Aplicarea legii civile în timp și în spațiu conform Codului Civil

Aplicarea legii civile este reglementată prin intermediul Codului civil din România. Importanța sa este reprezentată de modalitatea în care acest precept se răsfrânge asupra situațiilor juridice: de la aplicarea asupra raporturilor dintre profesioniști și până la aplicarea oricăror subiecte de drept.

Aplicarea generală a Codului civil și principiile de aplicare

Cu privire la aplicarea legii civile în România, dispozițiile legii civile se vor aplica raporturilor dintre profesioniști, dar și raporturilor dintre profesioniști și orice alte subiecte de drept civil, în virtutea art. 3 din Codul civil român.

Profesioniștii sunt conturați ca fiind toți cei care exploatează o întreprindere; pe de altă parte, în virtutea alin. (3) din cadrul aceluiași articol, constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematică de către una sau de către mai multe persoane, a unei activități organizate ce constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, în mod independent dacă are sau nu un scop lucrativ.

În raportul lege internă – legislație internațională, Codul civil român instituie în cadrul art. 4 aplicarea prioritară a tratatelor internaționale privind drepturile omului. În acest sens, conform alin. (1), în materiile reglementate de legislația civilă, dispozițiile privind drepturile și libertățile persoanelor, se vor interpreta și aplica în concordanță cu Constituția, cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, dar și cu pactele și celelalte tratate la care România este parte. În situația în care există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, și dispozițiile legii civile, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care Codul civil conţine dispoziţii mai favorabile.

În aplicarea legii civile, art. 5 prevede aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene. În sensul precizat, în materiile reglementate de Codul civil, normele dreptului Uniunii Europene se vor aplica în mod prioritar, indiferent de calitatea sau statutul părților.

Aplicarea legii civile se va realiza pe două paliere sau domenii: timpul și spațiul. În ceea ce privește aplicarea legii civile în timp, sunt aplicabile următoarele reguli:

Legea civilă este aplicabilă cât timp este în vigoare. Aceasta nu are putere retroactivă (cu excepția legii penale sau contravenționale mai favorabile, dispoziții reglementate prin intermediul Constituției României).

  • Actele şi faptele juridice încheiate ori, după caz, săvârșite sau produse înainte de intrarea în vigoare a legii noi nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la data încheierii sau, după caz, a săvârşirii ori producerii lor.
  • Actele juridice nule, anulabile sau afectate de alte cauze de ineficacitate la data intrării în vigoare a legii noi sunt supuse dispoziţiilor legii vechi, neputând fi considerate valabile ori, după caz, eficace potrivit dispoziţiilor legii noi.
  • Prescripţiile, decăderile şi uzucapiunile începute şi neîmplinite la data intrării în vigoare a legii noi sunt în întregime supuse dispoziţiilor legale care le-au instituit.
  • Dispoziţiile legii noi se aplică tuturor actelor şi faptelor încheiate sau, după caz, produse ori săvârşite după intrarea sa în vigoare, precum şi situaţiilor juridice născute după intrarea sa în vigoare.
  • Dispoziţiile legii noi sunt de asemenea aplicabile şi efectelor viitoare ale situaţiilor juridice născute anterior intrării în vigoare a acesteia, derivate din starea şi capacitatea persoanelor, din căsătorie, filiaţie, adopţie şi obligaţia legală de întreţinere, din raporturile de proprietate, inclusiv regimul general al bunurilor, şi din raporturile de vecinătate, dacă aceste situaţii juridice subzistă după intrarea în vigoare a legii noi.

 


În privința aplicării legii civile în spațiu, sunt aplicabile următoarele precepte: teritorialitatea și extrateritorialitatea legii civile.

În virtutea principiului teritorialității legii civile, reglementat prin intermediul art. 7 din Codul civil român, aplicabilitatea se va realiza astfel:

  • Actele normative adoptate de autorităţile şi instituţiile publice centrale se aplică pe întreg teritoriul ţării, afară de cazul în care se prevede altfel.
  • Actele normative adoptate, în condiţiile legii, de autorităţile şi instituţiile administraţiei publice locale se aplică numai în raza lor de competenţă teritorială.

Conform acestor reguli trasate prin reglementarea civilă, actele normative care sunt adoptate de către instituțiile și autoritățile publice centrale vor avea aplicabilitate ,,generală” în sensul că acestea se vor aplica pe întreg teritoriul țării. Cu privire la actele normative adoptate de către autoritățile și instituțiile administrației publice locale, acestea se vor aplica numai în raza acestora de competență teritorială.

În conformitate cu art. 8 din Codul civil, în privința extrateritorialității legii civile, în cazul raporturilor juridice cu elemente de extraneitate, în determinarea legii civile aplicabile se va ține seama de normele de drept internațional privat care sunt cuprinse în cartea a VII-a din Codul civil român.

Cunoașterea modalității de aplicare a legii civile reprezintă un element important care se răsfrânge la nivel practic. Teoretizarea dreptului este o formă incipientă de aplicare a sa, prin raportare la sfera jurisprudențială. În vederea cunoașterii și aplicării legii civile, la nivel de practică judiciară se vor analiza situații juridice și acestora li se vor aplica principiile aplicării legii civile în timp și în spațiu. Un aspect relvant cu privire la necesitatea cunoașterii modalității în care se va aplica legea civilă, este reprezentat și conturat – cu titlu de exemplu – prin intermediul actelor juridice care sunt nule la data intrării în vigoare a legii civile noi, acte care nu vor putea fi considerate ca fiind valabile în virtutea dispozițiilor legii noi. Deci importanța cunoașterii legii civile este legată în mod direct de către situațiile juridice existente la nivel practic – putem cunoaște astfel dacă un act este sau nu valid, sub auspiciile modificărilor legislative de la nivel civil.


ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!