Aici descoperim
dreptul tehnologiei

market-share-challenge-competitor-excellent-growing_1150-18252.jpg

Concurența neloială este o practică ce produce efecte la nivel social și juridic. Care sunt acțiunile care încalcă formele de concurență loială și cum sunt sancționate acestea? Aceste informații vor fi conturate prin intermediul Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale. Un aspect important de reliefat în materie de concurență neloială este reprezentat de situația în care dreptul material la acțiune, deși întemeiat pe fundamente legale, s-a prescris. Mai poate exista răspundere în această din urmă situație?

Cadrul normativ privind combaterea concurenței neloiale

Cadrul normativ privind combaterea concurenței neloiale este reprezentat de Legea nr. 11/1991. Conform acesteia, scopul reglementărilor este acela de asigurare a concurenței loiale. În acest sens, se vor respecta atât uzanțele cinstite, cât și principiul general al bunei-credințe. Obligația de respectare a acestora din urmă revine întreprinderilor. Cu referire la întreprinderi, dispozițiile Codului civil român califică exploatarea unei întreprinderi drept exercitare în mod sistematic a unei activități (de către una sau mai multe persoane) organizate, ce constă (independent de existența sau inexistența scopului său lucrativ) în  următoarele acțiuni:

 • Producerea de bunuri;
 • Administrarea de bunuri;
 • Înstrăinarea de bunuri;
 • Prestarea de servicii (a se vedea în acest sens art. 3 din Codul civil român).

Cu privire la concurența loială, Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale califică această noțiune ca fiind o situație de rivalitate de piață, în care întreprinderile încearcă să obțină simultan fie vânzări, fie profit, sau cotă de piață, prin oferirea celei mai bune combinații practice de prețuri, de servicii conexe și calitate. Aceste acțiuni se vor face cu respectarea uzanțelor cinstite și a principiului bunei-credințe (a se vedea în acest sens Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale).

 

După exemplificarea și definirea noțiunii de concurență loială, este necesar să analizăm și noțiunea de concurență neloială. Conform art. 2 din prezenta Lege, concurența neloială presupune practici comerciale ale unei întreprinderi, ce contravin uzanțelor cinstite și a principiului bunei-credințe. În plus, condiția sine qua non este reprezentată de producerea sau posibilitatea producerii de pagube oricărui participant la piață. Următoarele acțiuni de concurență neloială sunt interzise prin cadrul normativ existent:

 • Denigrarea competitorilor sau a produselor și serviciilor sale (în modalitățile și prin mijloacele prevăzute de lege);
 • Deturnarea clientelei unei întreprinderi de către un fost sau actual salariat ori de către un reprezentant al său sau de către orice altă persoană (în formele prevăzute de prezenta Lege);
 • Orice alte practici comerciale de natură să contravină uzanțelor cinstite și principiului bunei-credințe, dar produc sau este posibil să producă pagube oricăror participanți la piață (a se vedea în acest sens Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale).

 

Te-ar putea interesa și:

 

 

Practica judiciară în materie de concurență neloială și prescrierea dreptului material la acțiune

Cu privire la practica judiciară în materie de concurență neloială, este relevantă în acest sens Sentința nr. 173/2014 pronunțată de Tribunalul Galați în dosarul nr. 3265/121/2013. Pornind de la situația faptică, reclamanta a solicitat instanței de judecată constatarea faptului că pârâții desfășurau o activitate concursuală sub forma concurenței neloiale, obligarea acestora la interzicerea desfășurării activității, publicarea hotărârii în mass-media pe cheltuiala pârâților și obligarea acestora la plata despăgubirilor civile și a daunelor morale. Obiectul activității societății reclamante era reprezentat de colectarea deșeurilor industriale, societate la care pârâtul ocupa un post de manager marketing. În urma informațiilor pe care unul dintre pârâți le obținuse de la societate, a procedat la desfășurarea unor activități de concurență neloială, prin intermediul propriei sale societăți. Reclamanta a precizat că prejudiciul produs prin atare acțiune a fost reprezentat de suma de 150 de miliarde de lei vechi. Cu toate că acțiunea pârâților a reprezentat un act de concurență neloială cu privire la acest caz, instanța a constatat prescrierea dreptului material la acțiune.

            Codul civil al României, cu privire la prescripție, statuează următoarele în cadrul art. 2500:

 

 

În speța dată, instanța de judecată a constatat prescrierea dreptului material la acțiune. Ca regulă generală, termenul de prescripție este statuat în cadrul art. 2517 ca fiind de trei ani, dacă legea nu prevede un alt termen. Cu privire la actele și faptele de concurență neloială și cauzarea daunelor patrimoniale și morale, dreptul la acțiune cunoaște un termen de prescripție de un an de la data la care persoana prejudiciată sau păgubită a cunoscut sau a trebuit să cunoască dauna, nu mai târziu de 3 ani de la data săvârșirii faptei. Aplicând dispozițiile legale, instanța de judecată a statuat că dreptul material la acțiune s-a prescris, în acest sens neputând acorda reclamantei daunele materiale și morale solicitate. Prin evidențierea faptului că acțiunea a fost introdusă la data de 11.04.2013, adică după expirarea termenului de un an de la data la care persoana a cunoscut sau a trebuit să cunoască dauna, cât și a termenului de trei ani de la data săvârșirii faptei (înființarea societății pârâte fiind făcută la data de 18.02.2010), instanța a constatat împlinirea termenului de prescripție și a respins acțiunea ca fiind prescrisă (a se vedea în acest sens https://legeaz.net/spete-drept-comercial-tribunalul-galati-2014/actiune-in-concurenta-neloiala-sentinta-20-02-2014-vg3).

 

 

[Conținutul prezentului articol nu reprezintă o consultație juridică în temeiul Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, iar site-ul nu își asumă răspunderea pentru conținutul publicat de autori, editori și colaboratori. Pentru consultații juridice, ne puteți contacta aici]retro-style-image-businessman-with-clasped-hands-planning-strategy_35766-480.jpg

Concurența neloială este interzisă de legislația europeană și națională. Pentru a obține sau a consolida o poziție concurențială pe piață, agenții economici utilizează practici concurențiale și diverse strategii pentru a avea succes. Cu toate acestea, există anumite practici concurențiale incorecte pentru care agenții economici pot fi sancționați dacă le încalcă. Concurența este un factor important pentru inovare, pentru asigurarea unor servicii și produse mai calitative la prețuri mai mici și pentru a proteja interesele consumatorilor. În acest articol, vom trece în revistă câteva practici de concurență neloială care trebuie evitate.

 

Legislația incidentă

LEGEA nr. 11 din 29 ianuarie 1991 privind combaterea concurentei neloiale

LEGEA CONCURENTEI Nr. 21 din 10 aprilie 1996

Art. 101 și art. 102 TFUE

 

Practici anticoncurențiale

📝 Concurența neloială. Înțelegeri ilegale între întreprinderi

Sunt interzise înțelegerile anticoncurenţiale între întreprinderi, care, indiferent de forma lor, pot denatura interacţiunea normală a forţelor concurenţiale. Astfel de înțelegeri pot lua mai multe forme și nu necesită o acceptare oficială din partea întreprinderilor implicate, printr-un acord. Chiar și acordurile neoficiale între reprezentanţii unor întreprinderi pot fi considerate ilegale.

Exemplele cele mai izbitoare de practici anticoncurenţiale între întreprinderi le includ pe cele ce au ca scop fixarea preţurilor, împărţirea pieţelor sau a clienţilor, limitarea producţiei, fie prin manipularea procedurilor ofertare, fie în alt mod. Astfel de practici sunt deseori ţinute secrete și sunt cunoscute, în general, sub numele de „carteluri”. Acestea sunt calificate drept „restricţii concurenţiale grave” în jargonul juridic, întrucât, prin natura lor, sunt foarte susceptibile să determine restrângerea concurenţei.

Schimburile private de informaţii individualizate între întreprinderi concurente referitoare la cantităţile sau la preţurile pe care intenţionează să le practice în viitor pot constitui, de asemenea, grave încălcări ale normelor. Într-un sens mai larg, toate schimburile de informaţii strategice confidenţiale între concurenţi pot da naștere unor probleme de concurenţă.

Acestea se referă la toate tipurile de informaţii care reduc incertitudinea strategică pe piaţă, de exemplu cu privire la costurile de producţie, listele de clienţi, cifra de afaceri, vânzările, capacităţile, calitatea, planurile de marketing etc.

În plus, chiar și dezvăluirea unilaterală de informaţii strategice de către o companie către concurenţii săi, prin poștă, e-mail, apeluri telefonice sau reuniuni poate fi considerată problematică.

 

Te-ar putea interesa și:

 

Acordurile între întreprinderi aflate la diferite niveluri ale lanţului de aprovizionare, de obicei acorduri de distribuţie între furnizori și revânzători, care vizează fixarea preţurilor sau divizarea artificială a pieţei interne sunt, de asemenea, ilegale.

👦De exemplu, un furnizor nu își poate obliga distribuitorii să refuze să vândă bunuri către clienţii care își au reședinţa în afara unui anumit teritoriu. În plus, acesta nu poate impune distribuitorilor săi un preţ de revânzare pentru un anumit produs.

Pe scurt, următoarele „practici de evitat” trebuie să fie avute mereu în vedere de către directorii și angajaţii întreprinderilor în relaţiile acestora cu concurenţii:

👓 NU stabiliţi preţuri de cumpărare sau de vânzare sau alte condiţii de comercializare;

👓 NU limitaţi producţia, pieţele, dezvoltarea tehnică sau investiţiile;

👓 NU împărţiţi pieţele sau sursele de aprovizionare; 

👓 NU realizaţi schimburi de informaţii individualizate referitoare la cantităţile sau la preţurile pe care intenţionaţi să le aplicaţi în viitor sau alte informaţii strategice.

Este important să se ţină seama de faptul că acordurile dintre concurenţi și întreprinderi aflate la diferite niveluri ale lanţului de aprovizionare pot avea, de asemenea, efecte anticoncurenţiale, chiar dacă acestea nu conţin niciuna dintre restricţiile grave menţionate mai sus.

👦 De exemplu, acordul ar putea avea un impact negativ asupra unuia dintre parametrii concurenţei, și anume asupra preţului, a producţiei, a inovaţiei, a calităţii sau a varietăţii gamei de bunuri și servicii.

 

 

📈 Concurența neloială. Abuzul de poziție dominantă

În cazul întreprinderilor care își desfășoară o mare parte a activităţii pe o anumită piaţă, este probabil ca acestea să deţină o poziţie dominantă pe piaţa respectivă. Astfel de întreprinderi au o responsabilitate specială de a nu se angaja în comportamente care sunt considerate abuzive. Ele nu trebuie să acţioneze într-un mod de natură să îi împiedice pe operatorii concurenţi să concureze eficient sau să îi scoată de pe piaţă.

Exemple de comportament abuziv din partea întreprinderilor dominante sunt: practicarea unor preţuri nejustificat de ridicate, care îi pot exploata pe clienţi; practicarea unor preţuri nerealist de mici, care îi pot scoate pe concurenţi de pe piaţă; discriminarea nejustificată a clienţilor; și impunerea unor condiţii nejustificate de tranzacţionare asupra partenerilor comerciali.

De asemenea, există și alte  practici anticoncurențiale precum deningrarea unui competitor, deturnarea clientelei, precum și orice alte practici comerciale care contravin uzanţelor cinstite şi principiului general al bunei-credinţe şi care produc sau pot produce pagube oricăror participanţi la piaţă.

 

🔍Care este situația întreprinderilor mici și mijlocii?

Toate întreprinderile sunt supuse normelor în materie de concurenţă, indiferent de dimensiunea lor. A fi o companie mică nu este o scuză pentru a nu respecta normele UE sau pe cele naţionale aplicabile în materie de concurenţă.

 

🔍Ce risc dacă adopt practici de concurența neloială?

💰 Răspundere civilă

Orice persoană, în măsura în care are un interes, se poate adresa direct instanţelor de judecată competente pentru încetarea şi interzicerea practicilor de concurenţă neloială, dar și pentru recuperarea prejudiciilor patrimoniale şi morale suferite ca urmare a unei practicilor anticoncurențiale. Cu alte cuvinte, poți fi obligat să plătește daune materiale și/sau morale. 

📰 Prejudicii de imagine

În măsura în care s-a stabilit că ai săvârșit o fapta de concurență neloială, instanța te poate obliga să publici hotărârea judecătorească, pe cheltuiala ta, într-un ziar de largă circulație.

💴 Răspundere contravențională

Majoritatea faptelor anticoncurențiale sunt contravenții și pot fi sacționate cu amendă. De exemplu, deturnarea clientei sau deningrarea unui competitor se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei (persoane juridice) și cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei (persoană fizică). Amenzile sunt aplicate de către Consiliul Concurenței, din oficiu sau la sesizarea unor persoane interesate. Consiliul Cconcurenței poate dispune și încetarea practicilor de concurenţă neloială, pe durata soluţionării sesizării, precum și interzicerea practicilor de concurenţă neloială.

👮 Răspundere penală

Unele fapte de concurența neloială (de exemplu, obținerea secretelor comerciale prin spionaj, folosirea unei firme, embleme sau a unui ambalaj de natură să producă confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant) sunt infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu  amendă. 

 

 

[Conținutul prezentului articol nu reprezintă o consultație juridică în temeiul Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, iar site-ul nu își asumă răspunderea pentru conținutul publicat de autori, editori și colaboratori. Pentru consultații juridice, ne puteți contacta aici]f452c7aefd72a6f52b36705c8015464e-1200x630.jpg

Curtea de Apel Cluj, prin hotărârea pronunțată azi în apel, a constatat existența unor practici de concurență neloială desfășurate de Uber și a dispus încetarea și interzicerea acestora pe raza municipiului Cluj Napoca. Taximetriștii au fost reprezentați în acest dosar de Societatea de avocatură Câmpan & Țimonea.

Practicile de concurență neloială constau în furnizarea de servicii de suport referitoare la verificarea documentaţiei prezentate de furnizori şi a stării autovehiculului, precum şi în sesiuni de informare a furnizorilor care doresc să utilizeze aplicaţia UBER, toate în legătură cu furnizarea de servicii de transport pe raza Municipiului Cluj Napoca.

Decizia este executorie, dar nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs. În măsura în care Uber va declara recurs, acesta va fi soluționat de Înalta Curte de Casație și Justiție. 

 

Te-ar putea interesa și:

Ce este GDPR? Regulament GDPR explicat în 5 minute.

Exploatarea datelor personale – abuz de poziție dominantă. Cazul Facebook în Germania

CJUE. Intelegerea prin care se urmareste eliminarea unui concurent de pe piata, ilegala.

 

 

 

[Conținutul prezentului articol nu reprezintă o consultație juridică în temeiul Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, iar site-ul nu își asumă răspunderea pentru conținutul publicat de autori, editori și colaboratori. Pentru consultații juridice, ne puteți contacta aici]instagram-star-reveals-tricks-to-gain-millions-of-followers-on-the-photo-sharing-app.jpg

Consiliul pentru Publicitate din Austria (The Advertising Council) este un organism  care supraveghează industria de publicitate austriacă. Printre altele, Consiliul se concentrează pe adoptarea unui cod de etică obligatoriu pentru industria publicitară. Acest cod trebuie urmat de agenții de publicitate din Austria și impune sancțiuni în caz de încălcare. În cazul în care există încălcări, Consiliul pentru Publicitate poate emite avertizări sau solicita încetarea practicii de publicitate care încalcă regulile publicității legale.

Deoarece deciziile Consiliului pot fi făcute publice, companiile sau persoanele care nu se conformează riscă să își strice reputația. Mai mult, Curtea Supremă de Justiție din Austria ține cont în mod regulat de aceste coduri de conduită atunci când examinează practicile din industrie,

Deoarece deciziile Consiliului de Publicitate pot fi făcute publice, infractorii riscă să-și facă rău reputația sau să fie discreditați. Mai mult, Curtea Supremă de Justiție ia în considerare în mod regulat aceste coduri de etică atunci când examinează practicile din industrie, mai ales atunci când trebuie să stabilească dacă s-a respectat cerința diligenței profesionale cerută de legea concurenței.

Influencer marketing

„Influencer marketing” înseamnă a apela la bloggeri sau alte persoane influente de pe rețelele de socializare pentru a promova bunuri și servicii. Motivele pentru care se apelează la influencer marketing sunt următoarele:

 • agenții de publicitate pot apela la un influencer pentru a viza un anumit public țintă (în mod ideal, o comunitate omogenă și activă de adepți);
 • oamenii au încredere mai degrabă în recomandări decât în reclame.

Spre deosebire de recenzii, în această situație marketing-ul este realizat de o terță parte, influencerul, iar nu de agentul de publicitate. Conceptul transmiterii reclamei ascunse este problematic din punct de vedere juridic, iar consumatorii uneori nu au posibilitatea să înțeleagă unde se termină opinia personală și unde începe publicitatea ascunsă. De exemplu, influencerii ar putea:

 • să cumpere singuri un produs și să posteze despre el fără vreo implicare din partea comerciantului;
 • să utilizeze mostre gratuite, cadouri sau invitații fără vreo obligație de a cumpăra produsul;
 • să posteze despre un produs în schimbul unor mostre gratuite, cadouri sau invitații, dar fără niciun control asupra conținutului postării;
 • să aibă un contract cu o companie care îi cere să posteze despre un produs folosind conținutul furnizat de companie.

Din punct de vedere juridic, două întrebări sunt cruciale:

 • În ce condiții există o obligație de a eticheta conținutul și de a informa consumatorul că este doar marketing?
 • Ce informații (de exemplu, formularea și poziția) sunt necesare pentru a împiedica confuzia consumatorilor?

 

Te-ar putea interesa și:

 

Ca o recunoaștere a acestor tendințe și incertitudini, Consiliul pentru Publicitate a emis orientări pentru a trata influencer marketing-ul ca un mijloc specific de comunicare de marketing pentru a se asigura că există reguli în beneficiul agenților de publicitate, bloggerilor și consumatori. Deoarece influencerii pot juca rolul de model (în special față de tinerii consumatori), au fost create reguli specifice privind comportamentul acestora în ceea ce privește marketing-ul. Potrivit Consiliului pentru Publicitate, două cerințe caracterizează, în esență, activitățile de influență ca comunicări de marketing: remunerația și controlul conținutului.

Dacă noțiunea de remunerație este ușor de înțeles (ce primește influencerul în schimbyul postării), „controlul conținutului” înseamnă că firma de publicitate face sugestii cu privire postarea influencerului, cum ar fi, de exemplu, textul, structura, numărul de postări, frecvența acestora, orele și zilele în care se va posta și/sau utilizarea anumitor rețele de socializare.  Controlul conținutului devine evident în special atunci când agentul de publicitate dă influencerului un script sau un text pentru publicare și/sau acestea sunt validate înainte de publicare.

Sugestiile Consiliului cu privire la etichetare

Comunicarea de marketing a influencerului, precum orice comunicare publicitară, trebuie implementată și etichetată astfel încât consumatorul să o recunoască imediat ca publicitate. Publicitatea trebuie să fie identificabilă în mod clar de terți și să fie marcată în mod adecvat ca publicitate (de exemplu, printr-un hashtag #reclamă) la începutul postării pe social media și pe platformele relevante (de exemplu, site-uri web, bloguri sau canale). Conținutul care conține destinații de plasare a produselor ar trebui să fie etichetate cu #publicitate pentru a proteja consumatorii. Acest lucru pare să fie în conformitate cu hotărârile judecătorești anterioare (în Germania) cu privire la aceste aspecte.

 

Te-ar putea interesa și:

 

În plus, Consiliul de Publicitate atrage atenția asupra următoarelor prevederi din Codul deontologic, care se consideră a avea o importanță deosebită în influencer marketing:

 • în publicitatea care vizează direct copiii și adolescenții, nu se poate face o cerere evidentă sau subliminală de a achiziționa respectivul produs;
 • influencerii nu pot folosi imagini (de exemplu selfie-uri sau fotografii personale) care promovează comportamente dăunătoare precum bilimia sau anorexia.
 • influențatorii nu pot folosi violența verbală sau mentală. Aceasta include disprețul pentru anumiți indivizi sau grupuri, insultele, amenințările sau inducerea fricii, inclusiv prin folosirea farselor.

Sursa aici 


jbareham_180405_1777_facebook_0003.0-1200x800.jpg

Pe data de 6 februarie, Bundeskartellamt („Biroul Federal pentru Concurență” din Germania, German Federal Cartel Office – “FCO”) a decis că Facebook a abuzat de poziția sa dominantă prin exploatarea datelor personale și combinarea neconformă a datelor cu caracter personal colectate de la utilizatori.  FCO a impus restricții de amploare asupra prelucrării datelor utilizatorilor Facebook, inclusiv cerința ca Facebook să obțină „consimțământul voluntar” de la utilizatori înainte de a utiliza astfel de date. Pe de o parte, decizia este văzută ca o abordare inovativă pentru protecția consumatorului, însă unele voci se întreabă dacă nu cumva hotărârea depășește limitele dreptului concurenței.

 

Situația premisă

Utilizatorii care doresc să se alăture Facebook trebuie să accepte termenii și condițiile. Printre altele, acești Termeni și Condiții permit Facebook să colecteze date despre utilizatorii săi, inclusiv colectarea de date despre utilizatori atunci când aceștia nu se află pe Facebook, ci pe alte site-uri. Facebook colectează, de asemenea, date prin intermediul serviciilor deținute de Facebook, precum WhatsApp și Instagram, precum și prin intermediul unor site-uri terțe care au încorporate instrumente de afaceri Facebook (diverse pluginuri, API, extensii). Atunci când un utilizator interacționează cu aceste servicii, datele sunt transmise către Facebook și combinate cu celelalte date din contul de utilizator al utilizatorului Facebook pentru crearea unui profil. Este posibil ca mulți utilizatori să nu fie conștienți de acest lucru.

 

Context

Ancheta a fost începută de FCO în martie 2016. Înainte de anchetă, în Germania au existat nemulțumiri cu privier la faptul că Facebook a ignorat de facto o hotărâre a unei instanțe de apel și nu a adus Termenii și Condițiile în conformitate cu legislația privind protecția datelor. Mai multe autorități pentru protecția datelor și grupuri pentru drepturile consumatorilor au contestat Termenii și Condițiile Facebook. Nicio inițiativă nu a avut succes în cele din urmă. În plus, în acest moment, sancțiunile prevăzute de GDPR nu au motivat în mod suficient Facebook să-și adapteze termenii și condițiile. În consecință, a existat o presiune politică imensă care a impulsionat FCO să utilizeze arsenalul său puternic de sancțiuni în temeiul legii concurenței împotriva Facebook. Rezultatul a fost decizia din 6 februarie a FCO. În decizia sa, FCO a hotărât că măsura în care Facebook colectează și combină datele utilizatorilor constituie un abuz de poziție dominantă în conformitate cu articolul 19 din Legea privind concurența în Germania. S-a constatat că Facebook are o poziție dominantă pe piața germană a rețelelor sociale. Conform FCO, această piață exclude alte rețele de socializare, cum ar fi LinkedIn, Snapchat, YouTube și Twitter, deoarece acestea oferă doar bucăți din serviciile unei rețele sociale private precum Facebook. Pentru slabilirea poziției dominante s-au luat în calcul barierele considerabile la intrarea pe piață a unei noi rețele de socializare, precum și cota de piață de peste 80% a rețelei de socializere Facebook.

 

Te-ar putea interesa și:

 

Potrivit FCO, folosirea și punerea în aplicare de către Facebook a Termenilor și Condițiilor sale încalcă legile germane privind protecția datelor și reprezintă un abuz de poziție dominantă în legislației concurenței. Având în vedere legislația privind protecția datelor, acești Termeni sunt considerați ca exploatând utilizatorilor. FCO și-a întemeiat această aprecieze analizând două decizii ale Curții Federale de Justiție din Germania. Aceste decizii au stabilit că nu numai prețurile excesive, dar și clauzele contractuale necorespunzătoare pot constitui un abuz de poziție dominantă. Curtea de Justiție a hotărât, de asemenea, că clauzele generale de drept civil ar trebui aplicate pentru a elimina dezechilibrul puterilor de negociere în cazurile în care o parte contractantă este atât de puternică încât poate să dicteze condițiile contractului, celeilalte părți lipsindu-i autonomia contractuală. Potrivit FCO, Termenii și condițiile Facebook nu au cauzat daune financiare utilizatorilor. În schimb, prejudiciul a fost clasificat drept „pierderea controlului” de către utilizatori. Utilizatorii nu au putut să determine, să conștientizeze și să controleze în mod liber modul în care datele lor personale sunt utilizate și combinate din diferite surse de către Facebook.

 

 

 

Evaluare generală

În mai multe documente de lucru, FCO, în ultimii 5 ani, a evidențiat problematicile piețelor digitale online, observând, printer altele, că Facebook deține o poziție dominantă pe piața online a rețelelor de socializare. FCO consider că datele cu caracter personal sunt relevante pentru dobândirea unui avantaj economic și, în consecință, a unei poziții dominante, deoarece datele cu caracter personal permit monetizarea platformei prin vânzarea de publicitate online. Internetul funcționează prin publicitate targhetată, care funcționează pe procesarea datelor cu caracter personal. FCO a menționat în trecere că abuzul Facebook ar împiedica  concurenții care nu reușesc să dețină o bază de date asemănătoare, subliniind faptul că datele cu caracter personal sunt un factor decisiv în concurență.

 

Te-ar putea interesa și:

 

Exploatare sau o situație win-win?

FCO a statuat în decizia sa din 6 februarie că colectarea, combinarea și utilizarea datelor de către Facebook exploatează utilizatorii privați, deoarece această utilizare depășește ceea ce este necesar pentru ca Facebook să opereze platforma.  Facebook este oferit gratuit utilizatorilor privați. Întreaga platformă este finanțată de reclame. Este îndeobște cunoscut faptul că utilizatorii de internet detestă reclamele cu excepția situațiilor în care este deosebit de relevantă în momentul în care este afișată. De exemplu, o persoană care planifică o primă excursie la schi poate aprecia un anunț pentru anvelope de zăpadă la acel moment, dar nu va aprecia un anunț pentru costume de înot. Pentru a genera valoare reclamei pentru consumatori  (costuri mai mici de căutare și de livitare), o platformă trebuie să știe cât mai multe despre utilizatori pentru a oferi acestora reclame relevante intereselor. Prin urmare, colectarea și combinarea datelor de către Facebook prin intermediul serviciilor externe atinge acest scop: cunoașterea utilizatorilor, profilarea și targhetarea prin reclame. Cu cât este mai relevant un anunț pentru un utilizator, cu atât este mai probabil să se convertească într-o tranzacție, iar agenții de publicitate, în consecință, sunt dispuși să plătească mai mult. Calitatea anunțurilor permite astfel platformei să afișeze mai puține anunțuri și să extindă platforma. Având în vedere aceste considerente, o întrebare apare: exploatează Facebook utilizatorii sau îi ajută, prin intermediul reclamelor, să ajungă la informația pe care o caută?

 

Care este legătura dintre poziția dominant și abuz?

FCO a încercat să stabilească o astfel de legătură între poziția dominantă pe piață și un eventual abuz, susținând că, în virtutea poziției sale dominante, Facebook a forțat utilizatorii să accepte colectarea și transferul de date din surse externe către profilurile lor de Facebook. FCO a subliniat, de asemenea, că utilizatorii nu sunt conștienți de faptul că Facebook colectează și combină date din mai multe surse. Combinarea datelor conduce la efecte pe care utilizatorii de Facebook nu le pot prevedea și datorită dezechilibrului de putere dintre Facebook și utilizatori, aceștia din urmă nu pot au opțiunea de a evita combinarea datelor. Pentru Facebook, datele au o valoare economică imensă. Din punctul de vedere al FCO, abuzul de poziție dominantă constă în utilizarea prin încălcarea legislației privind protecția datelor a acestor date cu caracter personal în vederea obținerii unui avantaj economic prin creșterea popularității platformei, a dependenței față de ea, clientul final (agentul de publicitate) devenind dependent de acest serviciu. Potrivit FCO, acest lucru lucru se reflectă și în creșterea rapidă a cifrei de afaceri pe care Facebook a reușit să o genereze în ultimii ani în dauna concurenților.


[Conținutul prezentului articol nu reprezintă o consultație juridică în temeiul Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, iar site-ul nu își asumă răspunderea pentru conținutul publicat de autori, editori și colaboratori. Pentru consultații juridice, ne puteți contacta aici]

Surse: https://www.bundeskartellamt.de

LexologyDezmoștenirea-în-Codul-Civil-1.png

Directiva 2016/943 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale

Noua directivă a Uniunii Europene 2016/943 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegalea fost adoptată la 8 iunie 2016, iar statele membre au fost obligate să transpună directiva până la 9 iunie 2018. Legile privind secretele comerciale au variat în întreaga Uniune în trecut, unele state membre având legi sau protecții fragmentate derivate din dreptul comun.

În prezent, în România, secretele comerciale sunt protejate prin Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, neexistând însă mecanisme puternice pentru protecția acestora. Cu toate acestea, noua directivă schimbă acest lucru și introduce mecanisme puternice și o abordare uniformă a problematicii la nivelul UE.

În fiecare stat membru s-au înregistrat progrese în ceea ce privește transpunerea Directivei. În România, însă, până în prezent directiva nu a fost transpusă, fiind în prezent la stadiul de proiect.

Scopul principal al directivei este armonizarea protecției secretelor comerciale în UE prin definirea noțiunii de „secret comercial” și instituirea unui nivel minim de protecție. Directiva stabilește modalitatea în care poți dobândi, utiliza și divulga legal secrete comerciale, dar și modalitățile nepermise (ilegale) pentru dobândirea, utilizarea și divulgarea secretelor comerciale.

Modalitățile legale pentru a dobândi, utiliza și divulga secretele comerciale

Acestea sunt reglementate prin art. 3 din Directivă care stabilește că:

„(1)   Dobândirea unui secret comercial este considerată legală în cazul în care secretul comercial este obținut prin oricare dintre următoarele mijloace:

(a)descoperirea sau crearea independentă;
(b)analiza, studierea, dezasamblarea sau testarea unui produs sau a unui obiect care a fost făcut public sau care se află în mod legal în posesia celui care a dobândit informațiile și căruia nu i se aplică nicio obligație valabilă din punct de vedere legal de a limita dobândirea secretului comercial;
(c)exercitarea dreptului lucrătorilor sau al reprezentanților lucrătorilor la informare și la consultare în conformitate cu dreptul Uniunii și legislațiile și practicile naționale;
(d)orice altă practică care, în condițiile date, este conformă cu practicile comerciale loiale.
(2)   Dobândirea, utilizarea sau divulgarea unui secret comercial sunt considerate legale în măsura în care o astfel de dobândire, utilizare sau divulgare este impusă sau permisă în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului național.”

 

KIT GDPR Premium

Modalitățile ilegale pentru a dobândi, utiliza și divulga secretele comerciale

Acestea sunt prevăzute la art. 4:

„(1)   Statele membre se asigură că deținătorii de secrete comerciale au dreptul să solicite măsurile, procedurile și acțiuni reparatorii prevăzute în prezenta directivă, pentru a preveni dobândirea, utilizarea sau divulgarea ilegală a secretelor lor comerciale sau pentru a obține reparații în urma unor astfel de fapte.

(2)   Dobândirea unui secret comercial fără consimțământul deținătorului secretului comercial este considerată ilegală ori de câte ori este efectuată prin:

(a)accesul neautorizat, însușirea sau copierea oricăror documente, obiecte, materiale, substanțe sau fișiere electronice care se află în mod legal sub controlul deținătorului secretului comercial și care conțin secretul comercial sau din care poate fi dedus secretul comercial;
(b)orice alt comportament care, în circumstanțele date, contravine practicilor comerciale loiale.

(3)   Utilizarea sau divulgarea unui secret comercial este considerată ilegală ori de câte ori este săvârșită, fără consimțământul deținătorului secretului comercial, de către o persoană care îndeplinește oricare dintre următoarele condiții:(a)a dobândit secretul comercial în mod ilegal;
(b)încalcă un acord de confidențialitate sau orice altă obligație de a nu divulga secretul comercial;
(c)încalcă o obligație contractuală sau de altă natură care limitează utilizarea secretului comercial.

(4)   Dobândirea, utilizarea sau divulgarea unui secret comercial este, de asemenea, considerată ilegală atunci când o persoană, în momentul dobândirii, utilizării sau divulgării, avea cunoștință sau ar fi trebuit să aibă cunoștință, în circumstanțele date, de faptul că secretul comercial a fost obținut, direct sau indirect, de la o altă persoană care a utilizat sau a divulgat secretul comercial în mod ilegal în sensul alineatului (3).

(5)   Producerea, oferirea sau introducerea pe piață a mărfurilor care contravin normelor sau importul, exportul sau depozitarea unor astfel de mărfuri în aceste scopuri este, de asemenea, considerată drept o utilizare ilegală a unui secret comercial atunci când persoana care desfășoară astfel de activități avea cunoștință sau ar fi trebuit să aibă cunoștință, în circumstanțele date, de faptul că secretul comercial a fost utilizat în mod ilegal în sensul alineatului (3).”

 

 

 

Secretele comerciale. Condiții.

Potrivit Directivei, pentru a fi în prezența unui secret comercial, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

(a)sunt secrete în sensul că nu sunt, ca întreg sau astfel cum se prezintă sau se articulează elementele acestora, cunoscute la nivel general sau ușor accesibile persoanelor din cercurile care se ocupă, în mod normal, de tipul de informații în cauză;
(b)au valoare comercială prin faptul că sunt secrete;
(c)au făcut obiectul unor măsuri rezonabile, în circumstanțele date, luate de către persoana care deține în mod legal controlul asupra informațiilor respective, pentru a fi păstrate secrete. 

 

Te-ar putea interesa și:

 

Cel mai important element al definiției este este al treilea element: efortul depus de o companie pentru a lua măsuri rezonabile pentru protejarea secretelor comerciale. Pe scurt, o companie va trebui să demonstreze că a luat în mod activ măsuri pentru a-și identifica și proteja secretele comerciale. Dacă aceasta nu poate să demonstreze că au fost luate astfel de măsuri, informațiile ar putea să își piardă statutul de secret comercial.

O întrebare apare în mod logic: ce înseamnă măsuri rezonabile? Din păcate, Directiva nu are un răspuns la această întrebare, însă cel mai utilizat și eficient instrument utilizat în practică pentru protecția secretelor comerciale este acordul de confidențialitate încheiat între companie și angajați sau între companie și partenerii comerciali care pot avea acces la astfel de secrete. Acordul de confidențialitate este un instrument interesant – cu el împuști doi iepuri dintr-un singur foc: îți protejezi secretele comerciale, dar protejezi și datele cu caracter personal, respectând GDPR. Acordul de confidențialitate este unul dintre cele mai eficace instrumente prin care previ divulgarea neautorizată a informațiilor confidențiale. Ne poți contacta aici dacă ai nevoie de un acord de confidențialitate.

 

 

Măsuri rezonabile pentru protecție

De asemenea, dacă dorești să iei măsuri rezonabile pentru a protejeza secretele comerciale, ar fi util să:

 • identifici secretele comerciale;
 • pui în practică proceduri pentru protecția datelor și a informațiilor confidențiale;
 • restricționezi accesul la secretele comerciale;
 • scrii și implementezi o Politică de protecție a secretelor comerciale și te asiguri că angajații semnează că au citit și au luat la cunoștință de Politică;
 • revizuiești contractele cu partenerii, furnizorii, clienții și angajații pentru a te asigura că au clauze pentru protecția secretelor comerciale;
 • închei acorduri de confidențialitate;
 • soliciți angajaților la părăsirea locului de muncă să semneze un document prin care declară că au returnat toate secretele comerciale

Deși noua Directivă introduce mecanisme pentru protecția secrelor comerciale, aceasta aduce o povară suplimentară pentru întreprinderi de a lua măsuri active pentru a-și proteja secretele comerciale. Cu cât sunt mai bine stabilite politicile și procedurile companiei și cu cât are compania mai mult controlasupra accesului la secretele și utilizării acestora, cu atât este mai probabil ca întreprindererea să poată beneficia de noua legislație. În viitor, vor exista mai multe clarificări cu privire la măsurile rezonabile pe care trebuie să ia o companie pentru protejarea secretelor comerciale, odată ce instanțele de judecată vor interpreta legislația. Până atunci, însă, companiile ar trebui să realizeze ce secretele comerciale au și să pună în practică instrumente pentru protecția acestora.


Dacă-un-concurent-operează-în-mod-ilegal-ne-putem-înțelege-să-îl-eliminăm-de-pe-piață_.png

Hotărârea în cauza C-68/12
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky/Slovenská sporiteľňa a.s.

Înțelegerea prin care se urmărește eliminarea unui concurent este contrară normelor de concurență chiar dacă acesta operează pe piață în mod nelegal
Astfel, normele de concurență urmăresc să protejeze nu numai concurentul respectiv, ci și structura pieței și, prin aceasta, concurența ca atare

În 2009, Autoritatea de Concurență din Republica Slovacă a constatat că trei bănci slovace importante – și anume Slovenská sporiteľňa, Československá obchodná banka și Všeobecná úverová banka -, încălcaseră normele de concurență ale Uniunii. Astfel, acestea au decis să
rezilieze în mod coordonat contractele privind conturile curente ale întreprinderii cehe Akcenta CZ și să nu mai încheie noi contracte cu societatea respectivă. Aceasta din urmă este o instituție nebancară care furnizează servicii constând în operațiuni de schimb valutar fără numerar. Prin urmare, societatea are nevoie de conturi curente deschise în bănci pentru a-și putea desfășura activitățile, care presupun transferul de monedă străină din și în străinătate, inclusiv pentru clienții săi din Slovacia. Potrivit autorității de concurență, cele trei bănci s-au concertat ca urmare a nemulțumirii generate de scăderea profiturilor lor, rezultată din activitatea societății Akcenta,
considerată concurent care furnizează servicii clienților lor.

 

Te-ar putea interesa și: 

 

Autoritatea slovacă a aplicat amenzi băncilor Československá obchodná banka a.s. (3 183 427 de euro), Slovenská sporitel’ňa (3 197 912 euro) și Všeobecná úverová banka a.s. (3 810 461 de euro) pentru încălcarea dreptului concurenței. Una dintre bănci, Slovenská sporitel’ňa, a atacat în justiție decizia acestei autorități naționale prin care i-a fost aplicată amenda. Banca susține că nu a încălcat normele de concurență, deoarece Akcenta nu poate fi considerată concurentul său. Astfel, potrivit băncii, întrucât întreprinderea cehă
nu are autorizarea necesară potrivit dreptului slovac pentru a-și desfășura activitatea, aceasta operează pe piața slovacă în mod nelegal.

Najvyšší súd Slovenskej republiky (Curtea Supremă a Republicii Slovace), sesizată cu soluționarea litigiului, întreabă Curtea de Justiție dacă faptul că un concurent prejudiciat de un acord operează pe piață în mod nelegal este relevant din punct de vedere juridic pentru aprecierea
acordului.

În cuprinsul hotărârii pronunțate, Curtea amintește că, atunci când un acord are ca obiect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenței, nu mai este necesară luarea în considerare a efectelor concrete ale acestuia asupra concurenței pentru a se stabili caracterul lui
nelegal. Totodată, Curtea precizează că normele de concurență ale Uniunii urmăresc să protejeze nu numai interesele concurenților sau ale consumatorilor, ci și structura pieței și, prin aceasta, concurența ca atare.

În speță, Curtea constată că înțelegerea în cauză avea în mod specific ca obiect restrângerea concurenței. În consecință, faptul că Akcenta operează pe piața slovacă în mod pretins nelegal nu este relevant pentru a stabili dacă sunt întrunite condițiile unei încălcări a normelor de concurență. Pe de altă parte, Curtea subliniază că revine autorităților publice – iar nu întreprinderilor sau asocierilor de întreprinderi private – sarcina de a asigura respectarea normelor de concurență.

În plus, Curtea arată că banca Slovenská sporitel’ňa nu poate fi exonerată de răspundere pentru motivul că angajatul său care a participat la reuniunea la care s-a încheiat acordul anticoncurențial nu primise mandat. În acest context, Curtea amintește că participarea la înțelegeri nelegale constituie cel mai adesea o activitate clandestină, care nu se supune unor reguli formale. Prin urmare, sunt rare situațiile în care reprezentantul unei întreprinderi participă la o reuniune având mandat pentru comiterea unei încălcări.

 

Te-ar putea interesa și:

 

Hotărârea poate fi accesată aici 


Reține-principiile-de-mai-sus.-Te-va-ajuta-să-respecți-GDPR-2.png

C-595/17

Apple Sales International și alții c. MJA, lichidator al eBizcuss.com

Curtea Europeană de Justiție (CJUE) a hotărât că o clauză atributivă de competență ar putea fi aplicabilă plângerilor referitoare la abuzul de poziție dominantă, contrar articolului 102 din TFUE, chiar dacă clauza nu se referă în mod expres la creanțele bazate pe concurență.

Această decizie contrastează cu decizia pronunțată în cauza CDC Hydrogen Peroxide SA (C-352/13), o cerere de despăgubire în legătură cu un contract. În acest caz, CJUE a hotărât că o clauză de jurisdicție ar fi aplicabilă numai creanțelor bazate pe concurență care decurg dintr-un contract, dacă clauza face trimitere expresă la astfel de reclamații.

Potrivit CJUE, cheia pentru a determina dacă concurența este inclusă într-o clauză atributivă de competență (fără referire expresă) este de a examina dacă comportamentul anticoncurențial are legătură cu relația contractuală. În timp ce o înțelegere ilegală nu este, în principiu, legată direct de raportul contractual dintre o parte și un terț, abuzul de poziție dominantă poate fi legat de o relație contractuală, caz în care clauza poate acoperi cererea, indiferent dacă există o referință expresă.

Articolul 23 din Regulamentul Bruxelles I (Regulamentul 44/2001) prevede că, în cazul în care părțile au convenit ca o instanță dintr-un stat membru să aibă competența de a soluționa orice litigii care au apărut sau care pot apărea în legătură cu un anumit raport juridic, această instanță are competență exclusivă, cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel. Articolul 25 din Regulamentul Bruxelles republicat(Regulamentul 1215/2012) este similar.

În prezentul caz, a fost încheiat un contract de distribuție între filiala irlandeză Apple, Apple Sales și un distribuitor francez, eBizcuss. Ea prevedea că, în legătură cu eventualele litigii privind “acest acord și relația corespunzătoare dintre părți”, distribuitorul era obligat să depună plângerea la instanțele irlandeze, în timp ce Apple putea să depună o plângere în instanțele irlandeze, în instanțele din țara distribuitorului (Franța, în acest caz) sau în orice stat în care Apple a suferit un prejudiciu.

Distribuitorul (în lichidare) a dat în judecată Apple Sales și alte două companii Apple din Franța pentru abuz de poziție dominantă, argumentând că Apple a asigurat condiții mai bune pentru propria rețea, fără justificare și, prin urmare, a discriminat distribuitorul. Tribunalul Comercial din Paris și Curtea de Apel din Paris au respins cererea și au considerat că, clauza atributivă de competență era valabilă, iar instanțele irlandeze aveau competență exclusivă.

În urma recursului, Curtea de Casație a invocat hotărârea CJUE în cauza CDC Hydrogen Peroxide și a anulat hotărârile instanțelor inferioare. Cazul a fost retrimis instanțelor inferioare, însă, în cele din urmă, prin audierile și apelurile ulterioare, a ajuns la Curtea de Casație, care a trimis CJUE o cerere de decizie preliminară.

Decizia CJUE

CJUE a considerat că o clauză atributivă de competență care se referă, în mod abuziv, la litigiile care decurg din raportul contractual, poate fi aplicabilă unei acțiuni în despăgubire pentru abuz de poziție dominantă, chiar dacă nu se referă în mod expres la creanțele bazate pe concurență.

CJUE a recunoscut contrastul cu decizia sa din cadrul CDC Hydrogen Peroxide, în care a considerat că o clauză atributivă de competență de acest gen nu se va aplica creanțelor bazate pe concurență; asemenea afirmații ar fi acoperite numai dacă s-ar introduce o clauză referitoare la dreptul concurenței.

CJUE a menționat că o clauză atributivă de competență nu se poate aplica decât litigiilor care apar în legătură cu relația juridică specială pe baza căreia a fost încheiat contractul. Scopul este de a evita ca o parte să fie luată prin surprindere de către instanța aleasă, a cărei competență acoperă litigiile rezultate dintr-un raport diferit.

Cheia deciziilor CJUE în cele două cazuri a fost dacă litigiul era în desfășurare în momentul încheierii contractului. Într-o reclamație privind un contract, un reclamant nu ar cunoaște în prealabil cartelul ilegal și nu ar fi putut în mod rezonabil să prevadă acest tip de litigiu atunci când a fost de acord cu clauza atributivă de competență. În consecință, litigiul nu putea fi considerat ca rezultat al relației contractuale dintre părți și (așa cum a fost hotărât în ​​CDC Hydrogen Peroxide) o clauză atributivă de competență nu ar fi aplicabilă în lipsa unei trimiteri explicite la litigiile care decurg din concurență. În schimb, abuzul de poziție dominantă poate rezulta din relațiile contractuale.

În concluzie, CJUE a afirmat că aplicarea unei clauze atributive de competență “nu este exclusă pentru simplul motiv că această clauză nu se referă în mod expres la încălcările dreptului concurenței. În acest context, aplicarea clauzei atributive de competență nu ar reprezenta o surpriză pentru părțile contractante.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=245D2C77165BE6449862AD4986ABCD3D?text=&docid=206984&pageIndex=0&doclang=RO&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2106231

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=dd673772-1d91-4d96-b2ae-1b9987fcb718&utm_source=lexology+daily+newsfeed&utm_medium=html+email+-+body+-+general+section&utm_campaign=lexology+subscriber+daily+feed&utm_content=lexology+daily+newsfeed+2018-11-19&utm_term=


arhive-dreptul-concurentei-legalup

Ești în siguranță pe site-ul nostru.

LegalUp Innovators at Law utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea si în activitatea curentă a LegalUp.ro cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politica privind utilizarea modulelor Cookie și Politica noastră de confidențialitate. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookies.

Privacy Settings saved!
Setari permisiuni

Cookie-urile sunt folosite pe acest site pentru a oferi cea mai bună experiență de utilizator. Dacă continuați, presupunem că sunteți de acord să primiți cookie-uri de pe acest site

Utilizăm fișiere de tip cookie pentru a personaliza și imbunătăți experiența ta pe website-ul nostru.

Utilizăm fișiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe website-ul nostru.
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Decline all Services
Da, Sunt de acord