Anunț concurs angajare ANSPDCP: Deadline 12 august, proba scrisă 18 august

Anunț – concurs pentru ocuparea a 2 posturi contractuale de execuție pentru activitatea
de protecție a drepturilor persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal
28 iulie 2021

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HotărâreaGuvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a următoarelor posturi:

– un post contractual de execuție vacant de consilier în cadrul Direcției Control
– un post contractual de execuție vacant de expert în cadrul Serviciului Relații Externe

Concursul constă în susținerea următoarelor probe și se va desfășura la sediul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din Bd. Magheru nr. 28-30 sector 1 București:

1. proba scrisă în data de 19.08.2021, ora 9:00
2. proba interviu pentru postul de expert și proba practică pentru postul de consilier urmează a fi stabilite și comunicate ulterior în maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Condiţii specifice:
A. pentru postul de consilier:
1. studii superioare juridice/economice/IT/alte specializări, cu diplomă de licență;
2. cunoștințe aprofundate de informatică/IT&C (sisteme de operare/servere Windows, Linux, baze de date, rețele comunicații, SQL, baze de date, virtualizare)
3. limbi străine: cunoașterea unei limbi de circulație internațională
4. abilitați, calități şi aptitudini necesare:
i. cunoștințe temeinice privind legislaţia în domeniul protecţiei datelor;
ii. cunoștințe temeinice/tehnice pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;
iii. capacitate de analiză și sinteză, corectitudine, concizie şi acuratețe în lucrările întocmite;
iv. îndeplinirea cu profesionalism şi promptitudine a lucrărilor repartizate, în condiţii corespunzătoare de formă şi fond potrivit procedurilor interne;
v. păstrarea confidenţialităţii în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în exercitarea funcției.
5. Cerințe specifice: i. să respecte prevederile legale în vigoare referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă,
6. Vechimea în muncă necesară: minim 7 ani
7. Vechimea în specialitate necesară: minim 5 ani

 


B. pentru postul de expert:
1. studii superioare juridice/economice/IT/alte specializări, cu diplomă de licenţă;
2. cunoştinţe operare pe calculator necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu;
3. limbi străine: cunoaşterea limbii engleze la nivelul C1;
4. abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
i. cunoştinţe temeinice privind legislaţia în domeniul protecţiei datelor;
ii. capacitatea de a efectua traduceri/interpretări în/din limba engleză;

iii. capacitate de analiză și sinteză, corectitudine, concizie şi acurateţe în lucrările întocmite;
iv. îndeplinirea cu profesionalism şi promptitudine a lucrărilor repartizate, în condiţii corespunzătoare de formă şi fond potrivit procedurilor interne;
v. păstrarea confidenţialităţii în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele
de care ia cunoştinţă în exercitarea funcţiei.
5. Cerinţe specifice:
i. să respecte prevederile legale în vigoare referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă,
6. Vechimea în muncă necesară: minim 5 ani
7. Vechimea în specialitate necesară: minim 3 ani

Condiţii generale (pentru ambele posturi): conform art. 3 din Regulamentul cadru aprobat prin H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
” Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d)are capacitate deplină de exerciţiu;
e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.”

Bibliografie:
a. Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (J. Of. 119L/25.05.2016), rectificat;
b. Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (republicată în Monitorul Oficial nr. 947/9.11.2018);
c. Legea nr. 129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date;
d. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecţia datelor) (Monitorul Oficial nr. 651/26.07.2018);
e. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al ANSPDCP, cu modificările şi completările ulterioare;
f. Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice (Monitorul Oficial nr. 1101/5.11.2004), cu modificările şi completările ulterioare;

g. Decizia președintelui ANSPDCP nr. 133 din 3 iulie 2018 privind aprobarea Procedurii de primire şi soluţionare a plângerilor (Monitorul Oficial nr. 600/13.07.2018);
h. Decizia președintelui ANSPDCP nr. 161 din 9 octombrie 2018 privind aprobarea Procedurii de efectuare a investigaţiilor (Monitorul Oficial nr. 892/23.10.2018).

Se vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, la registratura Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din Bd. Magheru nr. 28-30, etaj 5, sector 1, București, în perioada 29.07.2021 -12.08.2021.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) din Regulamentul cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

 


” (1)Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g)curriculum vitae;
(2)Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3)În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
(4)Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.”

Calendarul de desfăşurare al concursului, respectiv datele de desfăşurare a probelor de concurs, termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă, termenele în care se pot depune şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor, precum şi termenul în care se afişează rezultatele finale se va face cu respectarea Regulamentului cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Informații suplimentare se pot obţine la sediul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării

Datelor cu Caracter Personal din Bd. Magheru nr. 28-30 sector 1 București, la nr. de telefon : 031 8059212 int 139 – doamna Eugenia Schafer şi pe site-ul instituției la adresa https://www.dataprotection.ro, secțiunea ”Anunturi Angajari”.
Pune o întrebare

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

MAI MULTE ARTICOLE
Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!