7 modificări ale Codului Muncii pe care pur și simplu nu le poți rata

Codul Muncii a avut recent modificări importante cu privire o serie de aspecte legale. Noile modificări aduse de Legea nr. 283/2022 au intrat în vigoare sâmbătă, 22 octombrie 2022. Ele urmăresc, printre altele, să ofere o mai bună protecție a drepturilor salariatului la locul de muncă. În cele ce urmează, vom prezenta cele 7 modificări ale Codului Muncii care trebuie cunoscute de către toți angajații și angajatorii.

 

1. Concediul de îngrijitor

Codul Muncii are un nou articol – art. 152 ind. 1, articol care reglementează condițiile acordării concediului de îngrijitor salariatului în vederea acordării de îngrijiri unor persoane apropiate care suferă de probleme grave de sănătate. Neacordarea concediului de îngrijitor se sancționează cu amendă de la 4000 la 8000 lei.

Art. 152 ind. 1 din Codul Muncii prevede următoarele:

„(1) Angajatorul are obligația acordării concediului de îngrijitor salariatului în vederea oferirii de către acesta de îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuiește în aceeași gospodărie cu salariatul și care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave, cu o durată de 5 zile lucrătoare într-un an calendaristic, la solicitarea scrisă a salariatului.

(2) Prin legi speciale sau prin contractul colectiv de muncă aplicabil se poate stabili pentru concediul de îngrijitor o durată mai mare decât cea prevăzută la alin. (1).

(3) Perioada prevăzută la alin. (1) nu se include în durata concediului de odihnă anual și constituie vechime în muncă și în specialitate.

(4) Prin derogare de la prevederile art. 224 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, salariații care beneficiază de concediul de îngrijitor sunt asigurați, pe această perioadă, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate fără plata contribuției. Perioada concediului de îngrijitor constituie stagiu de cotizare pentru stabilirea dreptului la indemnizație de șomaj și indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă acordate în conformitate cu legislația în vigoare.

(5) Problemele medicale grave, precum și condițiile pentru acordarea concediului de îngrijitor se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului sănătății.”

  

2. Concediul paternal 

Art. 153 ind. 2 din Codul Muncii precizează condițiile acordării concediului paternal. Neacordarea concediului parental se sancționează cu amendă de la 4000 la 8000 lei.

Art. 153 ind. 2 din Codul Muncii prevede că:

„(1) Angajatorul are obligația acordării concediului paternal la solicitarea scrisă a salariatului, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 210/1999, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Acordarea concediului paternal nu este condiționată de perioada de activitate prestată sau de vechimea în muncă a salariatului”.

 

3. Dreptul de a absenta pentru urgențe

Noul art. 152 ind. 2 din Codul Muncii prevede dreptul salariatului de a absenta de la locul de muncă pentru situații neprevăzute și urgente:

„(1) Salariatul are dreptul de a absenta de la locul de muncă în situații neprevăzute, determinate de o situație de urgență familială cauzată de boală sau de accident, care fac indispensabilă prezența imediată a salariatului, în condițiile informării prealabile a angajatorului și cu recuperarea perioadei absentate până la acoperirea integrală a duratei normale a programului de lucru a salariatului.

(2) Absentarea de la locul de muncă prevăzută la alin. (1) nu poate avea o durată mai mare de 10 zile lucrătoare într-un an calendaristic.

(3) Angajatorul și salariatul stabilesc de comun acord modalitatea de recuperare a perioadei de absență, precizată la alin. (1), în limita numărului de zile prevăzute la alin. (2)”.

 

4. Regulamentul intern

Potrivit noii modificări, regulamentul intern trebuie adus la cunoștința salariatului în prima zi de lucru. Angajatorul are și obligația de a face dovada îndeplinirii acestei obligații. Regulamentul intern poate să existe și în format electronic. Art. 243 Codul Muncii prevede următoarele:

„(1) Angajatorul are obligația de a aduce la cunoștința fiecărui salariat prevederile regulamentului intern, în prima zi de lucru, și de a face dovada îndeplinirii acestei obligații.

(2) Aducerea la cunoștința salariaților a prevederilor regulamentului intern se poate realiza pe suport hârtie sau în format electronic, cu condiția ca, în acest din urmă caz, documentul să fie accesibil salariatului și să poată fi stocat și printat de către acesta.

(3) Regulamentul intern își produce efectele față de salariat de la momentul luării la cunoștință a acestuia”

  

5. Nesuprapunerea programului de lucru

Art. 35 alin. (1) din Codul Muncii prevede că salariații au dreptul să lucreze la angajatori diferiți sau la același angajator, în baza unor contracte de muncă, fără ca programul de muncă să se suprapună:

(1) Orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiți sau la același angajator, în baza unor contracte individuale de muncă, fără suprapunerea programului de muncă, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea. Niciun angajator nu poate aplica un tratament nefavorabil salariatului care își exercită acest drept”.

 

6. Dreptul angajatului de a solicita mutarea pe un post vacant mai favorabil

Art. 39 alin. (1) lit. m) ind. 1 prevede că salariatul are „dreptul de a solicita trecerea pe un post vacant care îi asigură condiții de muncă mai favorabile dacă și-a încheiat perioada de probă și are o vechime de cel puțin 6 luni la același angajator”. Cu privire la această solicitare, angajatorul este obligat să răspundă motivat, în scris, în termen de 30 de zile de la primirea solicitării.

 

7. Informarea angajatului trebuie să cuprindă noi elemente

Noua lege a modificat și art. 17 din Codul Muncii privind informarea salariatului. Astfel, persoana care urmează să fie încadrată în muncă va trebui să fie informată, inter alia, și cu privire la condiţiile de efectuare şi de compensare sau de plată a orelor suplimentare, precum şi, dacă este cazul, modalităţile de organizare a muncii în schimburi; metoda de plată a salariului; condițiile perioadei de probă.

 

Image by lookstudio on Freepik

EVENIMENTE VIITOARE

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!