pe piață a medicamentelor

O opoziție la un astfel de acces trebuie să furnizeze explicații privind natura, obiectul și domeniul
de aplicare al datelor a căror divulgare ar aduce atingere intereselor comerciale

 

În Hotărârile PTC Therapeutics International/EMA (C-175/18 P) și MSD Animal Health Innovation și Intervet International/EMA (C-178/18 P), pronunțate la 22 ianuarie 2020, Curtea a examinat pentru prima dată chestiunea accesului la documentele Uniunii Europene ridicată în cadrul unor cereri de autorizare a introducerii pe piață (în continuare „AIP”). Cu această ocazie, Curtea a respins recursurile formulate, pe de o parte, de PTC Therapeutics International și, pe de altă parte, de MSD Animal Health Innovation și Intervet International împotriva hotărârilor Tribunalului1 de respingere a acțiunilor lor de anulare a deciziilor2 prin care Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) acordase accesul la documente care conțin informații prezentate în cadrul procedurii privind cereri de AIP a medicamentelor.

Cele două cauze privesc legalitatea deciziilor EMA de a acorda, în temeiul Regulamentului nr. 1049/20013, accesul la mai multe documente, și anume la rapoarte de studii toxicologice și la un raport de studiu clinic (denumite în continuare „rapoartele în litigiu”), prezentate de recurente în cadrul cererilor lor de AIP având ca obiect două medicamente, dintre care unul de uz uman (cauza C-175/18 P) și celălalt veterinar (cauza C-178/18 P). În speță, după ce a autorizat introducerea pe piață a respectivelor medicamente, EMA a decis să divulge către terți conținutul acestor rapoarte, sub rezerva unor ocultări. Contrar susținerilor recurentelor, care arătau că aceste rapoarte trebuie să beneficieze în întregime de o prezumție de confidențialitate, EMA estima că, cu excepția informațiilor deja ocultate, respectivele rapoarte nu prezintă un caracter confidențial.

 

Astfel, Curtea a examinat, într-o primă etapă, aplicarea unei prezumții generale de confidențialitate de către o instituție, un organ, un oficiu sau o agenție a Uniunii, sesizată cu o cerere de acces la documente. În această privință, ea a subliniat că, atunci când instituției, organului, oficiului sau agenției respective îi este permis să se bazeze în această privință pe prezumții generale care se aplică anumitor categorii de documente, pentru a-i permite să decidă dacă divulgarea acestor documente aduce, în principiu, atingere interesului protejat de una sau de mai multe excepții prevăzute la articolul 4 din Regulamentul nr. 1049/2001, aceasta nu are obligația de a-și întemeia decizia pe o astfel de prezumție generală. Curtea a concluzionat astfel că recurgerea la o prezumție generală de confidențialitate nu constituie decât o simplă posibilitate pentru instituția, organul, oficiul sau agenția în cauză, care are în continuare posibilitatea să efectueze o examinare concretă și individuală a documentelor în cauză pentru a determina dacă acestea, în tot sau în parte, sunt protejate de una sau mai multe dintre excepțiile prevăzute la articolul 4 din Regulamentul nr. 1049/2001. Prin urmare, Curtea a înlăturat motivul recurentelor potrivit căruia rapoartele în litigiu beneficiau de o prezumție generală de confidențialitate, arătând că EMA nu era obligată să aplice o asemenea prezumție respectivelor rapoarte și că ea efectuase o examinare concretă și individuală a acestor rapoarte, care a determinat-o să oculteze anumite pasaje din acestea.

 

Te-ar putea interesa și:

 

Într-o a doua etapă, Curtea a examinat chestiunea dacă decizia EMA de a acorda accesul la rapoartele în litigiu a adus atingere intereselor comerciale ale recurentelor, excepție prevăzută la articolul 4 alineatul (2) prima liniuță din Regulamentul nr. 1049/2001. Astfel, Curtea a precizat mai întâi că persoana care solicită aplicarea uneia din excepțiile prevăzute la articolul 4 din Regulamentul nr. 1049/2001 de către o instituție, un organ, un oficiu sau o agenție căreia i se aplică regulamentul menționat, trebuie să furnizeze, la fel ca instituția, organul, oficiul sau agenția în cauză atunci când are în vedere să refuze accesul la documente, explicații cu privire la modul în care accesul la documentele respective ar putea să aducă atingere concret și efectiv interesului protejat de una dintre aceste excepții. Apoi Curtea a apreciat că existența unui risc de utilizare abuzivă a datelor cuprinse într-un document pentru care se solicită accesul trebuie stabilită și că o simplă afirmație nesusținută referitoare la un risc general al unei astfel de utilizări nu poate conduce la considerarea acestor date ca intrând sub incidența excepției privind protecția intereselor comerciale, în absența oricărei alte precizări, făcută de persoana care solicită aplicarea acestei excepții înainte ca instituția, organul, oficiul sau agenția în cauză să ia o decizie în această privință, cu privire la natura, obiectul și domeniul de aplicare al datelor menționate, susceptibilă să lămurească instanța Uniunii cu privire la modul în care divulgarea acestora ar fi în măsură să aducă în mod concret atingere, într-o manieră previzibilă în mod rezonabil, intereselor comerciale ale persoanelor vizate de aceste date. În sfârșit, Curtea a concluzionat, confirmând raționamentul urmat de Tribunalul Uniunii Europene, că pasajele din rapoartele în litigiu care fuseseră divulgate nu constituiau date susceptibile să intre sub incidența excepției privind protecția intereselor comerciale. Referitor la recurenta din recursul C-175/18 P, Curtea a constatat că aceasta, pe de o parte, nu furnizase EMA, înaintea adoptării deciziei sale, explicații cu privire la natura, obiectul și domeniul de aplicare al datelor în cauză, care permit să se concluzioneze existența unui risc de utilizare abuzivă a datelor cuprinse în rapoartele în litigiu și, pe de altă parte, nu identificase în mod concret și precis, în fața EMA, care dintre pasajele din rapoartele în litigiu, dacă erau divulgate, puteau aduce atingere intereselor sale comerciale. Referitor la recurentele din recursul C-178/18 P, Curtea a arătat că acestea nu furnizaseră, în fața Tribunalului, asemenea explicații și nici nu identificaseră concret și precis pasajele din rapoartele în litigiu care pot aduce atingere intereselor lor comerciale în caz de divulgare.

KIT GDPR Premium

 

Într-o a treia etapă, Curtea a amintit că Tribunalul putea recurge la o motivare implicită în prezența unor argumente, invocate de o parte, care nu sunt suficient de clare și de precise. În acest sens, ea a subliniat că revenea recurentelor sarcina să prezinte EMA, în etapa procedurii administrative în fața acesteia, explicații cu privire la natura, obiectul și domeniul de aplicare al datelor a căror divulgare ar aduce atingere intereselor comerciale ale acestora și că, în absența unor asemenea explicații, Tribunalul în mod întemeiat a concluzionat, în mod implicit, dar necesar, că mărturiile prezentate de recurente după adoptarea deciziilor EMA nu erau relevante în scopul aprecierii legalității acestor deciziei. Astfel, Curtea a precizat că legalitatea unei astfel de decizii privind divulgarea unui document nu poate fi apreciată decât în funcție de informațiile de care EMA putea dispune la data la care a adoptat această decizie.

 

Într-o a patra etapă, Curtea a analizat excepția de la dreptul de acces la documente referitoare la protecția procesului decizional, astfel cum este prevăzută la articolul 4 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul nr. 1049/2001. Astfel, referitor la reproșul făcut Tribunalului de recurente, privind faptul că divulgarea rapoartelor în litigiu în perioada de exclusivitate a datelor ar aduce grav atingere procesului decizional privind eventualele cereri de AIP pentru medicamente generice în această perioadă, Curtea a statuat că acestea se referă la procese decizionale distincte de procesul decizional privind AIP a medicamentelor în cauză, care, astfel cum a constatat deja Tribunalul, era închis la data cererii de acces la rapoartele în litigiu.

 

Te-ar putea interesa și:

 

Sursa: Curia

 

[Conținutul prezentului articol nu reprezintă o consultație juridică în temeiul Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, iar site-ul nu își asumă răspunderea pentru conținutul publicat de autori, editori și colaboratori. Pentru consultații juridice, ne puteți contacta aici]arhive-dreptul-uniunii-legalup

Ești în siguranță pe site-ul nostru.

LegalUp Innovators at Law utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea si în activitatea curentă a LegalUp.ro cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politica privind utilizarea modulelor Cookie și Politica noastră de confidențialitate. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookies.

Privacy Settings saved!
Setari permisiuni

Cookie-urile sunt folosite pe acest site pentru a oferi cea mai bună experiență de utilizator. Dacă continuați, presupunem că sunteți de acord să primiți cookie-uri de pe acest site

Utilizăm fișiere de tip cookie pentru a personaliza și imbunătăți experiența ta pe website-ul nostru.

Utilizăm fișiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe website-ul nostru.
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Decline all Services
Da, Sunt de acord