Acord de confidențialitate (NDA) cu clauză penală (WORD DOWNLOAD GRATUIT)

ACORD DE CONFIDENȚIALITATE

 

 

Acordul de Confidențialitate (în continuare „Acordul”) a fost încheiat la data de [a se introduce data] între următoarele părți:

 

  1. Expeditorul Informațiilor Confidențiale: [a se introduce denumirea societății],, cu sediul social în [a se introduce sediul], înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. [*], având cod fiscal [*], reprezentată prin [*], în calitate de [*], în continuare denumită „Expeditorul”; și

 

  1. Destinatarul Informațiilor Confidențiale: [denumirea societății/persoanei fizice autorizate], cu sediul social în [a se introduce sediul], înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. [*], având cod fiscal [*], reprezentată prin [*], în calitate de [*], în continuare denumită „Destinatarul”

 

denumite în mod individual „Partea” și în mod colectiv „Părțile”,

 

 

Având în vedere că Expeditorul și Destinatarul se află într-un raport ce implică transferul de informații confidențiale de la Expeditor către Destinatar, precum și faptul că Expeditorul dorește să instituie o protecție deosebită acestor informații confidențiale, Părțile au decis încheierea prezentului Acord în următoarele condiții:

 

  1. Definiția Informațiilor Confidențiale.Informațiile confidențiale includ toate informațiile dezvăluite de către Expeditor. „Informații Confidențiale” înseamnă i) toate informațiile cu privire la produsele, serviciile și operațiunile comerciale, profesionale sau de altă natură ale Expeditorului, indiferent că au fost marcate drept confidențiale sau nu și indiferent de suportul de stocare (material, fizic sau electronic) incluzând, fără a se limita la, documente financiare, planuri financiare, clienți, furnizori, parteneri de afaceri, strategii de marketing, metode comerciale, administrative sau tehnice, vânzări, produse, servicii, planuri de dezvoltare ale produselor, planuri de dezvoltare ale serviciilor, date tehnice, strategii, proceduri operaționale, invenții și alte concepte de proprietate intelectuală, liste de clienți, liste de clienți potențiali, date privind vânzările, liste cu profilurile clienților, liste cu profilurile clienților potențiali, informații tehnice sau cunoștințe tehnice, contracte, liste de prețuri, specificații ale produselor, specificații ale serviciilor, secrete de afaceri, proiecte de cercetare și rezultatele acestora, proiecte și idei trecute, prezente și viitoare, piețe de desfacere, studii de piață, metode de distribuție, date de inventar, condiții contractuale agreate cu clienții si/sau partenerii de afaceri, parole de acces la baze de date de orice natura, precum si informațiile primite de la terți, confidențialitate cod sursă, date privind software-ul utilizat, algoritmi, date cu caracter personal, date informatice, date privind programele de calculator, orice alt know-how tehnic și logistic, prezentări, teste, materiale publicitare, baze de date, know-how și alte drepturi de proprietate intelectuală ale Expeditorului sau ale afiliaților, reprezentanților, directorilor, angajaților, consilierilor sau agenților acestuia, indiferent de modul de transmitere, oral sau scris, tangibil și/sau electronic; ii) condițiile și clauzele acestui Acord; iii) forma de colaborare dintre Părți și clauzele oricărui contract dintre Părți; iv) orice alte informații ale Expeditorului care nu sunt publice. Toate informațiile confidențiale vor rămâne în proprietatea exclusivă a Expeditorului.

 

  1.  Excepții. Obligația de păstrare a confidențialității nu este aplicabilă în următoarele situații:

În cazul în care informațiile sunt sau devin accesibile publicului larg printr-o altă metodă decât ca urmare a divulgării de către Destinatar sau de către afiliații, reprezentanții, directorii, angajații, consilierii și agenților acestuia.

În cazul în care informațiile sunt divulgate de către Destinatar cu acordul scris și prealabil al Expeditorului.

În cazul în care Destinatarul, afiliații, reprezentanții, directorii, angajații, consilierii și agenților acestuia sunt obligați prin hotărâre judecătorească/ordonanța a organelor de urmărire penală, cu condiția ca, acolo unde este posibil (si sub rezerva termenelor impuse de lege), Destinatarul să aducă la cunoștința Expeditorului de îndată obligația sa și caracterul informațiilor pe care este obligat să le dezvăluie, Expeditorul având dreptul să conteste cererea de divulgare a informațiilor. În acest caz, Destinatarul va lua toate măsurile de a asigura protecția confidențialității acelor informații pe care nu este obligat să le dezvăluie, astfel încât să nu creeze, prin divulgare, un prejudiciu nejustificat Expeditorului. În cazul în care Expeditorul nu obține un ordin sau o altă dispoziție care să-i protejeze Informațiile Confidențiale, Destinatarul va dezvălui numai acele elemente din Informațiile Confidențiale considerate, în urma consultării cu Expeditorul, ca fiind obligatoriu a fi dezvăluite conform legii si va depune toate eforturile pentru a se garanta că Informațiile Confidențiale vor fi tratate în conformitate cu condițiile privitoare la păstrarea confidențialității.

 

  1. Conținutul obligației de confidențialitate. Destinatarul va respecta obligația de confidențialitate față de Expeditor, după cum urmează:

a) nu va divulga niciunui terț si nu va folosi pentru uzul propriu sau in interes propriu sau pentru uzul/interesul terților nicio Informație Confidențiala aparținând Expeditorului, de care a luat cunoștință în mod direct/indirect;

b) nu va divulga, copia, reproduce, sintetiza si/sau distribui nicio Informație Confidențiala aparținând Expeditorului, fără acordul scris și prealabil al acestuia;

c) nu va permite terților accesul la Informațiile Confidențiale aparținând Expeditorului, fără acordul scris și prealabil al acestuia;

d) va folosi măsuri adecvate de securitate pentru a preveni accesul neautorizat la Informațiile Confidențiale aparținând Expeditorului, indiferent dacă acestea vor fi comunicate pe hârtie, electronic, sau oral. Natura acestor măsuri de securitate depinde de gradul de confidențialitate al informațiilor implicate;

e) la încetarea relației, Destinatului va returna Expeditorului toate Informațiile Confidențiale proprietatea acestuia, indiferent de suportul de stocare si indiferent de modalitatea de obținere. De asemenea, Destinatarul se obliga să nu păstreze copii, note sau rezumate ale materialelor conținând Informații Confidențiale și să distrugă toate materialele conținând Informații Confidențiale pe care le deține în format material sau electronic; returnarea Informațiilor Confidențiale nu va exonera Destinatarul de îndeplinirea celorlalte obligații asumate prin prezentul Acord;

f) în situația în care Destinatarul este solicitat de terțe persoane neautorizate, în scopuri concurențiale sau nu, să dezvăluie orice Informații Confidențiale, indiferent de modul în care au fost făcute propunerile respective, contra cost sau nu, Destinatarul se obligă să anunțe de urgență Expeditorul despre aceste solicitări. Informarea va cuprinde detalii despre propunerea făcută, numele persoanelor, data la care au fost făcute propunerile precum și orice alte date relevante. În cazul în care Destinatarul a luat cunoștință de orice divulgare sau folosire neautorizată a Informațiilor Confidențiale, va notifica de îndată Expeditorul pentru a limita extinderea oricăror pagube, prezente sau viitoare, rezultate din aceasta divulgare sau din folosința neautorizată a Informațiilor.

 

  1. Durata obligației de confidențialitate

 

Părțile convin utilizarea Informațiilor Confidențiale de către Destinatar exclusiv în scopul derulării/executării Contractului, și respectarea obligației de confidențialitate de către Partener: (a se alege)

 

☐  pe întreaga durata de valabilitate a Contractului părților si nelimitat, după încetarea acestuia, indiferent de motivul încetării;

 

☐    pe o perioadă de [*] ani de la încetarea contractului.

 

  1. Răspunderea contractuală

 

5.1. Pentru orice faptă de încălcare a obligației de confidențialitate prevăzute în prezentul Acord, indiferent daca a fost săvârșită din culpă grava, neglijență sau imprudență, și indiferent de prejudiciul creat, Destinatarul va despăgubi Expeditorul cu daune-interese în suma de 100.000 EURO (a se modifica, dacă e cazul). Prezenta are valoarea unei clauze penale, părțile convenind anticipat asupra evaluării prejudiciului produs Expeditorului prin încălcarea obligației de confidențialitate de către Destinatar. Obligația de plată devine scadentă la împlinirea unui termen de 10 (zece) zile de la notificarea Destinatarului de către Expeditor asupra încălcării produse.

5.2. Destinatarul se declara de acord sa despăgubească Expeditorul, în cuantumul mai sus stabilit, pentru orice prejudiciu material si/sau moral adus acestuia, prin încălcarea obligației de confidențialitate. Executarea clauzei penale nu atrage după sine renunțarea la realizarea altor drepturi la despăgubire ale Expeditorului, în cazul in care prejudiciul real suferit de acesta depășește suma evaluată prin clauza penală. Drepturile la despăgubire sus-menționate au în vedere și prejudiciul indirect adus Expeditorului, prin prejudicierea clienților, colaboratorilor ori afiliaților Expeditorului, ca urmare a încălcării obligației de confidențialitate, în situația în care aceștia nu au acțiune directa împotriva Destinatarului.

5.3. Prin încălcarea obligației de confidențialitate de către Destinatar se înțelege orice încălcare provenind de la reprezentanții legali/statutari/de fapt ai acestuia, asociații, angajații, colaboratorii interni/externi, agenții, partenerii, afiliații, clienții, precum si din partea oricărui prepus al acestora.

 

  1.  Notificări

 

Toate notificările în baza acestui Acord se vor efectua în scris. O notificare este considerată transmisă în baza acestui contract dacă este transmisă prin poștă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și conținut declarat la următoarele adrese sau prin e-mail:

 

Expeditor:

Adresă: ________________________________________

E-mail:  ________________________________________

 

Destinatar:

Adresă: ________________________________________

E-mail:  ________________________________________

 

 

Prezentul Acord se supune legii române. Orice neînțelegere va fi soluționată inițial pe cale amiabilă, iar în măsura în care nu este posibil de către instanțele de judecată competente.

 

Prezentul Acord de confidențialitate a fost încheiat astăzi, [*], în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare Parte.

 

SEMNĂTURI

 

EXPEDITOR

(a se indica denumirea companiei) ________________________________

prin (a se indica numele reprezentantului) _______________________________

(semnătura)____________________________________

 

DESTINATAR

(a se indica denumirea companiei) ________________________________

prin (a se indica numele reprezentantului) _______________________________

(semnătura)____________________________________

 

Descarcă GRATUIT modelul de contract în versiune WORD de aici!

 
AFLĂ MAI MULTE!