Beneficiarul real și grupurile de societăți. Cine exercită controlul?

Beneficiarul real și grupurile de societăți. Cine exercită efectiv controlul?

„Condu-ți afacerea. Nu lăsa afacerea să te conducă pe tine.”

                                                           -Benjamin Franklin

 

Nu de puține ori se întâmplă în practică să avem nelămuriri în privința persoanelor sau entităților care dețin controlul efectiv al societăților. Afacerile, în special atunci când vorbim despre societățile pe acțiuni, sunt caracterizate de celeritate și de transferul de proprietate asupra acțiunilor.

Legislația ne oferă mijloacele pentru a clarifica situația și pentru a cunoaște cine poate lua decizii la nivelul societăților, cine răspunde pentru acestea și împotriva căror persoane urmează să îndreptăm eventualele acțiuni în justiție, principalele reglementări în materie având sediul în Legea 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și pentru modificarea și completarea unor acte normative[i] și în Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență[ii]. Așadar, chiar dacă ne aflăm în raporturi juridice cu o anumită societate, aceasta poate fi controlată de un terț.

Ce reprezintă beneficiarul real?

Redactarea Art.4 din legea Nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative relevă criteriile în funcție de care poate fi desemnat beneficiarul real al unei societăți, astfel orice persoană care deține acțiuni în cadrul unei societăți peste pragul de 25% sau care exercită controlul efectiv urmează a fi beneficiarul real al societății.

Conform art. 4 alin. (2) lit. a), beneficiarul real este: persoana sau persoanele fizice care deţin ori controlează în cele din urmă o persoană juridică prin exercitarea dreptului de proprietate, în mod direct sau indirect, asupra unui număr de acţiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul ori prin participaţia în capitalurile proprii ale persoanei juridice sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, persoana juridică deţinută sau controlată nefiind o persoană juridică înregistrată la registrul comerţului ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată şi care este supusă unor cerinţe de publicitate în acord cu cele reglementate de legislaţia Uniunii Europene ori cu standarde fixate la nivel internaţional. Acest criteriu este considerat a fi îndeplinit în cazul deţinerii a cel puţin 25% din acţiuni plus o acţiune sau participaţia în capitalurile proprii ale persoanei juridice într-un procent de peste 25%. În situația neîndeplinirii acestor condiții, este considerat beneficiar real persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice.

 

De asemenea, pentru societăți sunt prevăzute și anumite obligații, precum cea de înregistrare a beneficiarilor reali. Astfel, pentru înmatricularea unei societăți la Registrul Comerțului urmează să fie necesară și declarația privind beneficiarul real. Pentru procedură, dar și pentru modele de documente necesare recomandăm consultarea site-ului Oficiului Național al Registrului Comerțului[iii]. Această obligație revine totodată și societăților deja înmatriculate, care au la dispoziție un termen de 12 luni  pentru a se conforma dispozițiilor Legii nr. 129/2019.

Pentru nedepunerea în termen a acesteia există sancțiuni precum amenda și în anumite situații chiar dizolvarea.[iv]

Ce reprezintă grupurile de societăți?

Potrivit art. 5 pct. 35 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, un grup de societăți înseamnă două sau mai multe societăți interconectate prin control și/sau deținerea participațiilor calificate, iar potrivit aceluiași articol pct. 62, societatea-mamă este societatea care exercită controlul sau influența dominantă asupra celorlalte societăți din grup. De asemenea, pct. 9 conturează definiția controlului, conform acesteia fiind capacitatea de a determina sau influența în mod dominant, direct sau indirect, politica financiară și operațională a unei societăți ori deciziile la nivelul organelor societare, inclusiv posibilitatea revocării majorității membrilor organelor de administrație, conducere sau supraveghere.
O persoană va fi considerată ca deținând controlul atunci când:

  1. a) deține în mod direct sau indirect o participație calificată de cel puțin 40% din drepturile de vot ale respectivei societăți și niciun alt asociat sau acționar nu deține în mod direct ori indirect un procentaj superior al drepturilor de vot;
  2. b) deține în mod direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot în adunarea generală a societății respective;
  3. c) în calitate de asociat sau acționar al respectivei societăți dispune de puterea de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administrație, conducere sau supraveghere.

Grupurile de societăți reprezintă entități fără personalitate juridică[v].

Există o reglementare a grupului de societăți din două perspective, cea a deținerii controlul și cea a exercitării sale. Grupurile reunesc întreprinderi independente din punct de vedere juridic, dar legate între ele prin participații și relații contractuale, constituite în jurul unei societăți care le asigură conducerea.

Caracteristica lor principală este dată de unitatea economică, un grup de societăți acționând în mod unitar pentru realizarea intereselor societății care deține controlul, elocventă în acest sens fiind hotărârea Aalborg Portland c. Comisia a Curții de Justiție de la Luxemburg[vi].

Astfel, există două modalități în care societățile mamă pot forma și controla grupurile de societăți, fie prin stăpânirea mai multor filiale precum cele de producție, distribuție sau comercializarea, fie prin diversificarea portofoliului. Acestea pot face concentrări de natură verticală, precum integrarea tuturor fazelor ciclului de producție și de distribuție, referitoare la o categorie de produse sau de natură orizontală, precum integrarea de activități diferite, complementare sau similare[vii]. În concret, următoarele modalități urmează a fi folosite: subscrierea de acțiuni emise de societăți noi, participarea la o creștere de capital sau cumpărarea de titluri emise de societățile existente.

Autor Andrei Adrian Gabriel

[i] http://www.onpcsb.ro/e 

[ii] http://legislatie.just.ro/

[iii] https://www.onrc.ro/

[iv] http://www.bchlaw.eu/

[v] http://revista.universuljuridic.ro/

[vi] http://curia.europa.eu/

[vii] https://www.rubinian.com/

 
ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!